Mifid


Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych*). Celem dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, co ma zagwarantować inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy implementowane są do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe** (w dalszej części zwane przepisami MiFID).

Zgodnie z przepisami Dyrektywy, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

 • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta
 • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd
 • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych

*Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145 z 30.04.2004, str. 1). Aktami wykonawczymi do Dyrektywy MIFID są: Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z 2.9.2006, str. 26, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z 2.09.2006, str. 1)

**Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych; Rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału

Segmentacja Klientów

Zgodnie z przepisami MiFID, Klienci Raiffeisen Bank Polska S.A. sklasyfikowani będą w 3 kategoriach:

 • Klienci Detaliczni
 • Klienci Profesjonalni
 • Uprawnieni Kontrahenci

Szczegółowe informacje dotyczące polityki segmentacji Klientów znajdziecie Państwo w Broszurze MiFID dostępnej poniżej.

Klienci indywidualni

W trosce o utrzymanie najwyższej jakości usług oferowanych Klientom detalicznym nasz Bank realizuje standardy ustalone w przepisach MIFID. Głównym celem przepisów MiFID jest ochrona interesów Klientów poprzez dostosowanie do wymogów prawa unijnego sposobu oferowania i realizacji usług inwestycyjnych oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm oferujących takie usługi.

Jeśli należą Państwo do grona Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy zainwestowali lub zamierzają zainwestować za naszym pośrednictwem, zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury dostępnej poniżej.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A." dostępnej poniżej.

Klienci Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen

W trosce o utrzymanie najwyższej jakości usług w ramach oferty Friedrich Wilhelm Raiffeisen skierowanej do naszych najlepszych Klientów, Raiffeisen Bank Polska S.A. realizuje standardy ustalone w przepisach MIFID.

Jeśli należą Państwo do grona Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy nabyli nasze produkty inwestycyjne bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury dostępnej poniżej.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A." dostępnej poniżej.

Klienci firmowi

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i standardów obsługi Klientów Firmowych Raiffeisen Bank Polska S.A. realizuje standardy ustalone w przepisach MIFID.

Jeśli należą Państwo do grona Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy nabyli produkty inwestycyjne bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury dostępnej poniżej.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A." dostępnej poniżej.

Instytucje finansowe

Zachęcamy do zapoznania się Broszurą MiFID dostępną poniżej.

Ocena adekwatności

Bank przeprowadza w stosunku do Klientów detalicznych test adekwatności. Bank musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne dla Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem, czy usługą. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do instrumentów finansowych, usług i produktów inwestycyjnych, w szczególności złożonych. Wynikiem testu jest określenie, które grupy instrumentów o zbliżonym poziomie ryzyka i cechach mogą być uznane za adekwatne dla danego Klienta.

W przypadku Klientów detalicznych lub profesjonalnych, korzystających z oferty zarządzania aktywami lub doradztwa inwestycyjnego, zarządzający zobowiązany jest do przeprowadzenia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) testu odpowiedniości, który oprócz analizy wiedzy i doświadczenia Klientów bada takie kwestie jak: cel, horyzont inwestycyjny klienta i jego sytuację finansową. Klientom detalicznym przepisy MiFID zapewniają przede wszystkim większą ochronę. Dotyczy ona dwóch kwestii: informacji o instrumentach finansowych (w tym powiązanych z nimi ryzyku inwestycyjnym, opłatach i kosztach) oraz informacji o adekwatności produktu, czy usługi.

W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi Bank może uznać, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest w stanie ponieść związane z nią ryzyko inwestycyjne. Przepisy MiFID zakładają jednak, że Klient, który do tej pory korzystał z konkretnego rodzaju produktów lub usług, ma doświadczenie i wiedzę konieczne do zrozumienia ryzyka, jakie wiąże się z tym produktem lub usługą. W takim wypadku ocena ogólnej adekwatności nie jest wymagana.

PLIKI

KONFLIKT INTERESÓW


Zarządzanie konfliktem interesów

Przepisy polskiego prawa implementujące Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego nakładają na Raiffeisen Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) obowiązek rozpoznania potencjalnych i bieżących konfliktów interesów oraz wdrożenia działań mających na celu zarządzanie konfliktami interesów w zakresie usług inwestycyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych.

Przez Konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku.

