PROGRAM 500+

O programie

 • Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 lipca!

Minął kolejnyrok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500+”. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. 

Już od 1 lipca 2018 r. należy ponownie złożyć wniosek o kontynuację świadczenia 500+.

Wniosek można składać przez naszą bankowość internetową R-Online. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

 • Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

 • Ciągłość świadczenia

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W październiku, wtedy przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwał do 30 września 2017 r.).

Rola banku

Raiffeisen Polbank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie R-Online w sekcji "Wnioski i umowy". Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

Jeśli przysługuje Państwu świadczenie za obecny, trwający jeszcze okres do 30 września 2018 r., wniosek również złożą Państwo poprzez serwis internetowy R-Online, wybierając odpowiedni rok, za który ubiegają się Państwo o świadczenie.

UWAGA! Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy użytkownicy serwisu R-online z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Raiffeisen Polbank za pomocą przelewu aktywacyjnego z Innego Banku. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku będzie dostępna tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez Bank podczas wizyty w placówce. Jeżeli Państwa rachunek został założony zdalnie poprzez przelew aktywacyjny z innego Banku konieczna będzie wizyta w oddziale i potwierdzenie tożsamości (w tym celu wystarczy udać się do placówki i okazać pracownikowi dowód osobisty lub paszport). Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji "Wiadomości" jako nowa wiadomość. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

 • Raiffeisen Polbank: Składasz wniosek wypełniającWniosek Rodzina 500+ online w serwisie R-Online.
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w centralnym systemie informatycznym zabezpieczenia społecznego Emp@tia.
  Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz potwierdzenie (UPO/UPP)
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) lub urzędu, który wskazałeś we wniosku. 
  Wypłata świadczenia może nastąpić na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK


Bankowosc elektroniczna program 500 1

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do bankowości elektronicznej R-Online w sekcji "Wnioski i umowy" => "Lista wniosków i umów".


Bankowosc elektroniczna program 500 2

2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu R-Online. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.


Bankowosc elektroniczna program 500 3

3. Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy użytkownicy serwisu R-online z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Raiffeisen Polbank za pomocą przelewu aktywacyjnego z Innego Banku. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku będzie dostępna tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez Bank podczas wizyty w placówce. Jeżeli Państwa rachunek został założony zdalnie poprzez przelew aktywacyjny z innego Banku konieczna będzie wizyta w oddziale i potwierdzenie tożsamości (w tym celu wystarczy udać się do placówki i okazać pracownikowi dowód osobisty lub paszport) Lista placówek Raiffeisen Polbank.


Bankowosc elektroniczna program 500 4

4. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Wzory wymaganych oświadczeń o osiągniętych dochodach lub wielkości gospodarstwa rolnego znajdziesz TUTAJ

6. Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.

7. Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej - prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III "Dane członków rodziny".

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa, Rodziny i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 

8. Potwierdzenie złożenia wniosku 500+ znajdziesz w sekcji Powiadomienia w R-Online

9. Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  

 • przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
 • błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.


Informacje dotyczące załączników: 

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.


Wymagania dotyczące przeglądarek:

 • wniosek działa na wszystkich dostępnych przeglądarkach z wyłączeniem wersji IE8 i niższych.

 

Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci podczas składania wniosku - wskazówki przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

OBSŁUGA WNIOSKU

1. Raiffeisen Polbank: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w serwisie R-Online

Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

Krok 2:  Zaloguj się do serwisu R-Online i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ ("Wnioski i umowy"=> "Lista wniosków i umów"). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w serwisie R-Online, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

Krok 3: Jeśli we wniosku wprowadzasz ręcznie numer konta, na które ma wpływać świadczenie, będziesz poproszony o potwierdzenie wysłania wniosku przez wpisanie hasła z otrzymanego SMSa. SMS z hasłem jest wysyłany przez Bank na numer telefonu przypisany do Ciebie w systemie głównym Banku.

Krok 4: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w sekcji "Wnioski i umowy" przez 10 lat od momentu wysłania wniosku. 

Krok 5: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

 

Pamiętaj:

 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie R-Online, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie R-Online w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie R-Online oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w serwisie R-Online ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu R-Online, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie R-Online będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. 
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Raiffeisen Polbank w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis R-Online do Organu prowadzącego w gminie. 
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. 

 

2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie R-Online.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie R-Online, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

 

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. 

