Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Transakcja Zamiany Stóp Procentowych (IRS) polega na zamianie między Stronami transakcji określonych kwot odsetek wyrażonych w tej samej walucie. Wzajemne płatności odsetkowe dokonywane są cyklicznie aż do zapadalności transakcji w oparciu o ustaloną w dniu zawierania transakcji wysokość nominału.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • z góry określona stawka procentowa na przyszły okres,
  • zabezpieczenie ryzyka wzrostu stopy procentowej  poprzez ustalenie stałego kosztu finansowania dla danego okresu/okresów odsetkowych w przypadku kupna IRS przez Klienta,
  • zabezpieczenie ryzyka spadku stopy procentowej  poprzez ustalenie stałego wpływu z tytułu odsetek od inwestycji dla danego okresu odsetkowego w przypadku sprzedaży IRS przez Klienta.

Ograniczanie ryzyka stopy procentowej jest świadomym zarządzaniem aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie. Długoterminowe kredyty bądź inwestycje są szczególnie narażone na wahania stóp procentowych, co może wpłynąć na końcowy rezultat przedsięwzięcia. Raiffeisen Polbank oferuje szereg instrumentów służących minimalizacji wpływu wahań związanych ze wzrostem lub spadkiem rynkowych stóp procentowych na działalność biznesową przedsiębiorstwa.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Transakcje Zamiany może nabyć Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał stosowną dokumentację o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych.

Bank posiada w swojej ofercie:

  • Transakcje Zamiany Stóp Procentowych (IRS),
  • Transakcje Zamiany Kwot Bazowych i Stóp Procentowych  (CIRS),
  • Transakcje Zamiany - strategie CAP dla Kredytobiorcy,
  • Transakcje Zamiany - strategie FLOOR dla posiadacza aktywów opartych na stopie procentowej,
  • Transakcje Zamiany - strategie COLLAR dla Kredytobiorcy,
  • Transakcje Zamiany - Strategie Trigger Swap dla Kredytobiorcy.

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG., BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG 

MiFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Bank BGŻ BNP Paribas S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo na stronie Serwis Korporacyjny / MiFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.