Obligacje komercyjne

Są papierami wartościowymi emitowanymi przez podmioty gospodarcze w PLN lub innej walucie w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego i kapitałowego.

obligacje komercyjne

Obligacje komercyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez podmioty gospodarcze w PLN lub innej walucie w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego i kapitałowego.

korzyści dla inwestora:

 • atrakcyjny dochód, przewyższający rentowność lokat czy papierów skarbowych przy ograniczonym ryzyku,
 • dywersyfikacja form lokowania nadwyżek finansowych,
 • elastyczność inwestycji (możliwość dopasowania terminów zapadalności do przepływów pieniężnych Inwestora),
 • możliwość odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym (rynek wtórny nie jest gwarantowany przez bank),
 • wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji w przypadku emisji objętych gwarancją lub mających ustanowione zabezpieczenie,
 • wygoda i łatwość obsługi.

charakterystyka:

 • nominał jednej obligacji: 1.000 PLN lub wielokrotność tej kwoty,
 • obligacje zerokuponowe/dyskontowe (krótsze terminy zapadalności) lub kuponowe o stałej lub zmiennej stopie procentowej (dłuższe terminy zapadalności),
 • emitowane w PLN lub w walutach,
 • terminy zapadalności od miesiąca do kilku lat,
 • obligacje zabezpieczone (gwarancja, hipoteka, zabezpieczenia rzeczowe i inne) lub obligacje niezabezpieczone,
 • obligacje zdematerializowane.

ryzyka:

 • ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia,
 • czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność,
 • czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta,
 • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać wahaniom w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu,
 • ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu),
 • ryzyko walutowe w przypadku emisji nominowanych w walutach obcych.

warunki niezbędne do zakupu przez Inwestora obligacji komercyjnych:

 • zapoznanie się z kategorią Klienta do której Bank przydzielił Inwestora oraz, w przypadku kategorii „Klient Detaliczny”, wypełnienie testu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe,
 • podpisanie „Umowy Ramowej Określającej Zasady Obrotu Obligacjami za Pośrednictwem Banku BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)”,
 • akceptacja "Regulaminu emisji i obrotu obligacjami za pośrednictwem Banku BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)",
 • podpisanie "Umowy o telefonicznym składaniu dyspozycji we wtórnym obrocie obligacjami za pośrednictwem Banku BGŻ BNP Paribas S.A.(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)" w przypadku, gdy Inwestor zamierza składać dyspozycje zakupu/sprzedaży obligacji przez telefon,
 • akceptacja "Warunków emisji obligacji danej serii" i "Memorandum informacyjnego", jeżeli jest sporządzane dla danego Programu Emisji, lub innych dokumentów informacyjnych właściwych dla danego Programu Emisji.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione.

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Polbank stosuje krajowe przepisy implementujące tzw. Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce MiFID.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.