O NAS

 

Raiffeisen Bank Polska S.A. działa na polskim rynku bankowym od 1991 r.Jest jednym z wiodących banków uniwersalnych w Polsce, oferującym  pełen zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych, w tym najzamożniejszych pod marką bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, a w bankowości korporacyjnej koncentruje się na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Model biznesowy Banku opiera się na budowaniu silnych relacji z klientami i oferowaniu im wysokiej jakości produktów i usług odpowiadających na ich potrzeby. Z usług Banku korzysta 800 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci 228 placówek, systemów bankowości elektronicznej oraz nowoczesnego centrum obsługi telefonicznej.

W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. wchodzą m.in.: Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o., Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. prowadząca internetowy kantor RKantor.com oraz Raiffeisen TFI S.A. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. jest częścią Raiffeisen Bank International AG - jednej z największych grup bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raiffeisen Bank International AG jest akcjonariuszem większościowym posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym Banku

-----------------------------------------------
W swoich działaniach kierujemy się zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Grupy RBI dostepnym na stronie: 

www.rbinternational.com/

HISTORIA BANKU


Raiffeisen Polbank należy do austriackiej Grupy Raiffeisen, a jego wyłącznym akcjonariuszem pozostaje Raiffeisen Bank International.

 • 1991 - Raiffeisen rozpoczyna działalność w Polsce z ofertą dla klientów korporacyjnych
 • 1992-2000 - Dynamiczny rozwój na szybko rosnącym rynku finansowym
 • 2000 - Początek ekspansji w sektorze detalicznym
 • 2000 - Nowa linia biznesowa dla MSP - Bank staje się liderem w tym segmencie
 • 2001 - Karty kredytowe dla klientów indywidualnych
 • 2002 - "Bank w zasięgu" - dostęp do konta przez telefon komórkowy
 • 2003 - VISA Nowa z transferem salda, nowość na polskim rynku
 • 2004 - R-Online (system bankowości internetowej dla klientów detalicznych)
 • 2004 - "R-Profit Przedsiębiorca" - pakiet produktów dla mikrofirm
 • 2005 - Wprowadzenie na krajowy rynek kart kredytowych dla biznesu
 • 2005 - R-Mobile, unikalne rozwiązanie umożliwiające pełną obsługę konta przez komórkę
 • 2006 - Pierwsza w regionie transakcja syntetycznej sekurytyzacji kredytów dla sektora MSP
 • 2006 - Wprowadzenie do oferty detalicznej funduszy RCM
 • 2007 - R-Online Biznes (system bankowści internetowej dla klientów firmowych)
 • 2007 - R-Firma, oferta pakietowa dla mikroprzedsiębiorstw
 • 2009 - Uruchomienie Internetowej Platformy Transakcyjnej R-Dealer
 • 2009 - Wprowadzenie karty kredytowej i programu partnerskiego o nazwie Class&Club
 • 2010 - Wprowadzenie marki FWR dla bankowości prywatnej
 • 2010 - Atrakcyjne pakiety dla mikroprzedsiębiorców
 • 2011 - Umowa o przejęciu udziałów w Polbank EFG przez Raiffeisen Bank International od EFG Eurobank
 • 2012 - Fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska z Polbank EFG
 • 2013 - Powstaje Raiffeisen Polbank - nowa marka na polskim rynku finansowym

Akcjonariusze


Raiffeisen Polbank należy do Raiffeisen Bank International AG (RBI), jednej z największych grup bankowych działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Poprzez banki, spółki leasingowe i inne firmy z branży finansowej, zatrudniające w sumie 50 tys. pracowników, obsługuje ona w Austrii oraz 14 krajach regionu ponad 16,5 milionów klientów w sieci około 2 400 tys. placówek. Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest wiodącą instytucją finansową oferującą usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Austrii oraz liderem wśród banków uniwersalnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

RBI oferuje usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej firmom działającym w Austrii i na pozostałych rynkach regionu. Posiada sieć oddziałów bankowych i leasingowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, obsługujących klientów detalicznych i korporacyjnych. RBI jest również obecny na rynkach Azji i w światowych centrach finansowych. Banki Grupy RBI działają na następujących rynkach Europy Srodkowej i Wschodniej:

 • Albania - Raiffeisen Bank Sh.a.
 • Białoruś - Priorbank, OAO
 • Bośnia i Hercegowina - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
 • Bułgaria - Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
 • Chorwacja - Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Republika Czech - Raiffeisenbank a.s.
 • Węgry - Raiffeisen Bank Zrt.
 • Kosowo - Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
 • Polska - Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Rumunia - Raiffeisen Bank S.A.
 • Rosja - ZAO Raiffeisenbank
 • Serbia - Raiffeisen banka a.d.
 • Słowacja - Tatra banka, a.s.
 • Ukraina - VAT Raiffeisen Bank Aval
RBI jest spółką nadrzędną dla wymienionych banków. Posiada w nich większość udziałów (najczęściej 100%). Obecność banku na międzynarodowych rynkach jest świadectwem przyjętej strategii dla rynków wschodzących. Grupa RBI uzupełnia swoją działalność bankową o aktywność spółek specjalizujących się w wielu obszarach, m.in. M&A, inwestycji w nieruchomości, zarządzaniu aktywami i funduszami oraz zarządzaniu projektami. Jakość usług i zaangażowanie Grupy znajduje odzwierciedlenie w licznych lokalnych i międzynarodowych wyróżnieniach, mi.in. prestiżowych tytułów "The Banker", "Euromoney" i "Global Finance".

