LOKATA INWESTYCYJNA

Nowoczesny produkt strukturyzowany, dający możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie terminowym.
 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
 • możliwość inwestowania na krótki okres,
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.

CHARAKTERYSTYKA


 • lokata Inwestycyjna to nowoczesny produkt strukturyzowany, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym,
 • przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym, w zależności od specyfiki danej emisji); reszta środków pozostaje na lokacie terminowej,
 • gwarantuje zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty) - w przypadku subskrypcji warunki te określane są w "Propozycji zawarcia Lokaty Inwestycyjnej",
 • dostępna jest również możliwość tworzenia lokaty inwestycyjnej w trybie indywidualnym - w takim przypadku inwestorzy Indywidualni zawierają lokaty inwestycyjne na warunkach dostosowanych do swoich oczekiwań i potrzeb - określają okres trwania lokaty oraz scenariusz zachowania się instrumentu finansowego, warunkujący wypłatę odsetek.

DLA KOGO


Lokata Inwestycyjna jest przeznaczona dla:
 • Klientów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
 • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie,
 • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

DYREKTYWA MIFID


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

RYZYKA


 • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty),
 • ryzyko kursu walutowego,
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.