Zdrowie Pod Ochroną

Ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i Twoich bliskich.
"Zdrowie pod Ochroną" to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i Twoich bliskich. Ubezpieczenie przygotowane zostało specjalnie dla Klientów Raiffeisen Polbank we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. oraz Lux Med. Już teraz masz możliwość skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, dopasowanej do potrzeb Twoich oraz Twoich bliskich.

KORZYŚCI


 • Szeroki zakres dostępnych usług medycznych;
 • Sprawna i wygodna realizacja wizyt u lekarzy specjalistów;
 • Dostęp do największej prywatnej sieci własnych placówek medycznych LUX MED. i współpracujących w całej Polsce;
 • Możliwość wyboru zakresu ochrony w ramach 3 dostępnych pakietów ubezpieczenia, zarówno dla Ciebie jak i Twoich bliskich;
 • Ogólnopolska infolinia, portal pacjenta, aplikacja mobilna na smartphone, całodobowa telefoniczna informacja medyczna;
 • Bardzo proste zasady przystąpienia do ubezpieczenia

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ


Ubezpieczenie "Zdrowie pod Ochroną" obejmuje następujący zakres ochrony ubezpieczeniowej:
 • Zdrowie Twoje i Twoich bliskich;
 • Zgon w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego

 Warianty ubezpieczenia


Wysokość składki ubezpieczeniowej

  Pakiet Indywidualny  Pakiet Rodzinny      
Pakiet srebrny 65 150
Pakiet złoty 130 300
Pakiet Platynowy 170 370

ZAKRES ŚWIADCZEŃ


Zakres świadczeń w ramach poszczególnych wariantów ubezpieczeniowych Srebrny Złoty Platynowy
Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań X X X
24h Telefoniczna Informacja Medyczna X X X
Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED X X X
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej X X X
Konsultacje lekarza dyżurnego X X X
Konsultacje specjalistyczne - dorośli X X X
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne X X X
Badania diagnostyczne X X X
Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne X X X
Szczepienia przeciwko grypie sezonowej   X X
Rozszerzone konsultacje lekarza dyżurnego   X X
Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - dorośli   X X
Konsultacje specjalistyczne - dzieci X X X
Kompleksowe konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne   X X
Kompleksowe badania diagnostyczne   X X
Bezpłatne środki kontrastowe do: RTG, TK, NMR i urografii   X X
Prowadzenie ciąży   X X
Skórne testy alergiczne   X X
Przegląd stomatologiczny   X X
Konsultacje psychologa, seksuologa i psychiatry   X X
Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne   X X
Szczepienia dodatkowe   X X
Konsultacje profesorskie   X X
Wizyty domowe   X X
Stomatologia (rabat 50%)     X
Rehabilitacja narządu ruchu     X
Indywidualny opiekun VIP     X

JAK ZAMÓWIĆ?

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów


Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile klient złożył taki wniosek.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01