Stosownie do powyższej definicji konfliktu interesów Bank określił okoliczności, które powodują lub mogą powodować konflikt interesów, opisał środki zarządzania konfliktami interesów oraz opracował stosowne procedury w tym zakresie. Celem tych procedur jest ochrona interesów Klientów przed szkodliwym wpływem potencjalnych i bieżących konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić w toku świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi. W szczególności w swojej działalności Bank stosuje następujące zasady i środki postępowania:

 • identyfikacja i rejestracja okoliczności lub zdarzeń, które mogą stanowić potencjalny lub bieżący konflikt interesów, oraz zarządzanie wyżej wymienionymi okolicznościami i zdarzeniami zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami,
 • ograniczenia i zasady monitorowania w zakresie dokonywania transakcji osobistych przez pracowników Banku zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami,
 • monitorowanie przepływu i dostępu do informacji poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne, organizacyjne oraz techniczne, ograniczające oraz kontrolujące dostęp do informacji,
 • projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób ograniczający możliwość skoncentrowania zadań lub kompetencji pozostających w relacji kontroli, nadzoru na jednym stanowisku lub w komórce organizacyjnej, co mogłoby powodować działania i decyzje szkodzące interesom Klienta lub grupy Klientów,
 • przyjęcie określonych zasad realizacji zleceń Klientów oraz dokonywania transakcji własnych Banku, zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami,
 • wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej w tym funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego w Banku, która zajmuje niezależną pozycję w stosunku do kontrolowanych jednostek Banku,
 • ujawnienie istniejących konfliktów interesów związanych ze świadczeniem określonej usługi na rzecz danego Klienta w przypadku, gdy brak jest możliwości zarządzania konfliktem interesów, tak aby nie naruszyć interesu Klienta,
 • nieprzeprowadzanie transakcji - w przypadku, gdy transakcje są w konflikcie w stosunku do siebie i nie można spełnić warunku ochrony interesu Klienta, jeżeli z punktu widzenia formalnoprawnego jest to dopuszczalne.

Szczegółowe informacje na temat postępowania Banku w związku z konfliktem interesów są przekazywane na żądanie Klienta.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że pracownicy bankowości Friedrich Wilhelm Raiffeisen w dniach 15 listopada 2010 r. - 31 stycznia 2011 r. biorą udział w eliminacjach wewnętrznych o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty ilościowe i jakosciowe pracy), w którym nagrodą jest udział w konferencji "Techniki sprzedaży ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowymi" ufundowanej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Celem konferencji jest szkolenie w zakresie technik sprzedaży w celu podniesienia jakości oferowania i sprzedaży produktu "Fundusz i Perspektywa". Wartość nagrody dla jednego uczestnika wynosi ok. 2000 PLN.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że Pracownicy Bankowości Detalicznej w dniach 15 grudnia 2010 r. - 15 lutego 2011 r. biorą udział w eliminacjach wewnętrznych o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty ilościowe i jakościowe pracy), w którym nagrodą jest udział w konferencji "Techniki sprzedaży ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowymi" ufundowanej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Celem konferencji jest szkolenie w zakresie technik sprzedaży w celu podniesienia jakości oferowania i sprzedaży produktu "Fundusz i Perspektywa". Wartości nagrody dla jednego uczestnika wynosi ok. 2000 PLN."

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że Pracownicy Departamentu Rynków Finansowych w dniach 5-6 września 2011, 7-8 września 2011, 12-13 września 2011 oraz 19-20 września 2011 biorą udział w szkoleniu z zakresu sprzedaży funduszy inwestycyjnych, których celem jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Szkolenia są finansowane przez:
Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 16.988,80 zł, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w wysokości 12.160,67 zł, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w wysokości 12.160,67 zł, Raiffeisen Kapitalanlage GmbH w wysokości 12.160,67 zł.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku z segmentu Premium oraz dla potencjalnych klientów seminaria inwestycyjne z udziałem SUPERFUND Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Seminaria będą miały miejsce w:

Lublinie w dniu 26.10.2011 (koszt seminarium to 5.000 zł finansowane przez SUPERFUND Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Krakowie w dniu 09.11.2011 (koszt seminarium to 3.000 zł finansowane przez SUPERFUND Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Celem seminariów jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że dwóch pracowników Banku z linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen zostało zaproszonych przez Black Rock TFI na warsztaty szkoleniowe w Londynie w dniach 1-4 lipca 2011 r. Celem warsztatów jest spotkanie z Zarządzającymi subfunduszami, omówienie strategii inwestycyjnej i sytuacji rynkowej.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż dwóch pracowników Banku bierze udział w spotkaniu z dystrybutorami w Kazimierzu Dolnym w dniach 31.07-01.08.2011 organizowanym przez TFI Allianz Polska S.A.. Celem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku oraz dla potencjalnych klientów seminarium inwestycyjne z udziałem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 17.11.2011 w Hotelu Jan III Sobieski. Koszt seminarium to 3.000 zł finansowane przez TFI Allianz Polska S.A. Tematem spotkania będzie aktualna sytuacja na rynku kapitałowym.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku oraz dla potencjalnych klientów seminarium inwestycyjne z udziałem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Seminarium odbędzie się w Katowicach w dniu 21.11.2011 w QUBUS HOTEL PRESTIGE. Seminarium współfinansowane jest przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 2250 zł, koszt całego seminarium to 3.450 zł. Celem seminarium jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku oraz dla potencjalnych klientów seminaria inwestycyjne:

