Bezpłatny pakiet ubezpieczeń do Wymarzonego Konta Osobistego oferowanego do dnia 19.03.2017

Dla posiadaczy aktywnej karty Mastercard Debit do Wymarzonego Konta Osobistego
 • „Podróż bez zmartwień” UNIQA TU S.A.
 • „Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa” Europ Assistance S.A.

Ubezpieczenie ” Podróż bez zmartwień" UNIQA TU S.A., zapewnia ochronę podczas podróży zagranicznej w zakresie:

 • śmierci lub trwałego inwalidztwa w wyniku NNW
 • poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu
 • kosztów leczenia
 • OC w życiu prywatnym w podróży zagranicznej
 • opóźnienie bagażu/lotu
 • pomocy w podróży (informacje związane z podróżowaniem)

Ubezpieczenie "Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa" Europ Assistance S.A. zawierające:

 • Pomoc medyczną - w przypadku nagłego zachorowania na terenie kraju:
  • domowa wizyta lekarska (internista lub pediatra)
  • transport medyczny do szpitala
  • wizyta pielęgniarki, opieka domowa po hospitalizacji
  • opieka nad zwierzętami w trakcie hospitalizacji
  • organizacja wizyty u lekarza, pomocy psychologa, procesu rehabilitacji
  • infolinia medyczna (udzielanie informacji)
 • Pomoc domową - w przypadku zdarzenia losowego bądź awarii sprzętu RTV/AGD:
  • interwencja specjalisty typu hydraulik, elektryk, ślusarz, serwisant RTV/AGD
  • dozór lub transport lub przechowywanie mienia
  • organizacja wizyty projektanta od aranżacji wnętrz
  • informacja o sieci usługodawców
 • Pomoc drogową - w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek awarii, kradzieży, wypadku drogowego lub braku paliwa:
  • usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
  • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu
  • dostarczenie paliwa
  • organizacja samochodu zastępczego lub kontynuacja podróży pociągiem
  • organizacja płukania silnika w razie zatankowania złego paliwa
  • organizacja zakwaterowania w hotelu
Aby korzystać z ubezpieczenia należy aktywować kartę do Wymarzonego Konta Osobistego.

JAK ZAMÓWIĆ?


Kartę można zamówić w oddziale banku a wraz z nią otrzymuje się pakiet bezpłatnych ubezpieczeń

JAK SKORZYSTAĆ?


Zasady działania ubezpieczenia "Podróż bez zmartwień" UNIQA TU S.A. :

 • Kiedy można zacząć korzystać z ochrony ubezpieczeniowej?

Od początku miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy o Wymarzone Konto Osobiste z kartą debetową, przy czym za początek każdej podróży zagranicznej należy rozumieć chwilę przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP lub kraju zamieszkania aż do momentu powrotu Ubezpieczonego, co oznacza chwilę przekroczenia granicy RP lub kraju zamieszkania po powrocie pod warunkiem, że:

 • opłacono kartą debetową powiązaną z Wymarzonym Kontem Osobistym przynajmniej jeden z następujących kosztów związanych z podróżą zagraniczną: koszt wycieczki, koszt biletu na podróż, koszt zakwaterowania za granicą w hotelu, hostelu, pensjonacie itd. lub
 • dokonano płatności za towary lub przedmioty związane z podróżą na 24 godziny przed rozpoczęciem lub 24 godziny po rozpoczęciu podróży (do 24 godzin po opuszczeniu pokładu samolotu) po przekroczeniu granicy RP na kwotę 50 EUR lub jej równowartość liczoną według średniego kursu NBP z dnia dokonania płatności.

Za podróż zagraniczną należy rozumieć każdy pobyt Ubezpieczonego poza granicami RP lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, trwający nie dłużej niż 30 dni.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest posiadacz karty debetowej spełniający warunki określone w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia "Podróż bez zmartwień" oraz jedna osoba towarzysząca Ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej.

 • Gdzie zgłaszać zdarzenie ubezpieczeniowe?

W przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych takich jak śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej, należy powiadomić UNIQA TU SA pod numerem telefonicznym +48-42 63 44 994 czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00.

W przypadku zdarzeń związanych z kosztami leczenia, usługami assistance oraz OC w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej zgłoszenia przyjmuje Centrum Operacyjne pod numerem telefonicznym +48-22 591 95 59, a w razie awarii tego numeru pod numer telefoniczny +48-22 281 95 59, fax +48-22 522 25 20, e-mail: assistance@mondial-assistance.pl.

Informacje szczegółowe odnośnie sposobu powiadamiania ubezpieczyciela wraz z informacjami o niezbędnej dokumentacji, jaką należy dostarczyć Ubezpieczycielowi, znajdują się w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia "Podróż bez zmartwień".

Zasady działania ubezpieczenia "Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa" Europ Assistance S.A. :

 • Kiedy można zacząć korzystać z ochrony ubezpieczeniowej?

Oba warunki muszą zostać spełnione łącznie:

 • od początku miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy o Wymarzone Konto Osobiste z kartą debetową,
 • po aktywowaniu karty debetowej.

 • Gdzie zgłaszać zdarzenie ubezpieczeniowe?

W przypadku konieczności skorzystania z Pomocy medycznej, Pomocy domowej lub Pomocy drogowej należy, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Pomocy czynnym przez całą dobę pod numerem telefonu: +48-22 203 79 88 lub numerem fax +48-22 205 50 20.

Informacje szczegółowe odnośnie sposobu powiadamiania ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia "Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa".

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:
 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie – telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 ) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
 • w formie pisemnej – osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:
  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Gdańska 132
  90-520 Łódź
  Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie
odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz
o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile klient złożył taki wniosek.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.