INWESTYCJE

Produkty inwestycyjne dla małych firm
LOKATA INWESTYCYJNA

LOKATA INWESTYCYJNA

Nowoczesny produkt strukturyzowany, dający możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie terminowym.
LOKATA DWUWALUTOWA

LOKATA DWUWALUTOWA

Produkt strukturyzowany umożliwiający osiągnięcie znacznie wyższego oprocentowania niż w przypadku tradycyjnych depozytów terminowych za cenę akceptacji wyższego ryzyka związanego ze zmianami kursu.

OBLIGACJEOBLIGACJE SKARBOWE

OBLIGACJE SKARBOWE

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, który jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji.
OBLIGACJE KOMERCYJNE

OBLIGACJE KOMERCYJNE

Obligacje komercyjne to krótkoterminowa forma lokowania kapitału (do 1 roku).
ZAGRANICZNE PAPIERY  DŁUŻNE

ZAGRANICZNE PAPIERY DŁUŻNE

To oferta lokowania kapitału w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje, nominowane w walucie zagranicznej (głównie EUR, USD), których obrót dokonywany jest na rynkach zagranicznych.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01