1) z udziałem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Seminarium odbędzie się w Radomiu w dniu 30.11.2011 w Hotelu Gromada. Seminarium jest finansowane przez TFI Allianz Polska S.A. w wysokości 2000 zł;
2) z udziałem Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA . Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w dniu 29.11.2011 w Hotelu Mercure-Panorama Wrocław. Seminarium jest finansowane przez Legg Mason TFI SA w wysokości 3000 zł. Na seminarium będą poruszane następujące tematy: "Czego w dzisiejszych czasach powinien poszukiwać racjonalny inwestor?" oraz "W jaki sposób możemy zabezpieczyć swoją przyszłość finansową?".

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku oraz dla potencjalnych klientów seminarium inwestycyjne z udziałem Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA . Seminarium odbędzie się w Kielcach w dniu 14.12.2011 w Hotelu Pod Złotą Różą. Seminarium jest finansowane przez Legg Mason TFI SA w wysokości 2000 zł.

Celem seminarium jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, o konkursie dla pracowników bankowości Friedrich Wilhelm Raiffeisen w dniach 1 marca 2011 r. - 31 maja 2011 r. (uwzględniającego aspekty ilościowe i jakosciowe pracy), w którym nagrodą jest udział w konferencji obejmującej kurs językowy ufundowany przez współpracujące z Bankiem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych tzn. Superfund TFI S.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited Oddział w Polsce, Legg Mason TFI S.A., Quercus TFI S.A., Skarbiec TFI S.A. Union Investment TFI S.A. Konferencja obejmuje zajęcia z nauki języka angielskiego w celu podniesienia jakości w zakresie obsługi klientów anglojęzycznych oraz pracy z materiałami sporządzanymi w tym języku. Wartość nagrody dla jednego uczestnika wynosi ok. 7 000 PLN.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku seminarium inwestycyjne z udziałem BlackRock Global Funds. Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2012. Seminarium jest finansowane przez BlackRock Global Funds w wysokości 5000 zł.

Celem seminarium jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej, podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż jeden z pracowników Banku z linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen został zaproszony przez Raiffeisen Capital Management (RCM) na konferencję w Graz w dniach 10-12 maja 2012r. Koszt konferencji to około 15.000 zł finansowany przez Raiffeisen Capital Management. Celem konferencji jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej, spotkanie z doradcami inwestycyjnymi RCM oraz z regionu CEE, podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla pracowników Banku III Konferencję Sprzedażową dla Sieci Detalicznej Banku. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012r. w Zakopanem.
Głównym sponsorem konferencji jest Raiffeisen Bank Polska SA.
Udział w finansowaniu konferencji bierze 3 partnerów biznesowych Banku:

 • ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - współfinansuje konferencję w kwocie 20 000 PLN,
 • INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. -- współfinansuje konferencję w kwocie 20 000 PLN,
 • BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.- współfinansuje konferencję w kwocie 20 000 PLN.

Konferencja ma charakter szkoleniowy i jej celem jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej, podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych oraz produktów Banku. Kwota 60 000 PLN zostanie przeznaczona na sfinansowanie usług mających na celu podniesienie jakości organizowanej konferencji, a w szczególności sfinansowanie sal i ich nagłośnienia, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla pracowników Banku konferencję szkoleniową w dniach 26-27 marca 2012 w Serocku.
Głównym sponsorem konferencji jest Raiffeisen Bank Polska SA.
Konferencję współfinansują partnerzy biznesowi Banku:

 • Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. - współfinansuje konferencję w kwocie 18.000 PLN,
 • AGIOFUNDS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. -- współfinansuje konferencję w kwocie 25.000 PLN,

Konferencja ma charakter szkoleniowy i jej celem jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej, podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych oraz produktów Banku.

