Podstawowe informacje

O BANKU

Raiffeisen Bank Polska S.A. działa na polskim rynku bankowym od 1991 r. i jest jednym z wiodących banków uniwersalnych w Polsce, specjalizującym się w obsłudze klientów tzw. środka rynku, tj. z segmentu MŚP, mikroprzedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Bank prowadzi trzecią największą działalność faktoringową w Polsce (na koniec 2016 r.). Model biznesowy Banku opiera się na budowaniu silnych relacji z klientami i oferowaniu im wysokiej jakości produktów i usług odpowiadających na ich potrzeby.

Raiffeisen Bank Polska S.A. jest częścią Raiffeisen Bank International AG - jednej z największych grup bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raiffeisen Bank International AG jest akcjonariuszem większościowym posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym Banku.

STRATEGIA

Bank dąży do utrzymania pozycji wiodącego banku środka rynku, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na mikroprzedsiębiorstwach i klientach indywidualnych, którzy są motorem polskiej gospodarki. Bank zamierza również kontynuować współpracę z dużymi firmami i międzynarodowymi korporacjami. Bank dąży ponadto do osiągnięcia długoterminowej zrównoważonej rentowności wszystkich linii biznesowych i w tym celu wdrożył ogłoszony w dniu 10 kwietnia 2017 r. Program Optymalizacji na lata 2017-2019.

Strategia Banku opiera się na dwóch kluczowych filarach: zwiększeniu przychodów operacyjnych oraz ograniczeniu kosztów poprzez realizację „Programu Optymalizacji”, przy utrzymaniu ostrożnego i zorientowanego na biznes zarządzania ryzykiem. Celem Banku jest poprawa rentowności, obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej poziomu 55% począwszy od 2019 roku i dostosowanie modelu biznesowego Banku do wyzwań rynkowych.

Jednym z kluczowych celów strategicznych Banku jest przeprowadzenie cyfrowej transformacji Banku, w odpowiedzi na przyspieszający postęp technologiczny wpływający na zmianę zachowań i preferencji klientów. W tym celu Bank realizuje inicjatywy zmierzające do automatyzacji i cyfryzacji sprzedaży i obsługi we wszystkich segmentach i obszarach działalności.


KLUCZOWE DANE BANKU (dane na koniec 2017 r.)

Aktywa
Kapitały
CAR
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Zobowiązania wobec klientów
Zysk (strata) netto
Liczba klientów
Liczba oddziałów
Zatrudnienie (etaty)