FIRMA BEZ STRAT

Unikalne zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania firmy przygotowane wspólnie z TU Europa S.A.

Ubezpieczenie "Firma bez Strat" to unikalne zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Przedsiębiorcy przygotowane wspólnie z TU Europa SA chroniące zarówno od zakłócenia działalności gospodarczej wywołanych szkodą w mieniu jak i chorobą lub hospitalizacją Przedsiębiorcy.

Korzyści:

 • spokój, który daje zabezpieczenie Przedsiębiorcy także w sytuacjach gdy losowe zdarzenia nie pozwalają na jego funkcjonowanie,
 • komfort, że w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, Twoja płynność finansowa nie zostanie zaburzona,
 • wsparcie, które otrzymujesz niezwłocznie po wystąpieniu szkody w postaci Świadczenia gwarantowanego,
 • elastyczność, możesz wybrać jeden z 3 Wariantów ochrony aby dostosować koszty i wysokość świadczeń adekwatnie do skali prowadzonej działalności.

ZAKRES


Ubezpieczenie "Firma bez Strat" zapewnia kompleksową ochronę na wypadek:

 • wystąpienia Straty (czyli nie osiągnięcie planowanego Zysku Brutto w wyniku szkody w mieniu) albo Upadłości Ubezpieczonego,
 • Całkowitej niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy lub Trwałego  Inwalidztwa,
 • Hospitalizacji

WARIANTY


Ubezpieczenie dostępne jest w 3 Wariantach które różnią się wysokością świadczeń aby każdy Przedsiębiorca mógł wybrać opcję najlepiej dopasowaną do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

SUMA


Sumy ubezpieczenia wynoszą:

 • WARIANT 1

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

30 000 zł

Świadczenie gwarantowane

2 000 zł

Upadłość Ubezpieczonego

13 500 zł

Całkowita niezdolność do pracy

30 000 zł

Czasowa niezdolność do pracy

1 500 zł

Trwałe inwalidztwo

30 000 zł

Hospitalizacja

1 500 zł

 

 • WARIANT 2

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

60 000 zł

Świadczenie gwarantowane

3 000 zł

Upadłość Ubezpieczonego

27 000 zł

Całkowita niezdolność do pracy

60 000 zł

Czasowa niezdolność do pracy

2 500 zł

Trwałe inwalidztwo

60 000 zł

Hospitalizacja

2 500 zł

 

 • WARIANT 3

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

150 000 zł

Świadczenie gwarantowane

4 000 zł

Upadłość Ubezpieczonego

67 500 zł

Całkowita niezdolność do pracy

150 000 zł

Czasowa niezdolność do pracy

6 000 zł

Trwałe inwalidztwo

150 000 zł

Hospitalizacja

6 000 zł

JAK SKORZYSTAĆ

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ


Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela:

 • pisemnie drogą pocztową,
 • w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali Ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300,
 • z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl ? Centrum Obsługi Klienta,
 • telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300. 

Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.