Skarbiec TFI SA oraz AGIOFUNDS TFI SA współfinansowały konferencję w zakresie: wynajęcia sali konferencyjnej, sprzętu, obsługi i przygotowania prezentacji przez wyspecjalizowaną firmę oraz materiałów szkoleniowych.
Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku Klub Inwestora z udziałem Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Klub Inwestora odbędzie się w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2012 i jest finansowany przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w kwocie 15.000 PLN. Tematem spotkania będą automatyczne systemy transakcyjne. Celem spotkania jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku Klub Inwestora z udziałem Allianz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Klub Inwestora odbędzie się w Lublinie w dniu 15 maja 2012 i jest finansowany przez Allianz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w kwocie 10.000 PLN. Tematem spotkania będzie prezentacja "Jak zarabiać na rynku kapitałowym w okresach dużej zmienności". Celem spotkania jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku Klub Inwestora z udziałem MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Klub Inwestora odbędzie się w Krakowie w dniu 17 maja 2012 i jest finansowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w kwocie 16.000 PLN. Tematem spotkania będą inwestycje typu private equity.
Celem spotkania jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku Klub Inwestora z udziałem Allianz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Klub Inwestora odbędzie się w Katowicach w dniu 31 maja 2012 i jest finansowany przez Allianz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w kwocie 10.000 PLN. Tematem spotkania będzie omówienie aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym. Celem spotkania jest podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż trzech pracowników Banku otrzymało zaproszenie na konferencję szkoleniową organizowaną w Sztokholmie 31 maja 2012 przez BlackRock Global Funds. Konferencja ma charakter szkoleniowy i jej celem jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej, spotkanie z zarządzającymi funduszami oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Konferencję finansuje BlackRock Global Funds w wysokości 3.000 zł.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku seminarium inwestycyjne z udziałem Quercus TFI SA. Seminarium odbędzie się w Krakowie w dniu 25 września 2012r. Seminarium jest finansowane przez Quercus TFI SA w wysokości 2000 zł.Celem seminarium jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej wspólnie z analitykami Raiffeisen Bank Polska SA oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż dwóch pracowników Banku bierze udział w konferencji pt. "Jak inwestować i nie nawarzyć sobie piwa - konstruowanie idealnego portfela inwestycyjnego na niepewnym rynku", organizowanej w Monachium przez Union Investment TFI SA w dniach 5-7 października 2012 r. Koszt pobytu jednego uczestnika to 7 tys. PLN.

Celem konferencji jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej wspólnie z analitykami Union Investment TFI SA oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku seminaria inwestycyjne z udziałem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Seminaria odbędą się w:
1) Wrocławiu w dniu 02 października 2012r,, seminarium jest finansowane przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 18.450 zł,
2) Szczecinie w dniu 04 października 2012r,, seminarium jest finansowane przez BlackRock Global Funds w wysokości 5.000 zł,
3) Warszawie w dniu 10 października 2012r,, seminarium jest finansowane przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 18.450 zł,
4) Katowicach w dniu 24 października 2012r,, seminarium jest finansowane przez Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 18.450 zł,
5) Krakowie w dniu 25 października 2012r,, seminarium jest finansowane przez Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 12.300 zł,
6) Gdańsku w dniu 8 listopada 2012r,, seminarium jest finansowane przez Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 18.450 zł,
7) Lublinie w dniu 20 listopada 2012r,, seminarium jest finansowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. w wysokości 18.450 zł.

Celem seminariów jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej wspólnie z analitykami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.
Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla pracowników Banku z linii Private Banking konferencję inwestycyjną w Józefowie w dniach 15-16 listopada 2012 z udziałem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Konferencja jest współfinansowana przez:
1) AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 30.000 zł,
2) Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 25.000 zł,
3) Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w wysokości 20.000 zł.

Z powyższych środków zostaną sfinansowane: wynajem sali oraz sprzętu technicznego, catering w trakcie konferencji, warsztaty z Psychologiem Biznesu wraz z materiałami dydaktycznymi na temat "Pełna moc w życiu i biznesie" oraz moderator-dziennikarz radiowy w trakcie debaty inwestycyjnej na temat "Co z tą hossą?"

