Ubezpieczenie SPOKOJNY SEN

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 • Pełna ochrona Ciebie i Twojej rodziny od nieprzewidzianych zdarzeń losowych
 • Po każdym roku wpłacania składki, wzrasta suma ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie Spokojny Sen obejmuje takie zdarzenia na skutek nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których nastąpiły:
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku złamania,
 • hospitalizacja,
 • całkowita i trwała niezdolność do pracy,
 • trwałe inwalidztwo,
 • śmierć,
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

KORZYŚCI


 • spokój, który daje Ci ubezpieczenie non-stop - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku,
 • komfort, że w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, ani Ty ani Twoi bliscy nie będziecie musieli się martwić o swoją sytuację finansową
 • bezpieczeństwo Twojej rodziny w razie, gdyby stało się coś niespodziewanego.

WARIANTU UBEZPIECZENIA


Ubezpieczenie dostępne jest w Pakiecie Standard lub Premium. W każdym z tych pakietów możesz wybrać opcję ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego.

SUMA UBEZPIECZENIA


Suma ubezpieczenia już w 4. roku trwania ubezpieczenia może wynieść aż 100 000 PLN (w Pakiecie Standard) lub aż 200 000 PLN ( w Pakiecie Premium), ponieważ za każdy rok wpłacania składki w tej samej wysokości suma ta będzie ulegała powiększeniu aż o 10 000 PLN.

JAK ZAMÓWIĆ?

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:
 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 ) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile klient złożył taki wniosek.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.