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

REKLAMACJE

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Raiffeisen Polbank - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej R-Online, etapu rejestracji wniosku w systemie R-Online oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Raiffeisen Polbank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów w Raiffeisen Bank Polska S.A.

FAQ

Pytania i odpowiedzi.

Czy Raiffeisen Polbank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Raiffeisen Polbank dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Raiffeisen Polbank.
Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Raiffeisen Polbank?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek 
- przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku. 
- Przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego
- upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę Organów prowadzących w poszczególnych gminach
2. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej
3. W sekcji "Wnioski i umowy" => "Lista wniosków i umów" znajdź wniosek Rodzina 500+.
4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli we wniosku wprowadzasz ręcznie numer konta, na które ma wpływać świadczenie, będziesz poproszony o potwierdzenie wysłania wniosku przez wpisanie hasła z otrzymanego SMSa. SMS z hasłem jest wysyłany przez Bank na numer telefonu przypisany do Ciebie w systemie głównym Banku. 
7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO o tytule "Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+" otrzymasz z adresu e-mail:upo500plus@mrpips.gov.pl

Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej - o czym pamiętać
Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczone - prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III "Dane członków rodziny".
Jakie dokumenty przygotować przed złożeniem wniosku?
 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka - jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji - jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu - jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji - jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

Czy muszę być klientem Raiffeisen Polbank, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Raiffeisen Polbank?
Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Raiffeisen Polbank jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Raiffeisen Polbank. Warunkiem jest posiadanie konta albo zakładanego w oddziale albo - jeśli konto było zakładane przez internet - zweryfikowanego później w oddziale. (patrz pytanie poniżej)
Jestem klientem Raiffeisen Polbank i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?
Jeśli otworzyłeś konto w Raiffeisen Polbank potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej Raiffeisen Polbank. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Raiffeisen Polbank, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Raiffeisen Polbank. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji.
Skąd mam wiedzieć, do jakiego Organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. Możesz też skorzystać z listy Organów prowadzących na stronie.
Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej Raiffeisen Polbank, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Raiffeisen Polbank. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto - w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.
Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono PKO Konto Dziecka dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.
Czy po wysłaniu wniosku przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować? 
Nie, nie możesz. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.
Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa 
Nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.
Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?
Wiadomość e-mail z UPO o tytule "Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+" otrzymasz od upo500plus@mrpips.gov.pl
Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?
Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej Raiffeisen Polbank. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank? 
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Raiffeisen Polbank, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.
Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane? 
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Raiffeisen Polbank.Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.
Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? 
Raiffeisen Polbank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.
Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia? 

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

 • do 01.07. 2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony - dostaniesz decyzję od gminy rozstrzygającą Twój wniosek i wyrównanie za minione miesiące od 1 kwietnia w przypadku decyzji pozytywnej. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące na rozpatrzenie każdego wniosku i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej, licząc od dnia jego złożenia.
 • po 01.07.2016 r. - w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania i zaczniesz dostawać pieniądze od lipca. Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od Organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?
W kilku sytuacjach: tak. Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego. Więcej informacji naRodzina500plus.gov.pl
Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?

Potwierdzenie odbioru wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie bankowości internetowej Raiffeisen Polbank po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce "Powiadomienia". Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.

Statusy mogą się zmieniać raz na dobę. 
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a Organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+?
STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
IMIĘ - dane osoby wnioskującej
NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
PESEL - dane osoby wnioskującej
NAZWA NADAWCY WNIOSKU - zawiera informacje o instytucji: bank
NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO - nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
KOD DOKUMENTU
WERSJA DOKUMENTU
Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze bank?
Potwierdzenie złożenia wniosku "Rodzina 500+" możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w zakładce Powiadomienia. W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?
Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego R-Online. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.
Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego Raiffeisen Polbank, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.
Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?

Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.
Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
Raiffeisen Polbank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO, które wnioskujący otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie. Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.
Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie "Rodzina 500+"?
Raiffeisen Polbank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie.
Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. 
Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?
Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji /dokumentów.
Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Raiffeisen Polbank?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.
Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Raiffeisen Polbank?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.
Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Raiffeisen Polbank? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?
 • Raiffeisen Polbank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz - to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: (81) 742 42 40
 • Lubuskie: (95) 711 55 00
 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • Mazowieckie: (22) 695 71 22
 • Opolskie: (77) 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: (85) 743 94 99
 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • Śląskie: (32) 207 70 05
 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.