LOKATA DWUWALUTOWA

Produkt strukturyzowany umożliwiający osiągnięcie znacznie wyższego oprocentowania niż w przypadku tradycyjnych depozytów terminowych za cenę akceptacji wyższego ryzyka związanego ze zmianami kursu.
 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • brak dodatkowych opłat,
 • krótki okres inwestycyjny,
 • Klient samodzielnie decyduje o poziomie ponoszonego ryzyka.

DLA KOGO


Lokata Dwuwalutowa przeznaczona jest dla:
 • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie
 • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego
 • Klientów zainteresowanych inwestycją walutową
 • Klientów gotowych podjąć ryzyko związane z przewalutowaniem kapitału

KLIENT USTALA Z BANKIEM

 • walutę podstawową, w której zakłada lokatę
 • walutę wymiany, w której może być zwrócona kwota lokaty, o ile dojdzie do przewalutowania
 • okres lokaty (dostępny krótki horyzont inwestycyjny - od 3 dni do 12 miesięcy)
 • kurs zamiany, czyli kurs, po jakim kwota lokaty zostaje przewalutowana, o ile dojdzie do przewalutowania
 • łączne oprocentowanie lokaty, czyli zysk z lokaty, jaki zostanie wypłacony Klientowi w dniu rozliczenia lokaty (suma oprocentowania i premii za ponoszone ryzyko)

PO ZAKOŃCZENIU LOKATY BANK WYPŁACA

 • łączne oprocentowanie lokaty (oprocentowanie + premia) - zawsze w walucie podstawowej
 • kwotę lokaty - w walucie podstawowej lub w walucie wymiany, jeżeli dojdzie do przewalutowania

PRZEWALUTOWANIE

 • operacja, w której bank dokonuje przeliczenia kwoty lokaty wyrażonej w walucie podstawowej na kwotę lokaty wyrażoną w walucie wymiany po uzgodnionym z Klientem kursie zamiany
 • o przewalutowaniu decyduje porównanie kursu zamiany do kursu rynkowego danej pary walut, które jest dokonywane przez bank zawsze na dwa dni robocze przed terminem zakończenia lokaty
 • do przewalutowania dochodzi, gdy waluta podstawowa umocni się względem waluty wymiany ponad uzgodniony kurs zamiany

RYZYKA


 • ryzyko dotyczy przewalutowania kwoty lokaty na walutę wymiany po niekorzystnym w porównaniu z rynkowym, kursie zamiany; gwarantowane są jedyne odsetki od lokaty, które w ustalonej na początku inwestycji wysokości zostają wypłacone Klientowi zawsze w walucie podstawowej
 • dodatkowym ryzykiem jest poniesienie opłaty za zerwanie lokaty - w przypadku wycofania lokaty przed dniem jej rozliczenia Klient otrzymuje jedynie zwrot zainwestowanego kapitału (bez odsetek) oraz zostaje obarczony opłatą, której wysokość podawana jest do wiadomości w dniu zerwania lokaty

DYREKTYWA MIFID


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.