OBLIGACJE KOMERCYJNE

Obligacje komercyjne to krótkoterminowa forma lokowania kapitału.
 • obligacje komercyjne to papiery wartościowe emitowane przez spółki pozyskujące środki na swoją działalność,
 • ryzyko inwestycji jest bezpośrednio zależne od emitenta.

CHARAKTERYSTYKA


Obligacje komercyjne zapewniają:

 • dywersyfikację form lokowania nadwyżek finansowych;
 • atrakcyjną dochodowość, przewyższającą rentowność lokat czy papierów skarbowych (oprocentowanie zależy m.in. od kondycji emitenta i sytuacji rynkowej);
 • możliwość dopasowania rodzaju obligacji (zabezpieczona lub niezabezpieczona) do akceptowanego przez
  inwestora poziomu ryzyka;
 • elastyczność inwestycji – możliwość dopasowania terminów zapadalności do przepływów pieniężnych
  inwestora;
 • możliwość odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym i odzyskania płynnych środków bez konieczności utraty
  narosłych odsetek, przy czym rynek wtórny nie jest gwarantowany przez Bank;

DYREKTYWA MIFID


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

POTENCJALNE RYZYKA INWESTYCJI


 • ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia. Brak zdolności Emitenta do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu Obligacji, może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu. Istnieje ryzyko, iż Inwestor posiadający papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych Emitenta po cenie niższej niż wyniosła cena ich nabycia,
 • czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność,
 • czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta,
 • ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu),
 • ryzyko walutowe w przypadku emisji nominowanych w walutach obcych.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka mogą być Klientom udostępniane w prospektach emisyjnych, memorandach lub szczegółowych warunkach emisji.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.