Mifid II

 

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID II pochodzi od skrótu Market in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Celem Dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii
i Liechtensteinie, zwiększenie przejrzystości rynkowej, skuteczniejsza ochrona Klienta oraz poprawa ładu korporacyjnego podmiotów nadzorowanych. Pakiet MiFID II modyfikuje strukturę rynków finansowych, wprowadza dodatkowe zasady doradztwa inwestycyjnego i wymogi technologiczne oraz zwiększa standardy informacyjne, co ma zagwarantować Inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy są wdrażane do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe.

Do przestrzegania przepisów MiFID II zobowiązane są wszystkie podmioty świadczące usługi inwestycyjne lub związane z instrumentami i rynkami finansowymi. Dlatego też przepisy MiFID II realizowane są również przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zgodnie z przepisami MiFID II, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta;
  • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jasnych i nie wprowadzających w błąd;
  • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych.

Wdrożenie przepisów MiFID II w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, następuje poprzez bezpośrednie stosowanie rozporządzeń delegowanych uzupełniających dyrektywę MiFID II, w szczególności:

  • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,

oraz przyjęcie do krajowego porządku prawnego odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W Polsce dyrektywa MiFID II będzie implementowana poprzez wdrożenie jej postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „MiFID II- BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.”, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów i obszarów funkcjonowania MiFID II, w tym przedstawienie korzyści dla Klientów oraz opis działań Raiffeisen Bank Polska S.A., podejmowanych zgodnie z MiFID II.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A.", dostępnej poniżej.

PLIKI

WAŻNE:  Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie.  Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

WYNAGRODZENIE OD TFI


Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub spółek zarządzających wynagrodzenie z tytułu prowadzenia dystrybucji jednostek uczestnictwa, które kalkulowane jest w oparciu o opłaty i prowizje faktycznie pobierane od uczestników przez fundusze inwestycyjne.Każdorazowo na wniosek Klienta Bank przekazuje szczegółową informację dotyczącą opłat i prowizji.

 

WYNAGRODZENIE OD INNYCH PODMIOTÓW


Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że z tytułu sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych otrzymuje wynagrodzenie od Raiffeisen Centrobank AG

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych w ofercie publicznej może otrzymywać wynagrodzenie od emitenta.

Korzyści o charakterze niepieniężnym

 

Informacja o przyjętych w 2018 r. przez Raiffeisen Bank Polska S.A. korzyściach o charakterze niepieniężnym w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

1. Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniach 2-4 lutego 2018r. odbyło się szkolenie z udziałem 8 pracowników banku z linii bankowości prywatnej, które było finansowane przez Raiffeisen Centrobank w kwocie 6 000 pln. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników FWR w tematyce certyfikatów strukturyzowanych notowanych na giełdach.

2. Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2018r. odbyło się szkolenie dla 30 pracowników Banku z Departamentu Bankowości Prywatnej i Domu Maklerskiego finansowane w kwocie 6 000 pln przez Raiffeisen Centrobank. Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników na temat procesu oferowania certyfikatów strukturyzowanych. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące planowanych zmian w ofercie oraz plany na 2018 r.

KID


W wskazanych poniżej miejscach dostępne są KID (Dokumenty zawierające kluczowe informacje o produkcie inwestycyjnym), udostępniane przez Bank/Dom Maklerski za pośrednictwem strony internetowej, w wykonaniu obowiązków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014.

Tutaj znajdziesz KID sporządzone przez RBPL 

Lokata Inwestycyjna

Lokata Inwestycyjna z dodatkową gwarancją.

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą USDPLN dodGW (umocnienie USD)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą EURPLN dodGW (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN dodGW (umocnienie USD)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN dodGW (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN dodGW (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN dodGW (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi USDPLN dodGW

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą EURPLN (umocnienie EUR)

 Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi EURPLN dodGW

Lokata Inwestycyjna bez dodatkowej gwarancji.

Lokata Inwestycyjna WIBOR 3M - naliczanie dzienne

Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi EURPLN

Lokata Inwestycyjna-z barierami wyłączającymi USDPLN

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą EURPLN (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN (umocnienie PLN)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wygaszającą USDPLN (umocnienie USD)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą EURPLN (umocnienie EUR)

Lokata Inwestycyjna-z barierą wyłączającą USDPLN (umocnienie USD)

 Lokata Dwuwalutowa

 Lokata dwuwalutowa PLNEUR

 Opcje finansowe

Opcja BUYPUT EUR PLN

Opcja BUYCALL EUR PLN

Opcja SELLCALL PLN EUR

Opcja SELLPUT PLN EUR

 FX FORWARD

FORWARD LONG EURPLN1M

FORWARD LONG EURPLN6M

FORWARD LONG GBPPLN1M

FORWARD LONG GBPPLN6M

FORWARD LONG USDPLN1M

FORWARD LONG USDPLN6M

FORWARD SHORT EURPLN1M

FORWARD SHORT EURPLN6M

FORWARD SHORT GBPPLN1M

FORWARD SHORT GBPPLN6M

FORWARD SHORT USDPLN1M

FORWARD SHORT USDPLN6M

 FX SWAP

SWAP LONG EURPLN1M

SWAP LONG EURPLN6M

SWAP LONG GBPPLN1M

SWAP LONG GBPPLN6M

SWAP LONG USDPLN1M

SWAP LONG USDPLN6M

SWAP SHORT EURPLN1M

SWAP SHORT EURPLN6M

SWAP SHORT GBPPLN1M

SWAP SHORT GBPPLN6M

SWAP SHORT USDPLN1M

SWAP SHORT USDPLN6M

 Transakcje IRS

 Interest Rate Swap 1Y PLN 3MWIBOR

Tutaj znajdziesz KID udostępniane przez GPW:

Tutaj znajdziesz KID sporządzone przez innych Producentów

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że Klienci którzy otrzymują dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie (KID) za pośrednictwem strony internetowej mogą żądać przekazania nieodpłatnej papierowej kopii KID. Żądanie można składać w każdym oddziale Banku.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01