Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Spłata – Mała Firma” do kart kredytowych Raiffeisen Polbank

Indywidualne dobrowolne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie „Bezpieczna Spłata – Mała Firma” to dobrowolne ubezpieczenie na życie, zabezpieczające spłatę zadłużenia karty kredytowej, przygotowane wspólnie z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. w ramach ubezpieczenia świadczy ochronę w zakresie:

  • śmierci,
  • hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wypłaca świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od salda zadłużenia na karcie kredytowej z dnia poprzedzającego dzień zajścia zdarzenia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie dla Posiadaczy Kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – „Bezpieczna Spłata – Mała Firma”

Zakres ubezpiecznia


W ramach ubezpieczenia „Bezpieczna Spłata – Mała Firma” świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ochroną w zakresie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy obejmowane są osoby, które nie nabyły prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochroną w zakresie trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku obejmowane są osoby, wobec których stwierdzono prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest dla osób w wieku 18-65 lat.

Składka ubezpieczeniowa


Składka za dany okres rozliczeniowy naliczana jest ostatniego dnia miesięcznego cyklu rozliczeniowego w oparciu o wysokość salda zadłużenia w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego.

Wysokość miesięcznej stopy składki wynosi 0,25%.

Świadczenie ubezpieczeniowe


W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wypłaci uposażonemu świadczenie w wysokości odpowiadającej saldu zadłużenia na karcie kredytowej z dnia poprzedzającego dzień zajścia zdarzenia.

Maksymalna wysokość świadczenia wynosi nie więcej niż 120% średniego zadłużenia z ostatnich 3 cykli rozliczeniowych przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Okres ubezpieczenia


Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku i jest automatycznie przedłużane na kolejny roczny okres, jeśli wcześniej żadna ze stron nie zwróci się z wnioskiem o nieprzedłużenie  umowy ubezpieczenia.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.