Celem konferencji jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej wspólnie z analitykami/zarządzającymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2012 w Łodzi organizuje dla klientów Banku spotkanie z zarządzającymi MCI Capital TFI. Spotkanie jest finansowane przez MCI Capital TFI w wysokości 2.000 zł. Celem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej oraz podniesienie jakości oferowania i sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż pracownik Banku otrzymał zaproszenie na 10th Annual Everest Gala 2012 organizowaną przez MCI Management, która odbędzie się w dniu 29.11.2012 w Warszawie. Agenda: przyszłość rynku venture capital - panel dyskusyjny, nowe trendy w technologii rynku inwestycyjnego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 w Warszawie organizuje dla klientów Banku spotkanie z zarządzającymi MCI Capital TFI. Spotkanie jest finansowane przez MCI Capital TFI w wysokości 1100 zł. Celem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji rynkowej, przedstawienie produktów oferowanych przez TFI oraz podniesienie jakości sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Raiffeisen Polbank informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 organizuje spotkanie dla klientów FWR (lunch biznesowy) z udziałem AXA TFI SA. Spotkanie jest finansowane przez AXA TFI SA w wysokości 1100zł.Tematem spotkania będzie bieżąca sytuacja rynkowa oraz aktualna oferta TFI.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla pracowników Banku z linii Private Banking konferencję inwestycyjną w Żelechowie w dniach 22-23 kwietnia 2013 z udziałem poniżej wskazanych podmiotów. Konferencja jest współfinansowana przez TFI Union Investment, MetLife Ampliko, TFI PZU S.A. oraz RCB w łącznej wysokości 114 128 zł. Z powyższych środków zostaną sfinansowane: noclegi dla wyżej wymienionych partnerów konferencji, wynajem sali, szkolenie sprzedażowe dotyczące profesjonalnej, uczciwej i jakościowej sprzedaży produktów inwestycyjnych razem z materiałami dydaktycznymi, moderator debaty inwestycyjnej oraz koszty związane z zapewnieniem warunków szkolenia: sprzęt technicznym, nagłośnienie, oświetlenie, zespół do obsługi debaty i catering stosownie do czasu poświęconego na tematy związane z rynkiem instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla klientów Banku Klub Inwestora z udziałem Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Klub Inwestora odbędzie się w Warszawie w dniu 21 maja 2013 i jest współfinansowany w zakresie wynajęcia multimediów oraz nagłośnienia przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. w kwocie 11.600 PLN netto. Tematem spotkania jest sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie, uwarunkowania inwestycyjne, a także potencjalne możliwości inwestycyjne na rynku kapitałowym . Celem spotkania jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynku kapitałowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że pracownik Banku z linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen został zaproszony przez Raiffeisen Capital Management (podmiot należący do Grupy Raiffeisen) na konferencję w Linz w dniach 23 maja ? 25 maja 2013 r. Na konferencji omawiana będzie problematyka związana z rynkiem inwestycyjnym. Koszt, które pokrywa zapraszający (Raiffeisen Capital Management) to 200 EUR.

Raiffeisen Polbank informuje, iż w dniach 11-12 lipca 2013 organizuje szkolenie wspólnie z Raiffeisen CENTROBANK dla 9 najlepszych Doradców Finansowych i Doradców Klienta Affluent obejmujące swoim zakresem certyfikaty strukturyzowane. Szkolenie jest współfinansowane przez Raiffeisen CENTROBANK w wysokości 315 EUR od osoby. Koszty podróży pokrywa Raiffeisen Polbank. Szkolenie bezpośrednio podnosi jakość świadczonych usług maklerskich w zakresie sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dn. 6.06.2013 r. w oddziale Banku w Gdańsku organizuje dla Klientów Banku warsztaty inwestycyjne z udziałem Raiffeisen Centrobank AG (RCB), które są współfinansowane przez RCB w kwocie 500 złotych. Celem warsztatów jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynku kapitałowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca br. organizuje wspólnie z Quercus TFI dla menedżerów linii bankowości prywatnej (FWR) spotkanie szkoleniowe obejmujące m.in zagadnienia dotyczące funduszy Quercus w obecnych warunkach rynkowych. Koszt współfinansowania przez Quercus TFI wynosi 3 000 PLN. Celem spotkania jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynku kapitałowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dn. 18-19.06.2013 r. we Wrocławiu i w Opolu organizuje dla Klientów Banku warsztaty inwestycyjne z udziałem Raiffeisen Centrobank AG (RCB), które są współfinansowane przez RCB w kwocie 1050 złotych. Celem warsztatów jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynku rynków finansowych oraz sytuacji ekonomicznej w Polsce i za granicą.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dn. 24.07.2013 r. we Wrocławiu organizuje dla Klientów Banku warsztaty inwestycyjne z udziałem Raiffeisen Centrobank AG (RCB), które są współfinansowane przez RCB w kwocie 1000 złotych. Celem warsztatów jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynku rynków finansowych oraz sytuacji ekonomicznej w Polsce i za granicą.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że 11 pracowników Banku z linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen zostało zaproszonych przez Raiffeisen Centrobank (RCB) na szkolenie produktowe z zakresu certyfikatów strukturyzowanych, które odbędzie się w Wiedniu w dniach 4-6 września 2013 r. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 700 euro i pokrywany przez Raiffeisen ZentroBank.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniach 9 września -20 września oraz z dniach 7 października- 25 października 2013 r. organizuje kwalifikacje o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty ilościowe i jakościowe pracy) dla pracowników sieci sprzedaży, w których nagrodą jest udział w szkoleniu specjalistycznym dotyczącym certyfikatów strukturyzowanych. Nagroda ufundowana zostanie przez RCB dla 20 pracowników. Wartość nagrody dla jednego uczestnika wynosi 1800 pln

