OBLIGACJE SKARBOWE

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, który jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji.

Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone są na sfinansowanie wydatków publicznych.Są to bezpieczne instrumenty polecane przede wszystkim do długoterminowych inwestycji. Mogą stanowić zabezpieczenie m.in. dla kredytów.

OBLIGACJE Z PORTFELA RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 • jesteśmy obecni na rynku Obligacji Skarbowych - oznacza to, że udostępniamy obligacje z własnego portfela lub, dla większych kwot, zakupujemy je na zlecenie Klienta na rynku po korzystnej cenie
 • gwarantujemy odkup posiadanych Obligacji Skarbowych w dowolnym terminie

CHARAKTERYSTYKA


 • Obligacje Skarbowe emitowane są w postaci:
  • dyskontowej,
  • z oprocentowanie płatnym w postaci kuponu.
 • instrument ten służy do lokowania nadwyżek finansowych w średnim i długim horyzoncie czasowym,
 • wyższa rentowność z inwestycji niż na depozytach,
 • wysoka płynność na rynku wtórnym,
 • bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji,
 • możliwość wykorzystania jako zabezpieczenie w transakcjach kredytowych.

WARUNKI ZAWARCIA TRANSAKCJI


 • podpisanie "Umowy prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowego przez Raiffeisen Bank Polska S.A.",
 • zaakceptowanie "Regulaminu prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowego przez Raiffeisen Bank Polska S.A.",
 • zawarcie "Umowy o telefoniczne przyjmowanie dyspozycji i udzielanie Informacji o rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowym",
 • podpisanie umowy określającej zasady zawierania transakcji,
 • minimalna kwota transakcji 100 000 PLN,
 • zalecany czas inwestycji powyżej roku.

POTENCJALNE RYZYKA INWESTYCJI


 • ryzyko powiązane ze zdolnością regulowania zobowiązań przez Emitenta, czyli Skarb Państwa,
 • ryzyko stopy procentowej (związane ze zmiennością na rynkach finansowych, przejawiające się w zmianach ceny pieniądza) wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej,
 • ryzyko płynności ceny na rynku wtórnym mogą podlegać znacznym wahaniom. W przypadku sprzedaży przed terminem zapadalności istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający papiery wartościowe nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych po cenie niższej, niż wyniosła cena ich nabycia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

 Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

 Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

 Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

 Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

 Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.