Ubezpieczenie na życie „Kredyt z Ochroną 24 – Mała Firma” do kredytu zabezpieczonego.

Indywidualne dobrowolne ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie „Kredyt z Ochroną 24 – Mała Firma” to dobrowolne ubezpieczenie na życie, zabezpieczające spłatę kredytu zabezpieczonego, oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

„Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” pozwala ubezpieczyć kredyt zabezpieczony do wysokości 600.000 zł, zapewniając spokój i komfort prowadzenia biznesu, dając gwarancję spłaty kredytu w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w ramach ubezpieczenia świadczy ochronę w zakresie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wypłaca świadczenia, którego wysokość uzależniona jest od salda zadłużenia kredytu z dnia zajścia zdarzenia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zakres ubezpieczenia


W ramach ubezpieczenia „Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ochroną w zakresie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy obejmowane są osoby, które nie nabyły prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochroną w zakresie trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku obejmowane są osoby, wobec których stwierdzono prawo do emerytury renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest dla osób w wieku 18-65 lat.

Składka ubezpieczeniowa


Składka płatna jest miesięcznie.

Wysokość składki ustalana jest na każdy roczny okres. 

Miesięczna stopa składki wynosi 0,1%.

Świadczenie ubezpieczeniowe


W przypadku śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest świadczenie w wysokości salda zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia.

Okres ubezpieczenia


Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku i jest automatycznie przedłużane na kolejny roczny okres jeśli wcześniej żadna ze stron nie zwróci się z wnioskiem o nieprzedłużanie  umowy ubezpieczenia.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.