MASSCOLLECT

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • jednoznaczna identyfikacja płatności przychodzących,
 • możliwość identyfikacji płatności i płatnika,
 • szybkie księgowanie  oraz udostępnienie środków na rachunku,
 • pełna informacja o płatnościach przychodzących w formie  wygodnego raportu,
 • możliwość zmniejszenia kosztów  związanych z procesem  weryfikacji i uzgadniania otrzymanych należności/przelewów,
 • możliwość automatycznego  rozliczania płatności przychodzących w systemie finansowo-księgowym/bilingowym,
 • bieżąca identyfikacja zaległych płatności,
 • szeroki zakres możliwych do zdefiniowania identyfikatorów (13 cyfr),
 • obsługa wszystkich kanałów spływu należności,
 • księgowanie III sesji Elixir w dniu rozliczenia,
 • szybka identyfikacja wpłat gotówkowych (Cash Collection). 

MassCollect jest systemem zaprojektowanym i stworzonym z myślą o firmach, które chcą kompleksowo zarządzać płatnościami przychodzącymi.

Identyfikacja płatności lub płatnika możliwa jest dzięki zastosowaniu tzw. wirtualnych rachunków. Każdy z nich zawiera zdefiniowany  numer identyfikacyjny przypisany  do konkretnej płatności lub płatnika. W wyniku rozliczenia rachunek bieżący  uznawany jest jedną zbiorczą kwotą wszystkich wpłat. Kwota ta z odpowiednim opisem widoczna  jest na wyciągu bankowym.

Dodatkowo  w systemie R-Online Biznes udostępniany jest szczegółowy raport zawierający informacje o wszystkich dokonanych w ramach usługi MassCollect wpłatach. Raport ten może zostać wczytany do  programu finansowo-księgowego lub systemu bilingowego, co skróci czas potrzebny na uzgodnienie należności.  Raport wpłat dokonanych w ramach usługi MassCollect udostępniany jest maksymalnie cztery razy dziennie lub raz na koniec dnia.
Ponadto, istnieje możliwość udostępnienia raportu PTK z transakcjami MassCollect na bezpiecznym zasobie sFTP. Rozwiązanie to polecamy szczególnie firmom, którym zależy na szybkiej integracji własnego systemu ERP z usługą MassCollect.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem hasła do przeglądarki raportów masowych, prosimy o kontakt ze Strefą Obsługi Biznesu.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Wraz z usługą MassCollect Klient otrzymuje specjalny generator rachunków wirtualnych, który pomaga stworzyć kompletną bazę rachunków dla wskazanych płatności lub płatników.

Tworzenie i zarządzanie rachunkami wirtualnymi nie wymaga ich zgłaszania ani zakładania w banku.

Struktura rachunku wirtualnego:

Uruchomienie usługi:

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:

 • rachunek otwarty w Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes,
 • podpisanie wniosku/umowy o usługę MassCollect,
 • przygotowanie i przekazanie płatnikom numerów wirtualnych rachunków.

MASSPAYMENT


NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą płatności,
 • zapewnienie większej poufności wykonywanych transakcji,
 • zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki mechanizmowi kontroli numerów rachunków z wcześniej zdefiniowanymi i zarejestrowanymi numerami w bazie banku,
 • szczegółowe i wygodne raporty analityczne z informacjami o statusie płatności,
 • możliwość pełnej automatyzacji procesu realizacji i uzgadniania przelewów z systemami FK,
 • możliwość wysłania przelewów na każdą z sesji KIR,
 • możliwość wysłania dużych ilości płatności z przyszłą datą realizacji,
 • dogodne czasy realizacji płatności. 

 W ramach usługi MassPayment można realizować:

 • wszystkie przelewy w obrocie krajowym realizowane poprzez system ELIXIR lub SORBNET,
 • płatności wewnętrzne.

Rozwiązanie szczególnie polecamy do obsługi dużych ilości płatności wychodzących, między innymi:

 • przelewów płacowych,
 • płatności na rzecz ZUS i US,
 • rozliczeń handlowych, regulowania należności,
 • obsługi płatności w punktach opłat lub pośrednictwa finansowego,
 • obsługi wypłat z polis ubezpieczeniowych.

Usługa MassPayment jest w pełni zintegrowana z systemem bankowości internetowej R-Online Biznes, dzięki czemu można importować zlecone  płatności bezpośrednio z systemu finansowo-ksiegowego. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania pojedynczych przelewów, co pozwala zmniejszyć czas i koszty związane z obsługą płatności.

W wyniku przetwarzania rachunek Klienta obciążany jest zawsze jedną zbiorcza kwotą, która wykazywana jest na wyciągu bankowym. Klienci otrzymują również szczegółowy raport ze statusami wszystkich przetworzonych płatności. W przypadku otrzymania zwrotów z banków beneficjentów księgowane są one na rachunku Klienta również jako jedna zbiorcza kwota.

Wybierając usługę MassPayment, Klienci mogą skorzystać z wersji Standard lub VIP. W wersji VIP można wysyłać płatności na każdą z sesji KIR aż do godziny 15:00.

Dodatkowo można skorzystać z funkcji MassPayment Plus, która umożliwia ograniczanie listy beneficjentów tylko do wskazanych na zestawieniach przesyłanych do Banku (każda transakcja jest wtedy dodatkowo weryfikowana przez bank).

