Transakcje FX Forward

Walutowe Transakcje Terminowe FX Forward są prostym instrumentem powszechnie wykorzystywanym w celu ograniczania negatywnych skutków wahań kursów walutowych. Polegają na wymianie waluty X na walutę Y. Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty, która będzie miała miejsce w przyszłości ustalane są w dniu zawarcia transakcji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • bezkosztowo ogranicza ryzyko walutowe, brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji,
  • umożliwia rozliczenie transakcji bez dostawy waluty,
  • elastyczność - pozwala zmodyfikować pierwotnie ustaloną datę rozliczenia oraz dowolnie podzielić kwotę zobowiązania.
  • w pełni zabezpiecza przed negatywnymi zmianami kursu,
  • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
  • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.

pODSTAWOWE INFORMACJE: 

Transakcje FX Forward może zawierać każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał stosowną dokumentację o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych. Walutowe Transakcje Terminowe zawierane są za pośrednictwem platformy internetowej R-Dealer lub telefonicznie z Dealerem.

Minimalna kwota FX Forward to 500 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Maksymalny termin realizacji transakcji to 2 lata od daty zawarcia.

PRZYKŁADY:

Scenariusz rozliczenia Walutowej Transakcji Terminowej kupna waluty w dniu realizacji.

Efektywny kurs kupna osiągnięty dzięki zastosowaniu transakcji FX Forward w porównaniu do pozycji niezabezpieczonej, czyli kupna waluty po bieżącym kursie rynkowym oraz profil wypłaty:

 

Jeżeli kurs rynkowy (S) znajdzie się powyżej kursu terminowego A - Klient kupi walutę po kursie A lub otrzyma od Banku kwotę rozliczenia netto.

Jeżeli kurs rynkowy (S) spadnie poniżej kursu terminowego A - Klient kupi walutę po kursie A lub wpłaci na rzecz Banku kwotę rozliczenia netto.

Scenariusz rozliczenia Walutowej Transakcji Terminowej sprzedaży waluty w dniu realizacji.

Efektywny kurs sprzedaży osiągnięty dzięki zastosowaniu transakcji FX Forward w porównaniu do pozycji niezabezpieczonej, czyli sprzedaży waluty po bieżącym kursie rynkowym oraz profil wypłaty:

 

Jeżeli kurs rynkowy (S) znajdzie się powyżej kursu terminowego A - Klient sprzeda walutę po kursie A lub wpłaci na rzecz Banku kwotę rozliczenia netto.

Jeżeli kurs rynkowy (S) spadnie poniżej kursu terminowego A - Klient sprzeda walutę po kursie A lub otrzyma od Banku kwotę rozliczenia netto.

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG., BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG 

MiFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Bank BGŻ BNP Paribas S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo na stronie Serwis Korporacyjny / MiFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.