Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie ryzyka utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w formie indywidualnej.

Ubezpieczenie ryzyka utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w formie indywidualnej dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska S.A.

KORZYŚCI


Ubezpieczenie dotyczy różnych źródeł dochodu, w tym działalności gospodarczej i kontraktu menedżerskiego.

 • powiększenie świadczenia o poniesione koszty eksploatacyjne
  • czynsz,
  • prąd,
  • gaz
 • do kwoty 500 zł w okresie pierwszych 60 dni okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub do 1000 zł po upływie 60 dni.

ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA


Zakres ubezpieczenia:

 • Utrata stałego źródła dochodów - ochroną ubezpieczeniową objęta jest utrata stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot wydatków wynikających z pobytu w szpitalu (który trwa nieprzerwanie minimum 7 dni) w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia z tytułu utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • do 6 miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu (miesięcznie do 8 000 zł) po 60 dniach od daty objęcia ochroną (w okresie 24 miesięcy), powiększone dodatkowo o opłaty eksploatacyjne,
 • 10% raty kredytu w ciągu pierwszych 60 dni od objęcia ochroną,
 • łącznie do 12 miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu w całym okresie spłaty kredytu.

SKŁADKA


Opłata w cyklach miesięcznych

JAK SKORZYSTAĆ I ZGŁOSIĆ SZKODĘ


Jak skorzystać?

W ODDZIALE BANKU

internet 02
Jak zgłosić szkodę?

Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

 • elektronicznie, na stronie Ubezpieczyciela:
  • www.tueuropa.pl, przechodząc do zakładki Centrum Obsługi Klienta,  lub
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, składając Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego dostępny u Ubezpieczyciela i w Banku,
 • telefonicznie u Ubezpieczyciela pod numerami telefonów:
  • 801 500 300 lub +48 71 36 92 887
Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

REKLAMACJE


Reklamację do Ubezpieczyciela można złożyć:
 • pisemnie drogą pocztową,
 • na stronie internetowej www.tueuropa.pl, przechodząc do zakładki Centrum Obsługi Klienta,
 • w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali  lub Biurze Regionalnym Ubezpieczyciela,
 • telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300. 
Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01