Mifid II

 

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID II pochodzi od skrótu Market in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Celem Dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii
i Liechtensteinie, zwiększenie przejrzystości rynkowej, skuteczniejsza ochrona Klienta oraz poprawa ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych. Pakiet MiFID II modyfikuje strukturę rynków finansowych, wprowadza dodatkowe zasady doradztwa inwestycyjnego i wymogi technologiczne oraz zwiększa standardy informacyjne, co ma zagwarantować Inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy są wdrażane do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe.

Do przestrzegania przepisów MiFID II zobowiązane są wszystkie podmioty świadczące usługi inwestycyjne lub związane z instrumentami i rynkami finansowymi. Dlatego też przepisy MiFID II realizowane są również przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zgodnie z przepisami MiFID II, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta;
  • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jasnych i nie wprowadzających w błąd;
  • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych.

Wdrożenie przepisów MiFID II w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, następuje poprzez bezpośrednie stosowanie rozporządzeń delegowanych uzupełniających dyrektywę MiFID II, w szczególności:

  • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,

oraz przyjęcie do krajowego porządku prawnego odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W Polsce dyrektywa MiFID II będzie implementowana poprzez wdrożenie jej postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „MiFID II- BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.”, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID II, w tym przedstawienie korzyści dla Klientów oraz opis działań Raiffeisen Bank Polska S.A., podejmowanych zgodnie z MiFID II.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A.", dostępnej poniżej.

PLIKI

WYNAGRODZENIE OD TFI


Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub spółek zarządzających wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji jednostek uczestnictwa, które kalkulowane jest w oparciu o opłaty i prowizje faktycznie pobierane od uczestników przez fundusze inwestycyjne.Każdorazowo na wniosek Klienta Bank przekazuje szczegółową informację dotyczącą opłat i prowizji.

 

WYNAGRODZENIE OD INNYCH PODMIOTÓW


Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że z tytułu sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych otrzymuje wynagrodzenie od Raiffeisen Centrobank AG

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych w ofercie publicznej może otrzymywać wynagrodzenie od emitenta.

KID


W wskazanych poniżej miejscach dostępne są KID (Dokumenty zawierające kluczowe informacje o produkcie inwestycyjnym), udostępniane przez Bank/Dom Maklerski za pośrednictwem strony internetowej, w wykonaniu obowiązków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014.

Tutaj znajdziesz KID sporządzone przez RBPL 

Tutaj znajdziesz KID udostępniane przez GPW:

Tutaj znajdziesz KID sporządzone przez innych Producentów

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że Klienci którzy otrzymują dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie (KID) za pośrednictwem strony internetowej mogą żądać przekazania nieodpłatnej papierowej kopii KID. Żądanie można składać w każdym oddziale Banku.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01