INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO KART KREDYTOWYCH

Indywidualne ubezpieczenie na życie do kart kredytowych Raiffeisen Polbank:
 • Zabezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie kredytowej na wypadek zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Spokój i bezpieczeństwo finansowe kredytobiorcy i najbliższych
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez zbędnych formalności

ZAKRES UBEZPIECZENIA


Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
 • Zgon ubezpieczonego
 • Niezdolność do pracy ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu:
  • Niezdolności do pracy obejmowany jest posiadacz karty kredytowej, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
  • Trwałego inwalidztwa obejmowany jest posiadacz karty kredytowej, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA


Wysokość składki 0,18% salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego

Kto może być ubezpieczony?

Ubezpieczony to osoba fizyczna, która jest posiadaczem karty kredytowej, ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła 70. roku życia. Posiadacz karty może zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia.

Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia może być złożony jedynie w czasie wnioskowania o kartę kredytową.

JAK ZAMÓWIĆ?


Wystarczy, zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania umowy o kartę kredytową.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


O zaistniałej szkodzie należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić:
Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA numer telefonu - (42) 634 49 94
Centrum Pomocy czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:
 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 ) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile klient złożył taki wniosek
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.