Odpowiedzialny Biznes


Strategia Raiffeisen Polbank w centrum uwagi stawia Klienta, dlatego priorytetem działań Banku jest najwyższa jakość obsługi, obustronna komunikacja, zaspakajanie zmieniających się potrzeb finansowych Klientów oraz budowanie długotrwałych relacji opartych na lojalności i zaufaniu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Bank stale prowadzi badania satysfakcji we wszystkich segmentach Klientów, w praktycznie wszystkich obszarach działalności, takich jak m.in.: jakości obsługi, kanałów dostępu, produktów i usług, analizy reklamacji, wizerunku oraz badania poziomu rekomendacji metodą NPS.

Raiffeisen Polbank działa przede wszystkim na rzecz osiągania celów biznesowych, ale jako odpowiedzialny społecznie podmiot gospodarczy dba jednocześnie o uwzględnienie potrzeb interesariuszy, wzmacnianie transparentnych i etycznych relacji z klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi i pracownikami. W prowadzeniu biznesu nie zapomina także o interesie społecznym, zwłaszcza w skali lokalnej, jak troszczeniu się o środowisko naturalne.

Przywiązywanie dużego znaczenia do zrównoważonego rozwoju znalazło swoje odzwierciedlenie w Systemie Zarządzania Środowiskowego i Społecznego, który Bank zaczął wprowadzać w 2015 r. System ma wspierać Bank i jego klientów m.in w rozumieniu ryzyka środowiskowego i społecznego, ocenie tego ryzyka, jego ograniczaniu i monitorowaniu w sposób usystematyzowany, maksymalizacji możliwości osiągania korzyści środowiskowych i społecznych, jak również zachowaniu zgodności z polskim prawem i prawem UE oraz obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi. System zapewnia, że Bank angażuje się finansowo w transakcje, które są zgodne ze standardami środowiskowymi i społecznymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej, a także pomaga Bankowi unikać i zarządzać ekspozycjami o potencjalnym nieodwracalnym wpływie środowiskowym i społecznym.

Społeczna odpowiedzialność jest jednym z ważniejszych instrumentów budowania solidarności społecznej. Realizując tę misję, Grupa podejmowała długofalowe przedsięwzięcia z zakresu m.in. edukacji ekonomicznej i biznesowej, przynoszące wymierne korzyści korzystającym z nich nie tylko klientom indywidualnym i przedsiębiorcom, ale także innym interesariuszom.

Bank działa na rzecz edukacji przedsiębiorców m.in. poprzez akcje organizowane wspólnie z mediami ogólnopolskimi oraz lokalne spotkania z przedstawicielami biznesu. Wspiera inicjatywy kulturalne, charytatywne i prospołeczne, angażując się w przedsięwzięcia służące dobru powszechnemu, zdrowiu, jak i wspiera inicjatywy służące lokalnym społecznościom, gdzie obecne są jego placówki.

Bank aktywnie współpracuje z regionalnymi instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi oraz instytucjami pożytku publicznego wspierając ich bieżące inicjatywy.
W ramach ogólnopolskich działań społecznych Bank kolejny rok z rzędu wspiera całoroczny program stypendialny „Moja przyszłość” organizowany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom, którego celem jest pokrycie kosztów reedukacji, zajęć dodatkowych i wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę podopiecznych domów dziecka na terenie całej Polski, także wsparcie młodzieży starającej się wejść w następny etap edukacji (nauka w liceum, studia itd.) lub rozwijających swoje przygotowanie do zawodu.

Bank otrzymał tytuł Sponsora Roku Austriackiego Forum Kultury - renomowanej instytucji kulturalnej, ściśle związanej z polskimi środowiskami twórczymi, naukowymi i kulturalnymi. Podstawową rolą Austriackiego Forum Kultury jest inicjowanie oraz wspieranie artystycznych i naukowych przedsięwzięć oraz pogłębianie kontaktów kulturalnych między Polską i Austrią.

Współpracujemy także z wieloma lokalnymi instytucjami pożytku publicznego, wspierając regionalnie edukację i cele charytatywne na rzecz potrzebujących oraz chorych dzieci i młodzieży.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy Banku rokrocznie aktywnie angażują się w różne inicjatywy w ramach wolontariatu.

Pracownicy Banku kolejny rok z rzędu są zaangażowani w projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL , w którym wolontariusze z banków uczą młodzież gimnazjalną podstaw zarządzania finansami. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich. Projekt ma na celu przybliżenie młodym ludziom podstawowych zasad praktycznej bankowości, jakimi kierować się powinni u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach.
Co roku pracownicy przeprowadzają z własnej inicjatywy ogólnopolską zbiórkę przyborów szkolnych na rozpoczęcie roku szkolnego oraz prezentów świątecznych i artykułów dla potrzebujących rodzin i podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja, Domu Dziecka Niewidomego oraz Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Pracownicy podejmują także lokalne inicjatywy charytatywne realizując regionalne działania służące dobru społecznemu.

We współpracy z Fundacją DKMS kontynuowana jest także w tym roku akcja rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych wśród pracowników Banku.

Kontakt do Banku

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.