TRADE FINANCE

Prefinansowanie, finansowanie,dyskonto weksli.

PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

 • finansowanie produkcji (np. zakup surowców i materiałów) w ramach kontraktu
 • finansowanie zakupu towarów do dalszej odsprzedaży
 • finansowanie dodatkowych kosztów (np. transport, usługi) związanych z kontraktem/zamówieniem
WIĘCEJ

PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

Finansowanie zapasów (warehouse financing)

 • kontrola wydawania towaru na rzecz finalnego odbiorcy,
 • miejsce magazynowania towaru - niezależny podmiot zewnętrzny.
WIĘCEJ

Finansowanie zapasów (warehouse financing)

FINANSOWANIE ZWROTU PODATKU VAT

 • szybsze odzyskanie naliczonego podatku VAT,
 • zapłata przez bank podatku VAT w przypadku realizacji inwestycji.
WIĘCEJ

FINANSOWANIE ZWROTU PODATKU VAT

POSTFINANSOWANIE NALEŻNOŚCI

 • finansowanie do 100% należności wynikających z realizacji kontraktu
 • eliminacja ryzyka handlowego, kursowego i politycznego
 • przeniesienie ryzyka braku płatności od odbiorcy na bank
WIĘCEJ

POSTFINANSOWANIE NALEŻNOŚCI

FINANSOWANIE EKSPORTU Z POLISĄ KUKE

 • finansowanie realizacji kontraktu eksportowego
 • finansowanie odroczonej płatności należnej od importera
 • zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym/politycznym
WIĘCEJ

FINANSOWANIE EKSPORTU Z POLISĄ KUKE

Dyskonto weksli

 • zamiana należności terminowych na gotówkę - poprawa płynności,
 • szybszy dopływ gotówki, która może być wprowadzona w obrót gospodarczy,
WIĘCEJ

Dyskonto weksli
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01