Subfundusz Aktywnego Inwestowania

Oferta dla osób które chcą aktywnie pomnażać środki na rynku lokalnym i akceptują średniookresowe wahania wartości jednostek. Subfundusz w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

POLITYKA INWESTYCYJNA


Subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów Subfunduszu tak w instrumenty dłużne (do 50% aktywów) jak i w instrumenty udziałowe (od 0% do 100% aktywów). Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne
w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe, zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

 

 

PROFIL INWESTORA


Subfundusz adresowany jest do Inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

 



Typ Subfunduszu absolutnej stopy zwrotu
Zarządzający ALTUS TFI S.A. Raiffeisen TFI S.A.
Horyzont inwestycyjny Minimum 4 lata
Benchmark Brak
Opłata manipulacyjna (jednostki uczestnictwa kategorii A)
Wartość maksymalna określona przez statut: 4,00%
Faktycznie pobierana: 3,00%
Wynagrodzenie za zarządzanie (jednostki uczestnictwa kategorii A)
Wynagrodzenie stałe, wartość maksymalna określona przez statut (w skali roku) - 4,00%
Wynagrodzenie zmienne, wartość maksymalna określona przez statut (w skali roku) - 20% stopy zwrotu ponad wyrażoną procentowo zmianę wartości, w bieżącym okresie rozliczeniowym, portfela wzorcowego o składzie WIBOR 12M + 5,0%
Faktycznie pobierane wynagrodzenie stałe - 3,0%
Faktycznie pobierane wynagrodzenie zmienne - 20% stopy zwrotu ponad wyrażoną procentowo zmianę wartości, w bieżącym okresie rozliczeniowym, portfela wzorcowego o składzie
WIBOR 12M + 5,0%
Minimalna wpłata pierwsza i następna: 100 zł
Rachunek nabyć

02 1050 0086 1000 0090 3088 1073

Data rozpoczęcia działalności 09.07.2014
Bank Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A.

Agent Transferowy

ProService Finteco Sp. z o.o.

 

 

RYZYKA


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MiFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MiFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyka związane z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MiFID.

Ryzyko związane z inwestycją w Subfundusz Aktywnego Inwestowania:

Ryzyko makroekonomiczne – osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.

Ryzyko inflacji – wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji.

Ryzyko kredytowe – w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej lub niewywiązanie się z zobowiązań przez emitenta może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa.

Ryzyko płynności – wynika z braku możliwości dokonywania transakcji lub ograniczenia
w nabywaniu bądź zbywaniu danego instrumentu przez Subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.

Ryzyko kontrahenta – związane jest z możliwością niewywiązania się partnerów Funduszu
z zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.

Ryzyko operacyjne – wynika głównie z nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia strat przez Subfundusz.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – to ryzyko, że bank depozytariusz, jako podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu i jego Subfunduszy, lub współpracujące z nim podmioty nie wywiążą się z obowiązków, wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę.

Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych – wynika z możliwości poniesienia strat spowodowanych niekorzystnymi zmianami kursów akcji, poziomów stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych konsekwencje mogą być większe niż
w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.

 

Powyższa informacja została przygotowana przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej również "Bank"), który na podstawie odrębnej umowy pełni rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Organem Raiffeisen SFIO Parasolowy ("Fundusz") jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Raiffeisen TFI S.A." lub "Towarzystwo"). Raiffeisen TFI S.A. jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.

Powyższa informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat jednostek uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne (Prospekty) dostępne w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Oferując  jednostki uczestnictwa Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A..

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz Umową dotyczącą  korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych i wymaganymi prawem informacjami zawartymi w Prospekcie, dostępnym w dostępnym w oddziałach Banku na stronie Banku oraz na stronie Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z inwestowaniem  w jednostki uczestnictwa określa Tabela opłat, dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.