UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska. SA

Ubezpieczenie na życie oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska. SA

Ubezpieczenie ma charakter ochronny.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę kredytu hipotecznego i która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia i po zawarciu umowy ubezpieczenia. 


Korzyści:

 • zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku zajścia następujących zdarzeń: śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku  albo trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • zapewnienie spokoju bliskim i zabezpieczenie swojej rodziny przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną
 • wypłata świadczenia pokrywa kwotę zadłużenia wynikającą z harmonogramu spłat na dzień zajścia zdarzenia.
 • przyjazny sposób zakupu - formalności załatwiane w oddziale banku przy okazji zawierania umowy kredytu
 • ubezpieczenie także dla osób posiadających już kredyt hipoteczny w Raiffeisen Bank Polska S.A.
 

ZAKRES


 • Zgon ubezpieczonego; 
 • W zależności od sytuacji ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami OWU:
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego); albo
  • trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego).

SUMA


 • Suma ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ustalana jest jako:
  • kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
  • wraz z umową kredytu lub w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przed wypłatą ostatniej transzy kredytu; albo
 • kwota salda zadłużenia wynikająca z umowy kredytu obowiązująca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.
 • Maksymalna suma ubezpieczenia: 1 500 000 PLN.

SKŁADKA


 • Sładka płatna jest przez ubezpieczającego z częstotliwością miesięczną
 • Wysokość składki w pierwszym okresie ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • Wysokość składki w kolejnych rocznych okresach ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
  • w przypadku aktualizacji sumy ubezpieczenia: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu aktualizacji sumy ubezpieczenia ustalony w oparciu o wysokość salda zadłużenia na 60 dni przed dniem aktualizacji.

Jeżeli dzień aktualizacji sumy ubezpieczenia wypada w dzień wolny od pracy, to wysokość salda wyliczana jest według stanu z ostatniego dnia roboczego wypadającego przed dniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

JAK SKORZYSTAĆ?


Jak skorzystać?

W ODDZIALE BANKU

internet 02
Jak zgłosić szkodę?
 • Osoby uprawnione powinny złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia do ubezpieczyciela na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


 • Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego  lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUnŻ WARTA S.A. w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUnŻ WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. 
 • TUnŻ WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. 
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest dedykowana jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUnŻ WARTA S.A.
 • Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji  udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl. TUnŻ WARTA S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
 
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01