Ochrona na Milion

Ubezpieczenie na życie od nieszczęśliwych wypadków na 1 milion złotych.
 • 1 milion złotych dla bliskich w sytuacji śmierci Ubezpieczonego na skutek wypadku
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24h na całym świecie
 • Minimum formalności, bez badań lekarskich

ZAKRES UBEZPIECZENIA


 • Wysoki poziom ochrony - 1 milion złotych dla bliskich na wypadek śmierci wskutek wypadku, wypłacany wskazanej przez Ubezpieczonego osobie uprawnionej bez procedur spadkowych i bez podatku
 • Minimum formalności - polisa wystawiana jest na spotkaniu, wystarczy podpis, opłacenie składki i gotowe; nie ma potrzeby przeprowadzania badań lekarskich
 • Wsparcie bliskich w trudnych chwilach - usługi assistance pomocne przy organizacji pogrzebu na terenie całego kraju oraz formalnościach spadkowych
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24 h - polisa działa non stop na całym świecie
 • Szybkie zgłoszenie zdarzenia - wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć online na stronie www.warta.pl 

SUMA UBEZPIECZENIA


Suma ubezpieczenia to:
 • 1 milion złotych w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • 5 tysięcy złotych w przypadku śmierci z każdej innej przyczyny.
 • W razie śmierci osoby ubezpieczonej w wypadku świadczenie z polisy wynosi 1 000 000 zł plus 5 000 zł.
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej z innego powodu świadczenie wynosi 5 000 zł.

Pomoc Assistance

Ze wsparcia assistance mogą skorzystać uprawniony lub osoby bliskie ubezpieczonego. W razie śmierci osoby ubezpieczonej jej bliscy uprawnieni są do świadczeń assistance wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Zakres świadczeń assistance pogrzebowego Limit kwoty świadczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe
Organizacja pogrzebu Usługi takie jak np. organizacja karawanu, miejsca na cmentarzu, transportu zwłok.
Organizacja i pokrycie kosztu towarzyszenia zwłokom 1000 zł
Pokrycie kosztu noclegu 2 doby do łącznej kwoty 1 000 zł
Infolinia pogrzebowa bez limitu
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej 1000 złSKŁADKA UBEZPIECZENIOWA


Wysokość składki: 195 zł/miesięcznie

JAK ZAMÓWIĆ?


W ODDZIALE BANKU

internet 02

TELEFONICZNIE

przez tel 01

Zadzwoń pod nr 801 822 300* lub 22 3 822 300 (z telefonów komórkowych)
od pon. do pt. 8:00 -20:00, w sob. 9:00-14:00."Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ochrona na Milion to indywidualne ubezpieczenie na życie TUnŻ "Warta" S.A. Ubezpieczyciel, w ramach ubezpieczenia Ochrona na Milion, udziela ochrony w zakresie ryzyka zgonu ubezpieczonego, dla którego suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku, dla którego suma ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Ochrona na Milion, dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach Raiffeisen Polbank."

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUnŻ "WARTA" S.A.:
 • w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1;
 • w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje;
 • telefonicznie pod nr 502 308 308;
 • w każdej jednostce TUnŻ "WARTA" S.A., na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.

TUnŻ "WARTA" S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01