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniu 30 września br. organizuje wspólnie z Raiffeisen Capital Management dla menedżerów linii bankowości prywatnej (FWR) spotkanie szkoleniowe obejmujące m.in zagadnienia dotyczące aspektów zarządzania funduszami RCM . Koszt współfinansowania przez RCM wynosi 4 000 PLN. Celem spotkania jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynku kapitałowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniach 4 grudnia 2013 - 31 stycznia 2014 r. pracownicy sieci sprzedaży detalicznej biorą udział w kwalifikacjach o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty ilościowe i jakościowe pracy), w których nagrodą jest udział w szkoleniu w Tatrzańskiej Łomnicy w terminie 21-23.03.2014 r. podnoszący wiedzę w zakresie produktów o charakterze inwestycyjnym. Nagroda jest współfinansowana przez UNIQA TU na Życie S.A. oraz WARTA TU na Życie S.A. . Wartość nagrody dla jednego uczestnika wynosi ok 1055 pln netto.

W III i IV kwartale 2013 r. przeprowadzono 2 edycje szkoleń w ramach Akademii Domu Maklerskiego. Łącznie dla grupy 36 pracowników Raiffeisen Polbank. Akademia Domu Maklerskiego ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu rynku kapitałowego wśród Doradców Raiffeisen Polbank Każdy uczestnik Programu Akademia Domu Maklerskiego otrzymał tzw. pakiet szkoleniowy Raiffeisen Brokers obejmujący : Szkolenie organizowane przez Instytut Rynku Kapitałowego, Szkolenie organizowane przez Raiffeisen Brokers we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Raiffeisen Centrobank A.G. oraz Publikacje związane z tematyką giełdową. Wartość szkolenia dla jednego uczestnika szacowana jest na 1500 pln

W dniach 2 stycznia - 31 marca 2014 r. przeprowadzono kwalifikacje o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty jakościowe i ilościowe pracy) dla pracowników sieci sprzedaży, w których nagrodą jest udział w szkoleniu specjalistycznym dotyczącym certyfikatów strukturyzowanych. Nagroda ufundowana zostanie przez RCB dla 20 pracowników. Wartość nagrody dla jednego uczestnika szacowana jest na 1800 pln

