WYMARZONE PERSPEKTYWY

To indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 80 roku życia.)  

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat (w wariancie standardowym), bądż 77 lat (w wariancie senior),
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie, konwersję oraz dokonywania wypłat,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji

Co wyróżnia Wymarzone Perspektywy?

 • Pełna swoboda wpłat. Wystarczy, że wpłacisz Składkę Jednorazową w wysokości minimum 5 tys. zł. Potem możesz dopłacać regularnie, nieregularnie lub poprzestać na pierwszej wpłacie Składki Jednorazowej. Minimalna wpłata dodatkowa to 200 zł.
 • Pełna swoboda wypłat. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz. 
 • Niski poziom kosztów obciążających polisę, tylko jedna opłata administracyjno-dystrybucyjna, która wynosi 1,3% w skali roku. 

KORZYŚCI


 • W przypadku śmierci z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku, oprócz świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek wypłacana jest dodatkowa kwota.
 • W pierwszym roku kwota wynosi 5 tys. zł i rośnie z roku na rok o kolejne 5 tys. zł - aż do 4 rocznicy Polisy. Wówczas suma wynosi aż 25 tys. zł i jest niezmienna do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej.
 • Bezpłatny voucher na badania lekarskie (o wartości 750 zł brutto) dla osób, które opłacając Składkę Jednorazową zainwestują min. 100 tys. zł i utrzymają tę kwotę na poziomie równym lub wyższym na koniec każdego z pierwszych 36 miesięcy odpowiedzialności. Możesz go wręczyć bliskiej osobie jako prezent.

Oferta 22 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu doborem UFK, zostały przygotowane 4 Portfele Modelowe - strategie inwestycyjne - będące UFK, reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Strategia Zielona (niskie ryzyko). Dla Klientów poszukujących możliwości gromadzenia bieżących oszczędności, pozostających dotychczas na lokatach i rachunkach bankowych. W trosce o stabilność wartości inwestowanych środków, strategia oparta jest w głównej mierze na funduszach inwestujących w obligacje korporacyjne, krótko i długoterminowe papiery dłużne oraz inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym fundusz arbitrażowy (mimo niewielkiego ryzyka inwestycyjnego możliwa jest częściowa utrata zainwestowanego kapitału).
s zielona
Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

 • Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko.) Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest o fundusze arbitrażowe, dłużne i pieniężne (maksymalnie 70%), dające perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz fundusze akcyjne i mieszane (maksymalnie 40%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
s niebieska
Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

 • Strategia Żółta (średnie ryzyko). Dla Klientów zamierzających zgromadzić kapitał na większe wydatki własne i dla rodziny. Strategia oparta jest o zrównoważony podział pomiędzy fundusze na różne klasy aktywów w taki sposób, aby poprzez szeroką dywersyfikację ograniczyć ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnym, dużym potencjale generowania zysków. Przy stosowaniu strategii możliwe są krótkoterminowe zmiany wartości alokowanych środków (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
s zolta
Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

 • Strategia Czerwona (wysokie ryzyko). Dla Klientów myślących o poprawianiu swojego statusu majątkowego w miarę mijającego czasu i aktywności zawodowej, myślących o zakupach nieruchomości, finansowaniu emerytury lub przyszłości dzieci. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji i oczekiwaną maksymalizację stopy zwrotu, portfel oparty jest na funduszach o najwyższym potencjale zysku przy akceptacji możliwych, nawet znacznych wahań wartości inwestycji (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału). Bez względu na klasę ryzyka wartość jednostek uczestnictwa podlega wahaniom.
s czerwona

Wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępne są pod linkiem TUTAJ.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W RAMACH UBEZPIECZENIA WYMARZONE PERSPEKTYWY?


 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy i konwersje (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, które będzie nie niższe niż 100% sumy zapłaconej składki podstawowej oraz zapłaconych składek dodatkowych, pomniejszone o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych dyspozycji częściowego wykupu.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Produkt „Wymarzone Perspektywy” uzyskał następujące wyróżnienia:  

 • został doceniony przez kapitułę programu Najwyższa Jakość Quality International 2016 - ubezpieczenie zdobyło nagrodę w kategorii „QI Product”,
 • został również nagrodzony w rankingu „Innowacyjna Firma” Gazety Finansowej,
 • otrzymał tytuł „Produkt Miesiąca” Gazety Ubezpieczeniowej.

PRZYGOTOWALIŚMY JESZCZE WIĘCEJ!


Wymarzone Perspektywy to nie tylko ubezpieczenie związane z inwestowaniem w fundusze, ale przede wszystkim ochrona Twojego życia i zabezpieczenie Twoich bliskich. W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe obliczone jako większa z dwóch wartości:

 • Suma wpłaconych składek (pomniejszona o ewentualne dokonane wypłaty w trakcie umowy),
albo
 • 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 1% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).

OPŁATY


Opłata administracyjno-dystrybucyjna (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku

Opłata za ryzyko zawarta jest w opłacie administracyjnej. Wysokość opłaty za ryzyko jest określona procentowo i kwotowo: część procentowa stanowi procent sumy zapłaconej Składki Jednorazowej oraz zapłaconych Składek Dodatkowych pomniejszonej o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa: 0,148% w skali roku oraz część kwotowa:  1,82 zł miesięcznie.

Opłata za wykup

 • w 1 roku trwania polisy -  1% składki za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu
 • w 2 i 3 roku trwania polisy – 1% składki ale nie więcej niż 200 zł  za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu, ale nie więcej niż 200zł

RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ


Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe/Portfele Modelowe wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/ Portfeli Modelowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z trudnościami z dokonaniem transakcji na rynku, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiający dokonanie zakupu lub sprzedaży pakietu papierów wartościowych czy innych aktywów finansowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Sytuacja niskiej płynności poszczególnych aktywów wchodzących w skład Portfela Modelowego może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/danego Portfela Modelowego, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń,
 • ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy/Portfel Modelowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Portfela Modelowego,
 • ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych lub Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 • ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych lub Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym lub Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych,
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową - realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • ryzykiem upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka, chronione jest 50% wierzytelności do wartości nie większej niż 30 000 euro.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.