Mifid II

 

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID II pochodzi od skrótu Market in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Celem Dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii
i Liechtensteinie, zwiększenie przejrzystości rynkowej, skuteczniejsza ochrona Klienta oraz poprawa ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych. Pakiet MiFID II modyfikuje strukturę rynków finansowych, wprowadza dodatkowe zasady doradztwa inwestycyjnego i wymogi technologiczne oraz zwiększa standardy informacyjne, co ma zagwarantować Inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy są wdrażane do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe.

Do przestrzegania przepisów MiFID II zobowiązane są wszystkie podmioty świadczące usługi inwestycyjne lub związane z instrumentami i rynkami finansowymi. Dlatego też przepisy MiFID II realizowane są również przez Bank BGZ BNP Paribas S.A.

Zgodnie z przepisami MiFID II, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta;
  • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jasnych i nie wprowadzających w błąd;
  • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych.

Wdrożenie przepisów MiFID II w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, następuje poprzez bezpośrednie stosowanie rozporządzeń delegowanych uzupełniających dyrektywę MiFID II, w szczególności:

  • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,

oraz przyjęcie do krajowego porządku prawnego odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W Polsce dyrektywa MiFID II będzie implementowana poprzez wdrożenie jej postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „MiFID II- BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID II, w tym przedstawienie korzyści dla Klientów oraz opis działań Banku BGŻ BNP Paribas S.A., podejmowanych zgodnie z MiFID II.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Banku BGZ BNP Paribas S.A.", dostępnej poniżej.

PLIKI

WAŻNE:  Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie.  Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

WYNAGRODZENIE OD INNYCH PODMIOTÓW


Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).informuje, że z tytułu sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych otrzymuje wynagrodzenie od Raiffeisen Centrobank AG

Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych w ofercie publicznej może otrzymywać wynagrodzenie od emitenta.

Korzyści o charakterze niepieniężnym

 

Informacja o przyjętych w 2018 r. przez Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) korzyściach o charakterze niepieniężnym w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 8-9 października 2018 r. odbyły się Warsztaty Doradców Finansowych Makroregionu Centrum dla pracowników sieci sprzedaży detalicznej, które były współfinansowane przez partnerów biznesowych Banku tj. TRGION TFI– 4.000 PLN, Raiffeisen Centrobank – 4.000 PLN, Skarbiec TFI – 3.500 PLN, Agio TFI– 3.500 PLN. Podczas konferencji reprezentanci partnerów biznesowych omówili zagadnienia dotyczące instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie banku w tym m.in. wpływ przełomu technologicznego na zarządzanie funduszem inwestycyjnym, perspektywy inwestycyjne strategii zarządzania funduszami. inwestycyjnymi. Pełny koszt transportu pokrył Bank. 

2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach13-14 września 2018 r. odbyła się konferencja dla pracowników sieci sprzedaży detalicznej, która była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Raiffeisen TFI – 4 000 zł, Raiffeisen Centrobank – 4 000 zł, Investors TFI – 3 000 zł, Trigon TFI – 3 000 zł, Union Investment TFI – 2 500 zł, Agio TFI – 2 500 zł, TU Uniqa - 3 000 zł, Nationale Nederlanden - 3 000 zł, TU Europa - 3 000 zł. Podczas konferencji reprezentanci partnerów biznesowych banku przedstawili prezentacje dotyczące charakterystyki produktów będących w ofercie Banku. Pełny koszt transportu pokrył Bank.

3. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 15-21 września 2018 odbyło się spotkanie pt. Akademia Inwestycyjna FWR" dla pracowników sieci sprzedaży, którego organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Raiffeisen Centrobank 21 700 zł, TU Europa 13 400 zł, Union Investment TFI 21 000 zł, Skarbiec TFI 49 700 zł, OPTI TFI 1 500 zł, OPOKA TFI 600 zł, Agio TFI 22 400 zł, Investors TFI 33 700 zł, Quercus TFI 6 500 zł, Altus TFI 3 200 zł, Trigon TFI 500 zł, Fidelity TFI 4 700 zł, Ipopema TFI 900 zł (kwoty zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych). Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy o inwestycjach w globalny rynek nieruchomości komercyjnych jako potencjalnego elementu rozszerzającego spektrum dywersyfikacji portfela inwestycyjnego klientów FWR o nowe aktywa. Prezentacje dotyczyły m.in zagadnień dot. facility management oraz roli facility manager'a, property management, wynagrodzenia zarządcy oraz optymalizacji kosztów zarządzania. Pełny koszt transportu pokrył Bank. 

4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 22-25 września 2018 r. odbyło się szkolenie pt. Akademia Inwestycyjna" dla pracowników sieci sprzedaży detalicznej, którego organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Investors TFI 50 000 pln, Raiffeisen Centrobank 79 000 pln, TU Europa 80 000 pln, Union Investment TFI 58 900 pln, MasterCard 50 000 pln (kwoty zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych). Celem szkolenia był transfer wiedzy o metodologii zarządzania portfelami i aktywami funduszy m.in zarządzanie poziomem ryzyka portfela w czasie rzeczywistym, analiza wpływu faktycznych i hipotetycznych scenariuszy, analiza ex-ante i ex-post korelacji między transakcjami, strategiami i czynnikami w różnych horyzontach czasowych i scenariuszach pozycjonowania. Pełny koszt transportu pokrył Bank.

5. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 14-16 czerwca odbyły się warsztaty inwestycyjne dla dyrektorów oddziałów sieci sprzedaży detalicznej, których organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Raiffeisen Centrobank w kwocie 12 tys. PLN, Trigon TFI w kwocie 12 tys. PLN oraz Nationale Nederlanden Investment TFI w kwocie 12 tys. PLN. Warsztaty miały na celu podniesienia jakości obsługi klientów, w tym z uwzględnieniem klientów z Ukrainy. Podczas szkolenia omawiane były zagadnienia dotyczące zarządzania funduszami oraz zasad dywersyfikacji porfteli inwestycyjnych. Pełny koszt transportu pokrył Bank.

6. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 21-22 czerwca odbyło się szkolenie dla 15 pracowników linii bankowości prywatnej, które było współfinansowane przez Raiffeisen Centrobank w kwocie 18 tysięcy złotych. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie certyfikatów strukturyzowanych notowanych na giełdach i obejmowało m.in zagadnienia dot. dywersyfikacji portfeli klientów z użyciem certyfikatów strukturyzowanych oraz zagadnień dot. wyceny certyfikatów strukturyzowanych. 

7. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)   informuje, że w dniach 5-10 czerwca 2018 r  dwóch pracowników Banku uczestniczyło w Konferencji organizowanej przez Union Investment TFI.  Tematyka prelekcji poza kwestiami makroekonomicznymi związana  była z produktami i programami emerytalnymi, których wdrożenie do oferty detalicznej  było  rozważane w Banku.  Rozszerzenie zakresu produktów udostępnianych klientom podnosi jakość obsługi klientów. Pełny koszt  transportu pokrył Bank. 

8. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 4-6 czerwca odbyło się seminarium, w którym uczestniczyło 25 pracowników Banku. Seminarium było współfinansowane przez Raiffeisen Centrobank w kwocie 9017,63 EUR. Celem seminarium było podnoszenie wiedzy pracowników oddziałów, poprzez dodatkowe szkolenie oraz bezpośrednie poznanie sposobu budowy, działania i obrotu na certyfikatach RCB.

9. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 31 maja -6 czerwca odbyło się spotkanie pt. „Akademia Inwestycyjna FWR" dla pracowników sieci sprzedaży, którego organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Raiffeisen Centrobank 33 900 pln, TU Europa 33 600 pln, Quercus TFI 5 800 pln, Eques TFI 17 800 pln, Agio TFI 66 000 pln, Ipopema TFI 6 700, Opoka TFI 2 500 pln, Opti TFI 9 900, Skarbiec TFI 28 500 pln, Trigon TFI 69 900 (kwoty zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych). Celem szkolenia był transfer wiedzy w zakresie strategii zarządzania funduszami, w tym podejścia do inwestycji międzynarodowych. Pełny koszt transportu pokrył Bank. 

10. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 7-13 lutego 2018 r. trzech pracowników Banku uczestniczyło w konferencji organizowanej przez Trigon TFI. Tematem konferencji były perspektywy wzrostu rynku akcji, modele dystrybucji oraz kondycja rynku nieruchomości. Udział pracowników w konferencji miał na celu zapoznanie się z nowymi produktami oraz nowymi modelami dystrybucji po zmianach prawnych. Informacje te były analizowane w banku w aspekcie poszerzenia oferty instrumentów finansowych dla klientów bankowości prywatnej. Pełny koszt transportu pokrył Bank. 

11. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) informuje, że w dniach 2-4 lutego 2018r. odbyło się szkolenie z udziałem 8 pracowników banku z linii bankowości prywatnej, które było finansowane przez Raiffeisen Centrobank w kwocie 6 000 pln. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników FWR w tematyce certyfikatów strukturyzowanych notowanych na giełdach.


12. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)informuje, że w dniu 2 lutego 2018r. odbyło się szkolenie dla 30 pracowników Banku z Departamentu Bankowości Prywatnej i Domu Maklerskiego finansowane w kwocie 6 000 pln przez Raiffeisen Centrobank. Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników na temat procesu oferowania certyfikatów strukturyzowanych. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące planowanych zmian w ofercie oraz plany na 2018 r.

KID


W wskazanych poniżej miejscach dostępne są KID (Dokumenty zawierające kluczowe informacje o produkcie inwestycyjnym), udostępniane przez Bank/Dom Maklerski za pośrednictwem strony internetowej, w wykonaniu obowiązków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014.

Tutaj znajdziesz KID sporządzone przez RBPL 

Lokata Inwestycyjna

Lokata inwestycyjna z dodatkową gwarancję 

Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi EURPLN dodGW

Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi USDPLN dodGW

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN dodGW (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN dodGW (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN dodGW (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN dodGW (umocnienie USD)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą EURPLN dodGW (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą USDPLN dodGW (umocnienie USD)

Lokata inwestycyjna bez dodatkowej gwarancji

 Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi EURPLN

Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi USDPLN

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN (umocnienie USD)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą EURPLN (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą USDPLN (umocnienie USD)

Lokata Inwestycyjna WIBOR 3M-naliczanie dzienne

 

 Lokata Dwuwalutowa

 

 

 Opcje finansowe

Opcja BUYPUT EUR PLN

Opcja BUYCALL EUR PLN

Opcja SELLCALL PLN EUR

Opcja SELLPUT PLN EUR

 FX FORWARD

FORWARD LONG EURPLN1M

FORWARD SHORT EURPLN1M

 FX SWAP

SWAP LONG EURPLN1M

SWAP SHORT EURPLN1M

 Transakcje IRS
Interest Rate Swap 1Y PLN 3MWIBOR

Tutaj znajdziesz KID udostępniane przez GPW:

Tutaj znajdziesz KID sporządzone przez innych Producentów

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. informuje, że Klienci którzy otrzymują dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie (KID) za pośrednictwem strony internetowej mogą żądać przekazania nieodpłatnej papierowej kopii KID. Żądanie można składać w każdym oddziale Banku.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.