Bankowość elektroniczna R-Online Biznes

Nowoczesny systemem bankowości internetowej, zapewniającym nieograniczony dostęp do szerokiej gamy produktów bankowych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • nieograniczony dostęp,
 • pełna obsługa transakcyjna,
 • łatwa integracja z systemami finansowo- księgowymi,
 • samodzielna aktualizacja uprawnień - Elektroniczne Dyspozycje Modyfikacji systemu.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

R-Online Biznes zapewnia stały dostęp do rachunków w zakresie:

 • obsługi i przeglądu rachunków (w tym saldo netto i cash pool),
 • historii operacji i sald,
 • wyciągów bankowych (przegląd oraz możliwość wydruku dokumentu PDF, MT940),
 • obsługi karty płatniczych.

R-Online Biznes umożliwia obsługę produktów bankowych, takich jak:

 • płatności krajowe (w  tym płatności US/ZUS oraz Sorbnet),
 • płatności walutowe (standardowe, SEPA, SEPA Express, TARGET),
 • zlecenia stałe,
 • płatności wewnętrzne,
 • polecenia zapłaty,
 • obsługa płatności masowych przychodzących (MassCollect), wychodzących (MassPayment) i poleceń zapłaty (MassDirectDebit),
 • gwarancje elektroniczne oraz Gwarancje Handlowe - GForce,
 • akredytywy importowe,
 • inkaso (eksport/import),
 • zakładanie depozytów,
 • podgląd kredytów korporacyjnych. 

R-Online Biznes umożliwia administrowanie rachunkami bankowymi i informacjami za pomocą:

 • Elektronicznych Dyspozycji Modyfikacji pozwalających na modyfikację uprawnień użytkowników oraz funkcjonalności systemu,
 • importu/eksportu baz danych oraz danych transakcyjnych,
 • edycji danych słownikowych,
 • konfigurowania własnych szablonów raportów. 

bezpieczeństwo:

System zapewnia pełne bezpieczeństwo wykonywanych operacji poprzez:

 • jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenia w systemie,
 • poufność przesyłanych danych,
 • integralność oraz niezaprzeczalność przesłanych danych,
 • wybraną przez Klienta metodę autoryzacji: Token USB z przyciskiem lub Hasło SMS.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.