O UBEZPIECZENIU

Wygodna Ochrona jest ubezpieczeniem z szerokim zakresem ochrony, dzięki któremu możesz ze spokojem myśleć o codzienności. Ubezpieczenie powstało we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z myślą o wszystkich klientach Raiffeisen Polbank, którzy nie ukończyli 70 roku życia.

KORZYŚCI


 • szeroki zakres ubezpieczenia:
  • ruchomości oraz elementy stałe w budynku / lokalu mieszkalnym - ochrona dotyczy zdarzeń powstałych wskutek:
   • rażącego zaniedbania;
   • kradzieży z włamaniem (nie dotyczy garażu);
   • powodzi;
   • pękania mrozowego wewnętrznych instalacji budynku/ lokalu mieszkalnego;
   • zalania przez inny lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym;
   • uderzenia pojazdu mechanicznego;
   • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie;
   • stłuczenia szklanych elementów stałych, również w związku z rozbiciem lub uszkodzeniem akwarium;
   • pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę;
   • awarii instalacji wodnej lub grzewczej lub pozostawienia otwartych zaworów jak również awarii systemu gaśniczego;
   • kradzieży zwykłej (dot. zewnętrznych elementów budynku/lokalu mieszkalnego);
   • kosztów dodatkowych;
  • ogród i posesja dotyczy zdarzeń powstałych wskutek:
   • pożaru; uderzenia pioruna; wybuchu; powodzi
   • uderzenia pojazdu mechanicznego;
   • upadku statku powietrznego;
   • huraganu; gradu; lawiny;
   • zapadania się ziemi; osuwanie się ziemi;
   • huku ponaddźwiękowego;
   • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie;
   • graffiti;
   • kradzieży zwykłej (dot. zewnętrznych elementów ogrodzenia);
   • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • assistance domowy,
  • o odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
  • onagrobek cmentarny - ochrona dotyczy zdarzeń powstałych na skutek:
   • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, powodzi
   • upadku statku powietrznego,
   • huraganu,gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu,
   • huku ponaddźwiękowego,
   • uderzenia pojazdu mechanicznego,
   • osuwania się ziemi,
   • upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz
   • wandalizmu,
  • o ochrona prawna - pokrycie kosztów ochrony prawnej, poniesionych w celu obrony lub w związku z dochodzeniem swoich praw,
  • o koszty leczenia i assistance w podróży zagranicznej,
  • o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w placówkach oświatowych
 • w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej ochroną objęty jest również współmałżonek / partner / partnerka oraz dziecko ubezpieczonego, a w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci z placówkach oświatowych - dzieci ubezpieczonego,
 • dwa pakiety do wyboru: podstawowy i rozszerzony,
 • bardzo łatwy i szybki proces zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • możliwość ustanowienia zlecenia stałego, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o opłacaniu składki co miesiąc,
 • możliwość zmiany pakietu w trakcie okresu ubezpieczenia

ZAKRES I WARIANTY OCHRONY


Przedmiot ubezpieczenia Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony
  Budynek mieszkalny Lokal mieszkalny Budynek mieszkalny Lokal mieszkalny
Stałe elementy  x   x    x    x 
Ruchomości domowe  x  x  x  x
Ruchomości domowe podczas przeprowadzki  x  x  x  x
Zewnetrzne elementy  x ( w tym ogrodzenia  x  x ( w tym ogrodzenia  x
Ogród i posesja  x  -  x  -
Assistance domowy  x  x  x  x
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym  x  x  x  x
Nagrobek cmentarny  x  x  x  x
Ochrona prawna  x  x  x  x
Koszty leczenia oraz uslugi Assistance w podróży zagranicznej  x  x  x  x
NNW dzieci w placówkach oświatowych      x  x

 

JAK ZAMÓWIĆ?

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Jak zgłosić reklamację?

Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,  jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub 
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo 
 • pocztą elektroniczną, o ile  klient złożył taki wniosek.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Obowiązuje od 30.06.2017r.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01