UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Bankiem

Ubezpieczenie na życie oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Bankiem.

Ubezpieczenie ma charakter ochronny.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która zawarła z Bankiem umowę kredytu hipotecznego i która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia i po zawarciu umowy ubezpieczenia. 


Korzyści:

 • zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku zajścia następujących zdarzeń: śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku  albo trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • zapewnienie spokoju bliskim i zabezpieczenie swojej rodziny przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną
 • wypłata świadczenia pokrywa kwotę zadłużenia wynikającą z harmonogramu spłat na dzień zajścia zdarzenia.
 • przyjazny sposób zakupu - formalności załatwiane w oddziale banku przy okazji zawierania umowy kredytu
 • ubezpieczenie także dla osób posiadających już kredyt hipoteczny w Banku
 

ZAKRES


 • Zgon ubezpieczonego; 
 • W zależności od sytuacji ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami OWU:
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego); albo
  • trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego).

SUMA


 • Suma ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ustalana jest jako:
  • kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
  • wraz z umową kredytu lub w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przed wypłatą ostatniej transzy kredytu; albo
 • kwota salda zadłużenia wynikająca z umowy kredytu obowiązująca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.
 • Maksymalna suma ubezpieczenia: 1 500 000 PLN.

SKŁADKA


 • Sładka płatna jest przez ubezpieczającego z częstotliwością miesięczną
 • Wysokość składki w pierwszym okresie ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • Wysokość składki w kolejnych rocznych okresach ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
  • w przypadku aktualizacji sumy ubezpieczenia: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu aktualizacji sumy ubezpieczenia ustalony w oparciu o wysokość salda zadłużenia na 60 dni przed dniem aktualizacji.

Jeżeli dzień aktualizacji sumy ubezpieczenia wypada w dzień wolny od pracy, to wysokość salda wyliczana jest według stanu z ostatniego dnia roboczego wypadającego przed dniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

JAK SKORZYSTAĆ?


Jak skorzystać?

W ODDZIALE BANKU

internet 02
Jak zgłosić szkodę?
 • Osoby uprawnione powinny złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia do ubezpieczyciela na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacje, w tym skargi i zażalenia, mogą być składane do ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1;
 • w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje;
 • telefonicznie pod nr 502 308 308;
 • w każdej jednostce ubezpieczyciela na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.”

  
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.