O UBEZPIECZENIU

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową.

UNIQAtowe Strategie to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową. To połączenie ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym.

Ty decydujesz, w jakie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestujesz oraz jaką kwotę wpłacasz. Dodatkowo jesteś objęty ubezpieczeniem na życie, by w razie trudnych sytuacji życiowych chronić przyszłość najbliższych.

Ubezpieczyciel:  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Okres Odpowiedzialności:  umowa ubezpieczenia zawierana na czas nieokreślony.

Produkt dedykowany jest Klientom, którzy:

 • mają 18 lat, ale jeszcze nie ukończyli 80 roku życia,
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie, konwersję oraz wypłatę środków,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują oprócz możliwości inwestycji również elementów ochrony na wypadek trudnych sytuacji życiowych (choroba nowotworowa, zawał serca lub udar mózgu, trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji

Co wyróżnia UNIQAtowe Strategie?

Dostępność środków. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz. Bez opłat.

Przejrzystość kosztów - tylko jedna opłata za zarządzanie, która wynosi 0,99% rocznie. W ramach tej opłaty pobierane są opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe

Dodatkowa ochrona Twojego życia i zdrowia:

 • w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wskazana przez Ciebie osoba otrzyma  105% wartości środków zgromadzonych na Twoim rachunku
 • zawał serca lub udar mózgu - w przypadku zawału lub udaru ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli Twoja jednorazowa składka ubezpieczenia wynosi co najmniej 200 000 zł i nie przekroczyłeś 60. roku życia; wysokość wypłaty zależy od długości trwania umowy: 5000 zł po 1. roku, 10 000 zł po 2. roku, 15 000 zł po 3. roku, a 20 000 zł po 4. roku i w kolejnych latach ubezpieczenia;
 • choroba nowotworowa - w przypadku zdiagnozowania nowotworu ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie, które możesz przeznaczyć na leczenie lub inny cel. Świadczenie wypłacane jest, jeśli nowotwór został zdiagnozowany w trakcie trwania ubezpieczenia oraz nie został przekroczony 55. rok życia dla składek ubezpieczeniowych niższych niż 200 000 zł i 60. rok życia dla pozostałych wartości składek; wysokość świadczenia zależy od długości trwania ubezpieczenia 5000 zł po 1. roku, 10 000 zł po 2. roku, 15 000 zł po 3. roku, a 20 000 zł po 4. roku i w kolejnych latach ubezpieczenia
 • trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli ukończyłeś 55. rok życia dla składek ubezpieczeniowych niższych niż 200 000 zł i 60. rok życia dla pozostałych wysokości składek; wysokość zależy od długości trwania ubezpieczenia: 5000 zł po 1. roku, 10 000 zł po 2. roku, 15 000 zł po 3. roku, a 20 000 zł po 4. roku i w kolejnych latach ubezpieczenia.

Oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Dla Klientów, którzy nie chcą decydować o wyborze funduszy, w które mają być inwestowane wpłacone przez nich pieniądze przygotowane zostały 4 Portfele Modelowe - są to gotowe strategie inwestycyjne inwestujące w fundusze inwestycyjne reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Portfel Bezpieczny - dla klientów, dla których najważniejsze są bezpieczne inwestycje, będące alternatywą dla rachunku bankowego i depozytów. Ryzyko ewentualnej straty kapitału jest ograniczone do minimum. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje z bardzo ograniczoną częścią akcyjną.
 • Portfel Stabilnego Wzrostu - dla klientów, którzy oczekują zysków większych niż na depozytach i akceptują niewielkie ryzyko straty w trakcie inwestycji. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje, ale z możliwością inwestycji w część akcyjną.
 • Portfel Zrównoważony - dla klientów, którzy oczekują wysokich zysków i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, w tym w fundusze inwestujące w akcje, których udział może przekroczyć połowę portfela.
 • Portfel Agresywny - dla klientów, którzy oczekują bardzo wysokich zysków i akceptują bardzo wysokie ryzyko związane ze stratą w trakcie trwania inwestycji. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, głównie w fundusze inwestujące w akcje.

Dlaczego warto inwestować w ramach ubezpieczenia UNIQAtowe Strategie?

W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy i konwersje nie są pobierane.

Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.

W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, które wyniesie 100,1% wartości rachunku a w przypadku zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wyniesie 105% wartości rachunku.

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.

Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej

Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

OPŁATY


Opłaty

Opłata wstępna 0 zł

Opłata za wykup całkowity lub częściowy 0 zł

Opłata za konwersję ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 0 zł

Opłata za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 0,99% w skali roku

Ważna informacja

Szczegółowy opis opłat i ich wysokość zamieszczony jest w tabeli opłat i limitów oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

RYZYKA


Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane jest z ryzykiem, w szczególności z możliwością utraty części lub całości kapitału.

Najważniejsze ryzyka związane z produktem:

 • Ryzyko kredytowe emitentów instrumentów, w które lokowane są aktywa funduszu. Materializacja tego ryzyka może skutkować nieuzyskaniem środków z umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu w części lub całości.
 • Ryzyko kredytowe Ubezpieczyciela - zobowiązania z tytułu umowy ubezpieczenia ciążą na UNIQA, zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela ochronie podlega 50% wierzytelności, jednak nie więcej niż równowartość 30 000 euro.
 • Ryzyko płynności - ryzyko opóźnienia lub braku możliwości realizacji transakcji - ich zamiany na gotówkę, co może spowodować czasowe zawieszenie lub opóźnienia w przyjętych do realizacji wnioskach.
 • Ryzyko istotnych zmian cen jednostki uczestnictwa funduszu - ryzyko wynikające ze zmian cen instrumentów, w które lokowane są aktywa funduszu spowodowane m. in. ryzykiem stóp procentowych, ryzykiem cen akcji, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności, ryzykiem walutowym.
 • Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji lub utraty części a nawet całości zainwestowanego kapitału - ryzyko wynikające w szczególności ze spadków cen lub utraty całkowitej wartości instrumentów, w które lokowane są aktywa funduszu w związku ze zmianą sytuacji na rynkach, niewłaściwym zarządzaniem przez zarządzającego, wcześniejszym zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej spowodowanym brakiem środków pieniężnych na pokrycie opłat.

Ważna informacja

Lista pozostałych rodzajów ryzyk wraz z ich opisem dostępna jest w regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz w prospekcie informacyjnym danego funduszu inwestycyjnego.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01