ZAGRANICZNE PAPIERY DŁUŻNE

To oferta lokowania kapitału w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje, nominowane w walucie zagranicznej (głównie EUR, USD), których obrót dokonywany jest na rynkach zagranicznych.
 • inwestycja w zagraniczne papiery dłużne umożliwia uzyskanie wyższego oprocentowania w stosunku do zwykłych depozytów walutowych w zamian za dłuższy termin inwestycji,
 • minimalna wartość transakcji wynosi równowartość 100 000 EUR lub 100 000 USD,
 • zagraniczne, dłużne papiery wartościowe emitowane są również przez polskie podmioty komercyjne,
 • do grona emitentów należą instytucje finansowe (głównie banki) oraz duże, znane przedsiębiorstwa, dla których sprzedaż obligacji na rynkach, międzynarodowych jest korzystniejszym sposobem pozyskania kapitału w stosunku do innych źródeł (kredyty bankowe, leasing, emisja obligacji na rynku polskim),
 • w ramach tej oferty Klienci uzyskują możliwość ulokowania kapitału w formie Euroobligacji i Obligacji zagranicznych.

EUROOBLIGACJE


 • papiery wartościowe o charakterze dłużnym (obligacje) emitowane na rynkach kapitałowych różnych krajów, denominowane w walucie innej niż waluta obowiązująca w kraju pochodzenia emitenta tych papierów,
 • Euroobligacją jest np. obligacja denominowana w USD i wyemitowana przez Polskę na rynkach krajów Unii Europejskiej.

OBLIGACJE ZAGRANICZNE


 • obligacje emitowane przez zagranicznych emitentów na rynkach kapitałowych krajów, gdzie obowiązującą walutą jest waluta, w której te obligacje są denominowane
 • Obligacją zagraniczną jest np. obligacja denominowana w USD i wyemitowana przez Polskę w USA
 • głównymi rynkami emisji obligacji zagranicznych są Zurich, Nowy York, Londyn, Tokio, Frankfurt i Amsterdam

POTENCJALNE RYZYKA INWESTYCJI


 • ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu),
 • ryzyko walutowe związane ze zmiennością kursów walut,
 • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu. Istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia,
 • ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia, ograniczone jednak przez dopuszczanie do emisji podmiotów o bardzo dobrej kondycji finansowej, z ratingiem lub przez objęcie emisji gwarancją lub innymi zabezpieczeniami.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją. Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków. Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu. Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku. Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.Produkt należy do grupy instrumentów finansowych , do których Raiffeisen Polbank stosuje krajowe przepisy implementujące tzw. Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce MiFID.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.