Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, zwany mechanizmem podzielonej płatności to w praktyce nowy rodzaj dobrowolnego przelewu z/na rachunek rozliczeniowy, umożliwiający w ramach jednej transakcji zapłatę podatku VAT z/na specjalny rachunek VAT, a kwoty netto z/na rachunek rozliczeniowy przy założeniu, że pełna kwota brutto transakcji będzie miała odzwierciedlenie księgowe na rachunku rozliczeniowym.

Płacący za towary i usługi może zdecydować jak chce uregulować płatność za fakturę :

 • czy płatność chce przekazać jednym przelewem na konto rozliczeniowe sprzedawcy/usługodawcy w pełnej wysokości brutto, jak dotychczas,

 • czy płatność chce przekazać jednym przelewem na konto rozliczeniowe sprzedawcy/usługodawcy, ale podzielić zapłatę brutto (zastosować Split Payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT, a kwotę netto na rachunek rozliczeniowy tego sprzedawcy/usługodawcy

Wybór metody płatności należy do dokonującego zapłaty i nie można mu blokować żadnej opcji.

Zapłata w split payment jest możliwa tylko w złotych polskich w rozliczeniach na terenie kraju.

Zalety


 • przyśpieszenie zwrotu VAT przez Urząd Skarbowy do 25 dni, w przypadku jego zwrotu na rachunek VAT,
 • brak sankcji VAT do wysokości kwoty podatku zapłaconego z użyciem Split Payment,
 • brak stosowania przez Urząd Skarbowy podwyższonych odsetek od zaległości VAT przy minimum 95% płatności w trybie Split Payment,
 • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej,
 • niższe zobowiązanie podatku VAT w przypadku wcześniejszej zapłaty VAT do Urzędu Skarbowego

Wady


Wpływa na płynność finansową, gdyż:

 • środki na rachunku VAT przedsiębiorca może przeznaczyć głównie na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego lub płacąc za fakturę do innego kontrahenta w trybie Split Payment,
 • zwolnienie środków z rachunku VAT i przeznaczenie ich na inny cel niż powyżej jest możliwe w przypadku otrzymania przez Bank postanowienia od Naczelnika Urzędu Skarbowego, które wydawane jest w ciągu 60 dni na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony uprzednio w Urzędzie Skarbowym (decyzja pozytywna wydawana jest w sytuacji min. braku zobowiązań przez przedsiębiorcę na rzecz Urzędu Skarbowego i przekazywana elektronicznie bezpośrednio do banku)
 • przedsiębiorca  świadczący usługi lub sprzedający towar nie ma bezpośrednio wpływu na to czy otrzyma zapłatę za fakturę VAT mechanizmem Split Payment, czy zwykłą płatnością.

Specyfika przelewu


JEDEN PRZELEW = JEDNA FAKTURA

Nie można sumować wartości wielu faktur wystawionych przez tego samego kontrahenta i wysłać przelewu Split Payment zbiorczego w tytule wpisując kilku numerów faktur.

Strukturyzowane szczegóły płatności:
/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x

 • kwota brutto,
 • wartość podatku VAT -  nie może być równa „0”,
 • IDC (tax identification number) identyfikator podatkowy np. NIP – maks. 14 znaków,
 • numer faktury – maks. 35 znaków,
 • informacje dodatkowe – tekst wolny maks. 33 znaki.

Bank nie sprawdza:

 • poprawności wpisanego numeru identyfikacji podatkowej,
 • numerów faktur, liczby faktur,
 • stawki VAT.

Bank weryfikuje czy wartość wpisanej kwoty VAT:

 • nie jest większa niż kwota brutto,
 • nie jest równa „0”,
 • oraz salda na rachunku rozliczeniowym i VAT (brak środków lub niepełne saldo na rachunku VAT nie oznacza, iż w każdym przypadku przelew nie jest realizowany*).

Nie mam wystarczającego salda na rachunku VAT lub rozliczeniowym, a chcę zrealizować przelew Split Payment. Przy jakich saldach mogę zlecić przelew Split Payment?

Bank zrealizuje przelew Split Payment w sytuacji:

 • wystarczającego salda na rachunku rozliczeniowym na pokrycie pełnej kwoty transakcji (kwoty brutto) oraz wystarczającego salda na rachunku VAT na pokrycie pełnej kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
 • wystarczającego salda na rachunku rozliczeniowym na pokrycie pełnej kwoty transakcji (kwoty brutto) oraz,
 • braku środków na powiązanym rachunku VAT na pokrycie całej kwoty podatku od towarów i usług (VAT) - dokonując tylko obciążenia rachunku rozliczeniowego,
 • niewystarczającej wysokości środków na powiązanym rachunku VAT, pozwalającej na częściowe pokrycie kwoty podatku od towarów i usług (VAT) - dokonując obciążenia rachunku rozliczeniowego pełną kwotą transakcji (kwotą brutto) oraz częściowego obciążenia Rachunku VAT do wysokości salda,
 • niewystarczającego salda na rachunku rozliczeniowym, ale pozwalającego na pokrycie kwoty netto transakcji oraz wystarczającego salda na rachunku VAT na pokrycie pełnej kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
 • niewystarczającego salda na rachunku rozliczeniowym, ale pozwalającego na pokrycie kwoty netto transakcji i częściowej kwoty VAT oraz wystarczającego salda na rachunku VAT na pokrycie częściowej kwoty podatku od towarów i usług (VAT).

 

Rachunek VAT


Do 30 czerwca 2018r. każdy Bank ma obowiązek otworzenia jednego rachunku VAT w PLN dla Klientów firmowych posiadających rachunek rozliczeniowy w PLN (niezależnie czy jest płatnikiem VAT).

O numerze Rachunku VAT Bank poinformuje Klientów do końca czerwca za pośrednictwem bankowości internetowej, mailowo lub na wyciągu dot. rachunku rozliczeniowego.

 • na wniosek Klienta, Bank może otworzyć dodatkowe Rachunki VAT w PLN i wówczas Klient wskazuje powiązanie z jego Rachunkami rozliczeniowymi w PLN,
 • rachunek rozliczeniowy to np. Rachunek bieżący, pomocniczy lub rozliczeniowo-lokacyjny,
 • z rachunku VAT nie można pobierać opłat z tytułu prowadzenia rachunku lub wykonania transakcji.

WAŻNE: Na fakturach nie można podawać numeru rachunku VAT, jako rachunku służącego do zapłaty.

Zobacz prezentację

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.