INWESTYCJE

Produkty inwestycyjne dla małych firm
LOKATA INWESTYCYJNA

LOKATA INWESTYCYJNA

Nowoczesny produkt strukturyzowany, dający możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie terminowym.
LOKATA DWUWALUTOWA

LOKATA DWUWALUTOWA

Produkt strukturyzowany umożliwiający osiągnięcie znacznie wyższego oprocentowania niż w przypadku tradycyjnych depozytów terminowych za cenę akceptacji wyższego ryzyka związanego ze zmianami kursu.

OBLIGACJEOBLIGACJE SKARBOWE

OBLIGACJE SKARBOWE

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, który jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji.
OBLIGACJE KOMERCYJNE

OBLIGACJE KOMERCYJNE

Obligacje komercyjne to krótkoterminowa forma lokowania kapitału (do 1 roku).
ZAGRANICZNE PAPIERY DŁUŻNE

ZAGRANICZNE PAPIERY DŁUŻNE

To oferta lokowania kapitału w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje, nominowane w walucie zagranicznej (głównie EUR, USD), których obrót dokonywany jest na rynkach zagranicznych.

UBEZPIECZENIA

Produkty ubezpieczeniowe dla Małych Firm
Firma bez Strat

Firma bez Strat

Unikalne zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania firmy przygotowane wspólnie z TU Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Spłata – Mała Firma” do kart kredytowych Raiffeisen Polbank

Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Spłata – Mała Firma” do kart kredytowych Raiffeisen Polbank

Indywidualne dobrowolne ubezpieczenie na życie to ochrona na wypadek:

 • śmierci,
 • hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie na życie „Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” do kredytu niezabezpieczonego o ustalonym harmonogramie spłat

Ubezpieczenie na życie „Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” do kredytu niezabezpieczonego o ustalonym harmonogramie spłat

Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” to dobrowolne ubezpieczeniem na życie, zabezpieczające spłatę kredytu niezabezpieczonego, oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to ochrona na wypadek:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie na życie „Kredyt z Ochroną 24 – Mała Firma” do kredytu zabezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie „Kredyt z Ochroną 24 – Mała Firma” do kredytu zabezpieczonego.

Ubezpieczenie „Kredyt z Ochroną 24 – Mała Firma” to dobrowolne ubezpieczenie na życie, zabezpieczające spłatę kredytu zabezpieczonego, oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to ochrona w zakresie:

 • śmierci ubezpieczonego,

 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie na życie „R-Bezpieczna Spłata” do limitu w rachunku firmowym.

Ubezpieczenie na życie „R-Bezpieczna Spłata” do limitu w rachunku firmowym.

Ubezpieczenie „R-Bezpieczna Spłata” to dobrowolne ubezpieczeniem na życie, zabezpieczające spłatę limitu w rachunku firmowym, oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to ochrona w zakresie:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa.
Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie nieruchomości od:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych oraz,
 • w rozszerzonych wariantach, ochrona mienia od kradzieży z włamaniem,
 • a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaną nieruchomością.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.