Ubezpieczenie na życie „R-Bezpieczna Spłata” do limitu w rachunku firmowym.

Indywidualne dobrowolne ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie „R-Bezpieczna Spłata” to dobrowolne ubezpieczeniem na życie, zabezpieczające spłatę limitu w rachunku firmowym, oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

„R-Bezpieczna Spłata” pozwala ubezpieczyć limit kredytowy do wysokości 250.000 zł, zapewniając spokój i komfort prowadzenia biznesu, dając gwarancję spłaty kredytu w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w ramach ubezpieczenia świadczy ochronę w zakresie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa.

W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wypłaca świadczenia, którego wysokość uzależniona jest od salda zadłużenia kredytu z dnia poprzedzającego dzień zajścia zdarzenia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Raiffeisen Bank Polska S.A. – „R – Bezpieczna Spłata”.

Zakres ubezpieczenia


W ramach ubezpieczenia „R-Bezpieczna Spłata” świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa.

Ochroną w zakresie całkowitej niezdolności do pracy obejmowane są osoby, które nie nabyły prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochroną w zakresie trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku obejmowane są osoby, wobec których nie stwierdzono prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest dla osób w wieku 18-65 lat.

Składka ubezpieczeniowa


Składka płatna jest miesięcznie. Miesięczna stopa składki wynosi 0,25%.

Świadczenie ubezpieczeniowe


W przypadku śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku uposażonemu wypłacane jest świadczenie w wysokości salda zadłużenia poprzedzające dzień zajścia zdarzenia.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy w następstwie choroby UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie w wysokości salda zadłużenia na dzień poprzedzający dzień zajścia zdarzenia, nie więcej jednak niż 120% średniego salda zadłużenia z ostatnich 6 okresów rozliczeniowych lub z tylu, ile upłynęło od początku ochrony.

Okres ubezpieczenia


Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku i jest automatycznie przedłużane na kolejny roczny okres jeśli wcześniej żadna ze stron nie zwróci się z wnioskiem o nieprzedłużanie umowy ubezpieczenia.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.