UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, ochrona mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaną nieruchomością

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, obejmuje ochronę mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością.

Oprócz standardowego ubezpieczenia nieruchomości istnieje możliwość ubezpieczenia mienia stanowiącego jej wyposażenie  w trzech wariantach, z różnymi sumami ubezpieczenia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do szkód osobowych i majątkowych wynikających z posiadania i użytkowania nieruchomości.

WARIANTY


Ochrona ubezpieczeniowa dostępna jest w czterech wariantach:

 • WARIANT I
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych.
 • WARIANT II
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 10 000 PLN
 • WARIANT III
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 30 000 PLN,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością 50 000PLN
 • WARIANT IV
  • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 50 000 PLN,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością 50 000 PLN 

ZAKRES I SUMA


Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Suma ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych - maksymalnie 3 000 000 zł
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem - zgodna z wybranym wariantem 10 000 zł, 30 000 zł lub 50 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna i 50 000 zł.

SKŁADKA


Opłata w cyklach miesięcznych:

Wariant ubezpieczenia Współczynnik składki
ubezpieczeniowej
(Ws)
za miesięczny okres
ubezpieczenia
(okres
odpowiedzialności)
Składka (SkR)
za miesięczny okres
ubezpieczenia (okres
odpowiedzialności)
Wariant I: Ubezpieczenie Nieruchomości 0,00650%
Wariant II: Ubezpieczenie Nieruchomości 0,00650%  
Ubezpieczenie Ruchomości domowych 4,82 zł
Wariant III: Ubezpieczenie Nieruchomości 0,00650%
Ubezpieczenie Ruchomości domowych 15,31 zł
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną Nieruchomością 15,31 zł
Wariant IV: Ubezpieczenie Nieruchomości 0,00650%
Ubezpieczenie Ruchomości domowych 22,65 zł
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną Nieruchomością 22,65 zł

 

Podstawą naliczenia składki ubezpieczeniowej (Ws) jest wartość nieruchomości.

JAK SKORZYSTAĆ I ZGŁOSIĆ SZKODĘ


Jak skorzystać?

W ODDZIALE BANKU

internet 02
Jak zgłosić szkodę?
Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:
 • elektronicznie, na stronie Ubezpieczyciela:
  • www.tueuropa.pl, przechodząc do zakładki Centrum Obsługi Klienta,  lub
 • pisemnie z zastosowaniem formularza "Zgłoszenie Szkody" lub w innej formie pisemnej,
 • telefonicznie u Ubezpieczyciela pod numerami telefonów:
  • 801 500 300 lub +48 71 36 92 887
Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

 

REKLAMACJE


Reklamacje, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela, można złożyć do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej - osobiście w centrali Ubezpieczyciela lub w każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo drogą pocztową na adres centrali Ubezpieczyciela,
 • ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300 albo osobiście z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego w centrali   Ubezpieczyciela lub każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Obsługi Klienta.

Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej  pod adresem: www.tueuropa.pl.”

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.