Banki

 • Unikalne rozwiązania wspierające działalność klientów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

  Kompleksowa oferta dla:

  • banków zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Polsce,
  • banków krajowych szukających partnera dysponującego szeroką siatką relacji bankowych na świecie

  Nasz zespół jest odpowiedzialny za współpracę z innymi bankami z Polski i zagranicy. Jest to pierwsze miejsce kontaktu dla banków zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Polsce lub banków krajowych szukających partnera dysponującego szeroką siatką relacji bankowych na świecie.

  Najważniejsze usługi jakie oferujemy to między innymi:

  • realizacja wszystkich rodzajów krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych,
  • realizacja transakcji w zakresie produktów oferowanych przez Departament Skarbu w tym w szczególności transakcji walutowych i pochodnych,
  • obsługa gwarancji i akredytyw,
  • działalność powierniczą w odniesieniu do instrumentów finansowych banków i ich klientów.

  Na chwilę obecną prowadzimy  prawie 100 rachunków typu LORO (w PLN i innych walutach) dla banków z Polski i całego świata. Jesteśmy uczestnikami SEPA, Target oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej, oferując pełen zakres usług rozliczeniowych i transakcyjnych dla banków.

  Dzięki automatyzacji procesów, zindywidualizowanemu podejściu do potrzeb klientów oraz pozycji jednego z liderów w transakcjach wymiany walut i płatności zagranicznych, spełniamy najwyższe standardy jakości obsługi  na rynku.

  Bezpieczeństwo operacji naszych partnerów jest dla nas priorytetem, stąd nasze procesy zostały przygotowane z uwzględnieniem regulacji dotyczących przeciwdziałania „praniu pieniędzy”, identyfikacji stron transakcji („poznaj swojego klienta”) i zasad compliance.

  Jesteśmy otwarci na współpracę w tym obszarze. Z radością pomożemy rozwijać Państwa biznes w Polsce.

  Zapraszamy do kontaktu:

  email: DIFiUP-banki@raiffeisen.pl

  Correspondent Banking

  The Correspondent Banking team is responsible for co-operating with other banks from Poland and abroad. This is the first contact point for foreign banks interested in starting a business in Poland or a domestic bank looking for a partner with a broad network of banking relationships in the world.

  The most important services we offer to our partners include:

  • execution of all types of domestic and foreign payment transactions,
  • execution of transactions in the products offered by the Treasury Department, including in particular foreign exchange and derivative transactions,
  • servicing guarantees and letters of credit,
  • custody activity with respect to financial instruments of banks and their clients,

  At present, Raiffeisen Polbank operates almost 100 LORO accounts (in PLN and other currencies) for Polish and international banks. We are a member of SEPA, Target and all national clearing houses, offering full range of settlement services and cash management for banks.

  Thanks to automation of processes, personalized approach to customer needs and being one of the leaders in foreign exchange transactions, we meet the highest banking service standards in the market.

  The security of our partners' operations is a priority for us, so our processes have been prepared with regard to anti-money laundering regulations, identification of transaction parties ("know your customer") and compliance rules.

  We are open for cooperation in this area.

  We will be happy to help you grow your business in Poland.

  Contact:

  Magdalena Bielecka - Senior Relationship Manager,

  Iwona Burzyńska-Trzonek -  Relationship Manager,

   

Niebankowe Instytucje Finansowe


(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Usługi powiernicze

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna posiada zezwolenie KPWiG (obecnie KNF) na świadczenie usług powierniczych.Usługi te świadczone są na rzecz krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych oraz firm typu Asset Management i venture capital, a także zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w tym banków i firm inwestycyjnych posiadających status zdalnego członka Giełdy Papierów Wartościowych.

Oferta Banku w zakresie usług powierniczych obejmuje prowadzenie rachunków i rejestrów instrumentów finansowych, na których zapisywane są papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe oferowane na rynku krajowym oraz zagraniczne papiery wartościowe, stanowiące przedmiot inwestycji osób krajowych, poza granicami kraju. Bank oferuje również przechowywanie papierów wartościowych mających postać dokumentu, które są deponowane w skarbcu Banku. W ofercie Banku jest także prowadzenie rachunków zbiorczych (omnibus) dla podmiotów zagranicznych i rozliczanie transakcji giełdowych dla zdalnych uczestników GPW z zastosowaniem pełnego i kierunkowego netting’u.

Bank zapewnia bezpieczeństwo aktywów poprzez ich ewidencję na właściwych rachunkach i rejestrach, które są oddzielone od aktywów własnych Banku i aktywów innych klientów. Bank zapewnia również bezpieczeństwo rozliczeń transakcji dokonywanych przez klientów poprzez stosowanie zasady „dostarczenia w zamian za zapłatę” (ang. delivery versus payment). Dzięki relacji z większością biur maklerskich na rynku, klienci powierniczy Banku mogą zawierać transakcje z dowolnie wybranym brokerem, które rozliczają się bezpośrednio na rachunku powierniczym klienta, prowadzonym przez Bank co znacząco upraszcza cały proces. Dotyczyć to może również transakcji pochodnych, dzięki czemu rachunek zabezpieczeń może być prowadzony wyłącznie u depozytariusza.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, gwarantuje zachowanie pełnej poufności informacji o przechowywanych aktywach i wykonywanych transakcjach. Obszar powiernictwa papierów wartościowych jest fizycznie wydzieloną jednostką organizacyjną Banku, niezależną od innych operacji bankowych, co umożliwia pełną kontrolę nad całością realizowanej usługi.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna jako jeden z pierwszych banków przystąpił do inicjatywy rynkowej dostosowania systemowego do automatycznego zestawiania transakcji (automatic pre-matching), a także do europejskich zmian regulacji.

Usługi depozytariusza

Od 2006 roku Bank pełni również funkcję Banku Depozytariusza zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Podczas ponad 12-letniej działalności operacyjnej w obszarze banku depozytariusza Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna zdobył pozycję jednego z liderów rynku zarówno pod względem liczby obsługiwanych podmiotów, jak również wielkości utrzymywanych aktywów Funduszy Inwestycyjnych. Bank obsługuje ponad 300 różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych i ma relację z ponad połową wszystkich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych obecnych na polskim rynku.

Kompleksowo wypełniając obowiązki kontrolne wobec obsługiwanych Funduszy wynikające z regulacji prawnych, jesteśmy przede wszystkim partnerem biznesowym każdego z obsługiwanych Towarzystw, od momentu inicjatywy/koncepcji uruchomienia funduszu poprzez cały okres jego istnienia. Doświadczony zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z obszaru usług depozytariusza oraz współpraca Banku z praktycznie wszystkimi agentami transferowymi i firmami oferującymi usługi księgowe dla funduszy w znaczący sposób ułatwia ustawienie optymalnego procesu współpracy operacyjnej, co przekłada się na niższe koszty operacyjne po stronie TFI.

Zapraszamy do kontaktu:

Usługi powiernicze: custody@raiffeisen.pl

Depozytariusz: difiup-rm@raiffeisen.pl

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.