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Raporty

Raporty dostępne w ramach usługi MassPayment, dostarczane w systemie R-Online Biznes:

 • raport realizacji zleceń - zawiera statusy wszystkich płatności wysłanych w jednym pliku np. wynagrodzenia,
 • raport zwrotów - raport zawiera informacje o przelewach zwróconych z banków beneficjentów, np. ze względu na zamknięty rachunek,
 • raport odrzucenia pliku - dostarczany w przypadku odrzucenia całego pliku płatności.
W celu uzyskania hasła do przeglądarki raportów masowych prosimy o kontakt ze Strefą Obsługi Biznesu.
Uruchomienie usługi
Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:
 • rachunek otwarty w Raiffeisen Polbank,
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes,
 • podpisanie Umowy o usługę MassPayment.

MASSDIRECTDEBIT


Masowe Polecenie Zapłaty – gwarantuje szybkie i skuteczne rozliczenia w formie polecenia zapłaty. Stworzona z myślą o Klientach, którzy poszukują rozwiązania pozwalającego sprawnie i tanio zarządzać dużą liczbą poleceń zapłaty.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • system pozwala szybko wysłać oraz zrealizować kilka tysięcy poleceń zapłaty w różnych bankach,
 • w systemie R-Online Biznes dostępne są szczegółowe raporty dotyczące przetworzonych poleceń zapłaty,
 • raporty mogą być zaimportowane do systemu finansowo-księgowego,
 • sprawne oraz terminowe  zarządzanie należnościami od płatników.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Charakterystyka:

Usługa MassDirectDebit pozwala na skuteczne  pobieranie należności z rachunków  dłużników, a proces obsługi i realizacji rozliczeń jest wyjątkowo szybki i prosty.

Stroną inicjującą pobranie jest odbiorca – Klient Banku. Uznanie rachunku następuje po uzyskaniu środków od banku płatnika, wystarczających do pokrycia dyspozycji.

 • usługa MassDirectDebit dostępna jest w systemie bankowości internetowej R-Online Biznes,
 • rachunek  Klienta uznawany jest zawsze  zbiorczą kwotą netto tj.  kwotą wysłanych poleceń zapłaty pomniejszoną o zlecenia błędne i odmowy otrzymane z banków dłużników,
 • uznanie rachunku  następuje na koniec dnia, w którym zostały wysłane polecenia zapłaty,
 • bank może przejąć dystrybucję formularzy zgód.

Jak działa produkt:

Polecenia zapłaty w ramach usługi MassDirectDebit mogą być składane poprzez system R-Online Biznes.

Realizacja uzależniona jest od godziny wysłania do banku pliku w systemie bankowości internetowej:

 • plik przesłany do godziny 8:30 - realizacja i uznanie rachunku w tym samym dniu,
 • plik przesłany po godzinie 8:30 - realizacja i uznanie rachunku w dniu następnym.

Uznanie rachunku odbywa się zbiorczą kwotą netto po rozliczeniu III sesji ELIXIR, czyli po otrzymaniu potwierdzeń i  odmów z banków dłużników. Na koniec dnia rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy raport realizacji wysłanych poleceń zapłaty.

Usługi dodatkowe:

Ponawianie - wysłanie  odmówionego polecenia zapłaty zgodnie ze zdefiniowanymi przez Klienta parametrami dotyczącymi liczby wznowień oraz liczby dni, po których ma nastąpić wznowienie.

Dystrybucja - dystrybucja formularzy zgód do banków dłużników przez Raiffeisen Polbank

Uruchomienie usługi:

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:

 • rachunek otwarty w Raiffeisen Polbank,
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes,
 • podpisanie Wniosku/Umowy o usługę MassDirectDebit,
 • uzyskanie od dłużników zgód na obciążenie rachunku w drodze polecenia zapłaty.

SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI


NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • identyfikacja płatności zawierających poprawnie jedynie część danych,
 • identyfikacja płatności skonsolidowanych  i częściowych,
 • rozpoznanie płatności wielokrotnych (powtórzonych),
 • możliwość dostosowania algorytmu identyfikacji do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • możliwość wyboru formatu pliku wejściowego i wynikowego,
 • możliwość pełnej automatyzacji procesu rozliczeń płatności przychodzących,
 • oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową,
 • szybkie księgowanie oraz udostępnienie środków na rachunku,
 • bieżąca identyfikacja zaległych płatności,
 • ograniczenie ilości reklamacji,
 • wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym księgowaniem płatności.

Proces identyfikacji oraz korekty płatności odbywa się na zasadzie porównania danych z wpływów faktycznych,  zaksięgowanych na rachunku Klienta (płatności przychodzące) z bazą płatności oczekiwanych, którą Klient dostarcza do banku.  Po przetworzeniu danych przez system Klient otrzymuje dokładną i rzetelną informację, którą może automatycznie zaimportować do swojego systemu finansowo-księgowogo lub bilingowego.

Identyfikacja płatności odbywa się na podstawie indywidualnie uzgodnionego  z Klientem algorytmu, składającego się z 6 kroków:

 • wygenerowanie oraz wysyłka przez Klienta faktur do płatników wraz z formularzami polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej.,
 • przekazanie przez Klienta do banku bazy faktur, która zawiera dane o wszystkich oczekiwanych płatnościach,
 • płatnik dokonuje wpłaty w dowolny sposób,
 • bank identyfikuje płatności, przypisując je odpowiednio do faktur oczekujących,
 • plik wyjściowy jest przekazywany Klientowi,
 • import pliku do systemu finansowo-księgowego lub bilingowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Uruchomienie usługi

Aby skorzystać z usługi identyfikacji płatności SIP należy:

 • posiadać rachunek otwarty w Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • określić algorytm identyfikacji płatności
 • podpisać odpowiedni wniosek/umowę
 • przygotować bazę rachunków wirtualnych
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.