Obligacje

Alternatywny sposób lokowania środków.

Obligacje komercyjne

  • atrakcyjna dochodowość,
  • dywersyfikacja form lokowania nadwyżek finansowych,
  • elastyczność inwestycji.
WIĘCEJ

Obligacje komercyjne

Obligacje skarbowe

  • wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji,
  • dochodowość przewyższająca rentowność depozytów,
  • możliwość wykorzystania jako zabezpieczenie kredytów lub innych zobowiązań.
WIĘCEJ

Obligacje skarbowe
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.