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 8 maja 2014 w Krakowie organizuje dla klientów Banku spotkanie "Klub Inwestora, który jest współfinansowany przez SKARBIEC TFI w kwocie 20 tysięcy PLN brutto oraz Raiffeisen Capital Management w kwocie 20 tysięcy pln brutto oraz w kwocie 7 tysięcy pln przez MCI Capitam TFI S.A.. Tematem spotkania będzie wpływ sytuacji politycznej na Ukrainie na rynek finansowy, proces podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz konsekwencje dla rynku zmian w zakresie systemu emerytalnego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2014 we Wrocławiu organizuje dla klientów Banku spotkanie "Wieczór z Premium" , który jest współfinansowany przez Union Investment TFI w kwocie 10 tysięcy pln brutto oraz Skarbiec TFI 10 tysięcy pln brutto. Tematem spotkania będzie sytuacja na rynkach finansowych w tym zagrożenia giełdowo - walutowe związane z Ukrainą oraz konsekwencje dla rynku zmian w zakresie systemu emerytalnego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 22 maja 2014 w Poznaniu organizuje dla klientów Banku spotkanie "Wieczór z Premium" , który jest współfinansowany przez Union Investment TFI w kwocie 10 tysięcy pln brutto oraz Skarbiec TFI 10 tysięcy pln brutto. Tematem spotkania będzie sytuacja na rynkach finansowych oraz perspektywy inwestycyjne.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje , że w dniu 4 czerwca 2014 dwóch Pracowników linii biznesowej FWR na zaproszenie TFI Allianz będzie uczestniczyło w konferencji AllianzGI Investor Forum w Londynie. Konferencja ma charakter edukacyjny. Koszt konferencji w wysokości około 900 pln na osobę oraz koszt transport pokrywany jest przez TFI Allianz.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniach 16-19 marca 2014 r. organizuje dla klientów FWR konferencję inwestycyjną w Dubaju. Część merytoryczna konferencji jest współfinansowana przez IPOPEMA TFI w kwocie 65 tys. pln. Celem spotkania jest podniesienie jakości poprzez edukację w zakresie rynków kapitałowych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2014 r. organizuje dla klientów FWR w Niwach k. Bydgoszczy warsztaty inwestycyjne. Spotkanie ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów poprzez edukację w zakresie wybranych instrumentów finansowych i jest współfinansowane w kwocie 2,2, tys. pln przez PZU TFI.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniach 2.05. - 15.09.2014 r. pracownicy linii bankowości prywatnej FWR biorą udział w kwalifikacjach o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty ilościowe i jakościowe pracy), w których nagrodą jest udział w Akademii Inwestycyjnej obejmującej zagraniczne seminarium inwestycyjne mające na celu podniesienie wiedzy, kompetencji merytorycznych, jakości obsługi klientów. Nagroda jest współfinansowana przez wszystkie podmioty -dostawców produktów inwestycyjnych, będących w ofercie RBPL proporcjonalnie do wolumenu sprzedaży odpowiednio w kwotach: Altus TFI - 8 952 pln, Europa TU - 25 940 pln, Investor TFI - 3 215 pln, Ipopema TFI - 357 pln, PZU TFI - 8 262 pln, Raiffeisen Centrobank - 24 236 pln, Skarbiec TFI - 10 233 pln, Trigon TFI - 12 156 pln, Union Investment TFI - 16 400 pln, Uniqa TU- 380 pln.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, żeRaiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż dwóch z pracowników Banku z linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen zostało zaproszonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa do udziału w Europejskim Forum Bankowo-Ubezpieczeniowym w dniach 22-23 maja 2014. r Koszt udziału w konferencji pokrywany przez TU Europa wynosi ok. 1000 pln.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż jeden z pracowników Banku z liniii Friedrich Wilhelm Raiffeisen został zaproszony przez Union Inwestment TFI S.A. na konferencję w Nepalu w dniach 13-18 maja 2014 r. Koszt konferencji to około 8000 zł finansowany przez Union Inwestment TFI S.A. Podczas konferencji omawiane będą m.in. kwestie scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej i optymalnych w tych okolicznościach kierunków inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla pracowników Banku z linii Private Banking konferencję inwestycyjną w Gdańsku w dniach 9-10 czerwca 2014. Konferencja jest współfinansowana przez Giełdę Nieruchomości Wartościowych, Trigon TFI, Franklin Templeton, Investors TFI, Quercus TFI w łącznej kwocie 112 tys. pln. Z powyższych środków zostaną sfinansowane: noclegi dla wyżej wymienionych partnerów konferencji, wynajem sali, sprzęt techniczny, nagłoścnienie i oświetlenie debaty oraz zespół do obsługi debaty oraz catering proporcjonalnie do czasu poświęconego na tematy związane z rynkiem instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2014 r. organizuje dla klientów FWR w Świnoujściu seminarium na temat: "Alternatywy inwestycyjne w środowisku niskich stóp procentowych" współfinansowane w kwocie 10tys. PLN przez ALTUS TFI, oraz PZU TFI. Spotkanie ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów poprzez edukację.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2014 r. organizuje dla pracowników FWR spotkanie edukacyjne na temat: "Wpływ ostatnich wydarzeń makroekonomicznych i geopolitycznych na fundusze Trigon TFI. Fundusze wierzytelności jako ciekawy kierunek inwestycyjny". Spotkanie jest finansowane przez Trigon TFI w kwocie 1600 pln. Celem spotkania jest podniesienie jakości obsługi poprzez edukację w zakresie instrumentów finansowych.