Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A.
przez BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawowe informacje dla Klientów
 • Dlaczego Bank zdecydował się na przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL)?

Grupa BNP Paribas to nr 1 w strefie euro i wiodący Bank w Europie, posiadający duże ambicje na wszystkich rynkach, na których jest obecny. BNP Paribas chce wzmocnić swoją pozycję w Polsce we wszystkich segmentach i jako jedna
z nielicznych grup finansowych systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie na rynku polskim.

RBPL z perspektywy Banku BGŻ BNP Paribas, to niezwykle atrakcyjny partner z uwagi na komplementarną bazę Klientów i lokalizację oddziałów, a także ze względu na silną pozycję w wybranych obszarach działalności, takich jak MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu oraz bankowości prywatnej.

 • Na kiedy planowana jest fuzja prawna i co ona oznacza dla Klientów RBPL?

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2018 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych. O wszystkich kolejnych zmianach związanych z procesem łączenia obu banków, Klienci, kontrahenci i partnerzy będą informowani na bieżąco.

 • Jakie będą skutki przejęcia wydzielonej części RBPL przez BGŻ BNP Paribas dla Klientów RBPL?

Od dnia zarejestrowania podziału RBPL w KRS, klienci i kontrahenci, którzy są przejmowani przez Bank BGŻ BNP Paribas z RBPL (w ramach jego podstawowej działalności) staną się Klientami/kontrahentami Banku BGZ BNP Paribas. Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska pozostaną w mocy i nie będą wymagać żadnych zmian. Fuzja banków nie będzie wymagała od Klientów podejmowania żadnych dodatkowych działań. Na dzień fuzji prawnej: numery rachunków bankowych nie ulegną zmianie, aktywne pozostaną karty płatnicze, a do autoryzacji transakcji będą służyć niezmiennie te same kody PIN, nie zmieni się również system transakcyjny i hasła do logowania, a także adres strony internetowej. O dniu podziału RBPL poinformujemy w komunikatach oraz na stronie www. Poza tym Klienci otrzymają wszystkie niezbędne informacje drogą elektroniczną lub listowną.

 • Jakie będą skutki przejęcia wydzielonej części RBPL przez BGŻ BNP Paribas dla Klientów BGŻ BNP Paribas?

Na tym etapie obsługa Klientów oraz oferta produktowa Banku BGŻ BNP Paribas pozostaje bez zmian. Przejęcie wydzielonej części RBPL nie będzie wymagało od Klientów podejmowania żadnych dodatkowych działań. Klienci będą korzystać z takich samych systemów transakcyjnych i loginów, to samo dotyczy również strony internetowej. O wszystkich kolejnych zmianach związanych z procesem łączenia obu banków, Klienci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kalendarium


 • 14 września – zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.  
 • 24 sierpnia – podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o 49.880.600 zł do kwoty 147.418.918 zł w wyniku emisji akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł.
 • 17 lipca – brak sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec planowanego przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • 10 lipca – drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • 17 maja – ogłoszenie przez Bank BGŻ BNP Paribas nowej strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021 obejmującej akwizycję podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A..
 • 28 kwietnia – uzgodnienie i podpisanie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale.
 • 10 kwietniaGrupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zawarły umowę nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.