Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, ochrona mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaną nieruchomością

Ubezpieczenie nieruchomości to kompleksowa ochrona dostępna w 3 wariantach. Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć nie tylko „mury”, ale w zależności od wybranego wariantu, chroni rzeczy ruchome znajdujące się w nieruchomości oraz daje możliwość zabezpieczenia w zakresie szkód spowodowanych np. poprzez zalanie (odpowiedzialność cywilna).

Ochrony udziela Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą we Wrocławiu.

Zakres ubezpieczenia


Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu.

 • I wariant:
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych.
 • II wariant:
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie ruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 10 000 PLN.
 • III wariant:
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie ruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 30 000 PLN,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością,

Składka ubezpieczeniowa


Składka płatna jest z góry za każdy miesięczny okres ochrony.

Wysokość miesięcznej składki wynosi:

 • 0,0065%  wartości nieruchomości dla Wariantu I,
 • 0,01040% wartości nieruchomości dla Wariantu II,
 • 0,02040% wartości nieruchomości dla Wariantu III.

Świadczenie ubezpieczeniowe


Maksymalna wysokość świadczenia wypłaconego z tytułu szkody spowodowanej pożarem i innym zdarzeniem losowym nie może przekroczyć 3.000.000 zł.

Maksymalna wysokość świadczenia w zakresie szkód spowodowanych w ruchomościach zależy od wybranego wariantu i wynosi 10.000 zł dla Wariantu II i 30.000 zł dla Wariantu III.

Maksymalna wysokość świadczenia za szkody spowodowane w ramach odpowiedzialności cywilnej wynosi 50.000 zł.

Okres ubezpieczenia


Okres ubezpieczenia trwa przez miesiąc, za który została opłacona składka i jest automatycznie przedłużany na kolejne miesięczne okresy pod warunkiem zapłaty składki przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca ochrony oraz jeśli wcześniej żadna ze stron nie zwróci się z wnioskiem o rozwiązanie umowy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości oraz Ruchomości Stanowiących Zabezpieczenie Kredytu Hipotecznego.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.