Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie ryzyka utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w formie indywidualnej.

Ubezpieczenie ryzyka utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w formie indywidualnej dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Bankiem.

KORZYŚCI


Ubezpieczenie dotyczy różnych źródeł dochodu, w tym działalności gospodarczej i kontraktu menedżerskiego.

 • powiększenie świadczenia o poniesione koszty eksploatacyjne
  • czynsz,
  • prąd,
  • gaz
 • do kwoty 500 zł w okresie pierwszych 60 dni okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub do 1000 zł po upływie 60 dni.

ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA


Zakres ubezpieczenia:

 • Utrata stałego źródła dochodów - ochroną ubezpieczeniową objęta jest utrata stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot wydatków wynikających z pobytu w szpitalu (który trwa nieprzerwanie minimum 7 dni) w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia z tytułu utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • do 6 miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu (miesięcznie do 8 000 zł) po 60 dniach od daty objęcia ochroną (w okresie 24 miesięcy), powiększone dodatkowo o opłaty eksploatacyjne,
 • 10% raty kredytu w ciągu pierwszych 60 dni od objęcia ochroną,
 • łącznie do 12 miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu w całym okresie spłaty kredytu.

SKŁADKA


Opłata w cyklach miesięcznych

JAK SKORZYSTAĆ I ZGŁOSIĆ SZKODĘ


Jak skorzystać?

W ODDZIALE BANKU

internet 02
Jak zgłosić szkodę?

Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

 • elektronicznie, na stronie Ubezpieczyciela:
  • www.tueuropa.pl, przechodząc do zakładki Centrum Obsługi Klienta,  lub
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, składając Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego dostępny u Ubezpieczyciela i w Banku,
 • telefonicznie u Ubezpieczyciela pod numerami telefonów:
  • 801 500 300 lub +48 71 36 92 887
Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

REKLAMACJE


Reklamacje, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela, można złożyć do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej osobiście w centrali Ubezpieczyciela lub w każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo drogą pocztową na adres centrali Ubezpieczyciela,
 • ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300 albo osobiście z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego w centrali   Ubezpieczyciela lub każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Obsługi Klienta.
Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej  pod adresem: www.tueuropa.pl.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.