UBEZPIECZENIE TWÓJ KREDYT STANDARD

Dobrowolne ubezpieczenie zabezpieczające spłatę Kredytu na Miarę
 • Zabezpieczenie spłaty Kredytu na Miarę na wypadek zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Spokój i bezpieczeństwo finansowe Kredytobiorcy i najbliższych
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez zbędnych formalności

ZAKRES UBEZPIECZENIA


 • zgon Ubezpieczonego
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu:
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy obejmowany jest Ubezpieczony, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
  • trwałego inwalidztwa obejmowany jest Ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA


 • Składka za ubezpieczenie płatna jest jednorazowo z góry w dniu uruchomienia kredytu za cały okres ochrony ubezpieczeniowej
 • Sposób naliczenia składki: 0,25% x długość trwania umowy kredytowej w miesiącach x wysokość udzielonego kredytu przypadającego na danego Ubezpieczającego z uwzględnieniem udziału w sumie ubezpieczenia pomiędzy liczbą kredytobiorców, którzy zawarli umowy ubezpieczenia w ramach jednej umowy kredytu

JAK ZAMÓWIĆ?


Wystarczy zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania umowy o kredyt.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić:
Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA numer telefonu - (42) 634 49 94
Centrum Pomocy czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w jednostce UNIQA TU na Życie S.A. obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji ul. Gdańska 132 90-520 Łódź
 • w formie  ustnej – telefonicznie w CONTACT CENTER UNIQA pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA TU na Życie S.A. obsługującej klientów.


UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Ubezpieczający/Ubezpieczony lub Uposażony zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.


Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile Klient złożył taki wniosek.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.