Lokata inwestycyjna

To nowoczesny produkt inwestycyjny, którego stopa procentowa kształtuje się znacznie powyżej stopy zwykłego depozytu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
  • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
  • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
  • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty.

POTRZEBY KLIENTA:

  • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków,
  • możliwość inwestowania na krótki okres,
  • poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Lokata Inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym.

Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od kursu walutowego, w oparciu o który jest zbudowana.

Przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym, w zależności od specyfiki danej emisji). Reszta środków pozostaje na lokacie terminowej. Gwarantuje to zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty). 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.