Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny dla Wymarzonego Konta Non-Profit

Dostępny wyłącznie dla form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa i kancelarie notarialne
  • atrakcyjne oprocentowanie - aż do 1,5% - jest ono tym wyższe im więcej środków zgromadzisz na rachunku
  • rachunek rozliczeniowo-lokacyjny może być prowadzony w PLN
  • wypłata środków bez utraty odsetek
  • 0 PLN za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • możliwość lokowania dowolnych kwot.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.