UBEZPIECZENIE TWÓJ KREDYT STANDARD

Dobrowolne ubezpieczenie zabezpieczające spłatę Kredytu na Miarę
 • Zabezpieczenie spłaty Kredytu na Miarę na wypadek zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Spokój i bezpieczeństwo finansowe Kredytobiorcy i najbliższych
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez zbędnych formalności

ZAKRES UBEZPIECZENIA


 • zgon Ubezpieczonego
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu:
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy obejmowany jest Ubezpieczony, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
  • trwałego inwalidztwa obejmowany jest Ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA


 • Składka za ubezpieczenie płatna jest jednorazowo z góry w dniu uruchomienia kredytu za cały okres ochrony ubezpieczeniowej
 • Sposób naliczenia składki: 0,25% x długość trwania umowy kredytowej w miesiącach x wysokość udzielonego kredytu przypadającego na danego Ubezpieczającego z uwzględnieniem udziału w sumie ubezpieczenia pomiędzy liczbą kredytobiorców, którzy zawarli umowy ubezpieczenia w ramach jednej umowy kredytu

JAK ZAMÓWIĆ?


Wystarczy zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania umowy o kredyt.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić:
Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA numer telefonu - (42) 63 44 944
Centrum Pomocy czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:
 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 ) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce UNIQA obsługującej Klientów
 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile Klient złożył taki wniosek.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01