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż trzech z pracowników Banku linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen zostało zaproszonych przez Raiffeisen Centrobank do udziału w dniach 4-5 grudnia 2014 r. w Annual Network Units Workshop for Structured Products 2014, które odbędzie się w Bad Gastein w Austrii. Koszt udziału w warsztacie jednego pracownika wynosi ok. 400 Euro.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż pracownik Banku linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen został zaproszony przez Union Investment TFI do udziału w dniach 25 - 29 marca 2015 r. w konferencji szkoleniowej poświęconej instrumentom finansowym oraz polityce inwestycyjnej Union Investment TFI, która odbędzie się w Madonna di Campiglio we Włoszech. Koszt udziału w konferencji wynosi ok. 5000 PLN.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż dwóch pracowników Banku linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen zostało zaproszonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych do udziału w dniach 12-17 maja 2015 roku w konferencji pt. ?Rynek kapitałowy a inwestycje infrastrukturalne". Jest to konferencja zorganizowana z okazji 20lecia Union Investment. Koszt udziału w konferencji wynosi ok. 12 tys. PLN.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że organizuje dla pracowników Banku sieci detalicznej konferencję, która odbędzie się w dniach 25-26 marca 2015 r. w hotelu Novotel w Warszawie. W finansowaniu konferencji bierze udział czterech partnerów biznesowych Banku: Raiffeisen CentroBank AG , Altus TFI S.A, Uniqa TUnŻ S.A. i Warta TUnŻ S.A - każdy w kwocie 25 tys PLN. Konferencja ma charakter szkoleniowy i jej celem jest edukacja w zakresie produktów inwestycyjnych w.w. partnerów biznesowych będących w ofercie Raiffeisen Bank Polska S .A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż organizuje dla pracowników Banku linii Friedrich Wilhelm Raiffeisen konferencję szkoleniową w dniach 6-7 maja 2015 r. w Serocku. Głównym sponsorem konferencji jest Raiffeisen Bank Polska SA. Konferencję współfinansują również partnerzy biznesowi Banku: Trigon TFI, Investors TFI, Altus TFI, Ipopema TFI, Europa S.A. w kwocie po 25 tys. PLN. Konferencja ma charakter szkoleniowy i jej celem jest omówienie możliwości inwestycyjnych w aktualnej sytuacji rynkowej oraz podwyższenie kwalifikacji uczestników konferencji w zakresie produktów inwestycyjnych oferowanych przez Bank.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że organizuje dla pracowników Banku sieci detalicznej szkolenie, które odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 r. w Hotelu Windsor w Jachrance. z zakresu zagadnień dotyczących usług maklerskich oraz oferty produktowej . Szkolenie jest finansowane przez Raiffeisen CentroBank AG w kwocie 20 tys. PLN. Celem szkolenia jest edukacja pracowników w zakresie produktów oferty Domu Maklerskieg Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. organizuje dla klientów FWR w Szczecinie spotkanie "Klub Inwestora", które jest współfinansowane w kwocie 10 tys. PLN przez MCI Management S.A., PZU TFI oraz BlackRock TFI. Spotkanie ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów poprzez edukację.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2015 r. organizuje dla klientów FWR w Poznaniu spotkanie "Klub Inwestora", które jest współfinansowane w kwocie 10 tys. PLN przez Skarbiec TFI, PZU TFI oraz Trigon TFI. Spotkanie ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów poprzez edukację.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2015 r. organizuje dla klientów FWR w Kołobrzegu plenerowe spotkanie , które jest współfinansowane w kwocie 3 tys. PLN przez Skarbiec TFI. Podczas spotkania wygłoszona zostanie prelekcja o inwestowaniu w zmiennych warunkach rynkowych. Spotkanie ma na celu podniesienie jakości obsługi klientów poprzez edukację.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że 6 pracowników Banku oraz 3 pracowników Domu Maklerskiego, zostało zaproszonych przez Raiffeisen Centrobank AG (RCB) na szkolenie produktowe z zakresu certyfikatów strukturyzowanych, które odbędzie się w Wiedniu w dniach 18-19 czerwca 2015 r. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 1 222 EUR i pokrywany jest przez RCB.

WYNAGRODZENIE OD TFI


Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub spółek zarządzających wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji jednostek uczestnictwa, które kalkulowane jest w oparciu o opłaty i prowizje faktycznie pobierane od uczestników przez fundusze inwestycyjne.Każdorazowo na wniosek Klienta Bank przekazuje szczegółową informację dotyczącą opłat i prowizji.

 

WYNAGRODZENIE OD INNYCH PODMIOTÓW


Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że z tytułu sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych otrzymuje wynagrodzenie od Raiffeisen Centrobank AG

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych w ofercie publicznej może otrzymywać wynagrodzenie od emitenta.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01