OGÓLNE INFORMACJE


FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która została uchwalona 18 marca 2010 r. i weszła w życie
1 lipca 2014 r. FATCA jest zasadniczo regulacyjnym wymogiem raportowym dla instytucji finansowych dotyczącym ich Klientów powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Klasyfikacja Raiffeisen Bank Polska SA w zakresie FATCA

Raiffeisen Bank Polska SA został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (IRS) ze statusem
FATCA - Uczestniczącej Instytucji Opartej na Modelu 1 Porozumienia Międzyrządowego" (Registered Deemed-Compliant Financial Institution, including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA) i otrzymał "28CWN4.00007.ME.616" jako numer GIIN (Global Intermediary Identification Number).

Ponadto Bank informuje, że Rzeczpospolita Polska jest jednym z krajów, który podpisały porozumienie rządowe i są traktowane przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako kraje, które wdrożyły zapisy porozumienia rządowego w Modelu 1.

Niniejsza wiadomość odzwierciedla status według stanu na dzień 31 lipca 2014 r. i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

FATCA in General


The Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) is US legislation that was enacted on March 18, 2010 and that entered into force on July 1, 2014. FATCA is essentially a regulatory reporting requirement for foreign financial institutions on their account holders (which are designated US Specified persons) from the United States of America.

FATCA Classification of Raiffeisen Bank Polska SA

Raiffeisen Bank Polska SA has already registered itself on the U.S. IRS website with the FATCA Classification "Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA)" and has received "28CWN4.00007.ME.616" as Global Intermediary Identification Number (GIIN).

In addition Poland in one of the jurisdictions that have signed an intergovernmental agreement and are treated by U.S. as having an intergovernmental agreement Model 1 in effect.

This message reflect the status as of July 31, 2014 and is given for information purposes only.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.