Ochrona Rodziny

Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie
Ochrona Rodziny to indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie stworzone przez Nationale-Nederlanden dla Klientów Raiffeisen Polbank. Zostało zaprojektowane, aby jak najlepiej zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę. Zapewnia wsparcie finansowe na wypadek śmierci, niezdolności do pracy albo samodzielnego życia oraz świadczenia medyczne w przypadku choroby skutkującej hospitalizacją lub nieszczęśliwego wypadku.

KORZYŚCI


 • wysoki poziom ochrony - nawet pół miliona złotych dla bliskich w przypadku śmierci Ubezpieczonego bądź dla Ciebie w przypadku trwałej całkowitej niezdolności do pracy albo do samodzielnego życia. Świadczenie z tytułu śmierci wypłacamy wskazanej przez Ciebie osobie (bez konieczności przeprowadzania procedur spadkowych i bez obciążenia podatkowego)
 • kompleksowa ochrona - ubezpieczenie chroni w przypadku różnych zdarzeń losowych - wypadku, choroby
 • minimum formalności - dokładamy wszelkich starań, aby polisa została wystawiana na spotkaniu z naszym doradcą. Podpisujesz umowę, opłacasz składkę i gotowe. Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie badań lekarskich, Ubezpieczyciel zorganizuje je na własny koszt i zadba o ich sprawne przeprowadzenie
 • szybkie zgłoszenie zdarzenia - Ubezpieczony lub Uposażony może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia online na stronie Ubezpieczyciela
 • ochrona ubezpieczeniowa 24 h - polisa działa non stop na całym świecie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA


 • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku śmierci, albo
 • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku trwałej całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnego życia, oraz
 • świadczenia medyczne - organizacja m.in. konsultacji lekarskich i rehabilitacji - w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub Twojej choroby skutkującej hospitalizacją.

WARIANTY UBEZPIECZENIA


Możesz dopasować wysokość świadczenia do swoich potrzeb i potrzeb najbliższych oraz do możliwości finansowych. Wysokość świadczeń zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

 • Wariant I - 100 000 zł
 • Wariant II - 300 000 zł
 • Wariant III - 500 000 zł
Wysokość składki wyliczana jest na podstawie wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia i Twojego wieku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz na dzień każdej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

JAK ZAMÓWIĆ?

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako Reklamację należy rozumieć - wystąpienie skierowane do Nationale-Nederlanden przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Nationale-Nederlanden, natomiast jako Klient traktowani są będący osobą fizyczną: Ubezpieczający,Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy ubezpieczenia.
 2. Klient może złożyć Reklamację:
  • w formie pisemnej - osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden, lub przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby Nationale-Nederlanden,
  • ustnie - telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden,
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Nationale-Nederlanden.
 3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację.W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot rozpatrujący Reklamację w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją, określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 4. Odpowiedź na Reklamację Klienta udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku, gdy adres Klienta nie jest zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych - na adres wskazany w Reklamacji.
 5. Jeśli Klient wnioskował o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną, odpowiedź przekazywana jest na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. W przypadku wystąpienia sporu z Nationale-Nederlanden Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.