OBLIGACJE KOMERCYJNE

Obligacje komercyjne to krótkoterminowa forma lokowania kapitału (do 1 roku).
 • obligacje komercyjne to papiery wartościowe emitowane przez spółki pozyskujące środki na swoją działalność,
 • ryzyko inwestycji jest bezpośrednio zależne od emitenta.

CHARAKTERYSTYKA


Obligacje komercyjne zapewniają:
 • wyższą rentowność w porównaniu z lokatami i papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
 • wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji - emisje gwarantowane lub posiadające rating inwestycyjny
 • możliwość odnawiania inwestycji w nowych emisjach (rolowanie)
 • płynność instrumentu - możliwość wcześniejszej odsprzedaży obligacji

DYREKTYWA MIFID


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

POTENCJALNE RYZYKA INWESTYCJI


 • ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia. Brak zdolności Emitenta do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu Obligacji, może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu. Istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia,
 • czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność,
 • czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta,
 • ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu),
 • ryzyko walutowe w przypadku emisji nominowanych w walutach obcych.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01