Walutowe transakcje terminowe FX forward

Są prostym instrumentem powszechnie wykorzystywanym w celu ograniczania negatywnych skutków wahań kursów walutowych. Polegają na wymianie waluty X na walutę Y. Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty, która będzie miała miejsce w przyszłości ustalane są w dniu zawarcia transakcji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • bezkosztowo ogranicza ryzyko walutowe, brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji,
  • umożliwia rozliczenie transakcji bez dostawy waluty,
  • elastyczność - pozwala zmodyfikować pierwotnie ustaloną datę rozliczenia oraz dowolnie podzielić kwotę zobowiązania.

POTRZEBY KLIENTA:

  • w pełni zabezpiecza przed negatywnymi zmianami kursu,
  • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
  • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Transakcje FX Forward może zawierać każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał stosowną dokumentację o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych. Walutowe Transakcje Terminowe zawierane są za pośrednictwem platformy internetowej R-Dealer lub telefonicznie z Dealerem.

Minimalna kwota FX Forward to 500 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Maksymalny termin realizacji transakcji to 2 lata od daty zawarcia.

Przykłady:

Scenariusz rozliczenia Walutowej Transakcji Terminowej kupna waluty w dniu realizacji.

Efektywny kurs kupna osiągnięty dzięki zastosowaniu transakcji FX Forward w porównaniu do pozycji niezabezpieczonej, czyli kupna waluty po bieżącym kursie rynkowym oraz profil wypłaty:

 

Jeżeli kurs rynkowy (S) znajdzie się powyżej kursu terminowego A - Klient kupi walutę po kursie A lub otrzyma od Banku kwotę rozliczenia netto.

Jeżeli kurs rynkowy (S) spadnie poniżej kursu terminowego A - Klient kupi walutę po kursie A lub wpłaci na rzecz Banku kwotę rozliczenia netto.

Scenariusz rozliczenia Walutowej Transakcji Terminowej sprzedaży waluty w dniu realizacji.

Efektywny kurs sprzedaży osiągnięty dzięki zastosowaniu transakcji FX Forward w porównaniu do pozycji niezabezpieczonej, czyli sprzedaży waluty po bieżącym kursie rynkowym oraz profil wypłaty:

 

Jeżeli kurs rynkowy (S) znajdzie się powyżej kursu terminowego A - Klient sprzeda walutę po kursie A lub wpłaci na rzecz Banku kwotę rozliczenia netto.

Jeżeli kurs rynkowy (S) spadnie poniżej kursu terminowego A - Klient sprzeda walutę po kursie A lub otrzyma od Banku kwotę rozliczenia netto.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.