Lokata inwestycyjna wygraj z WIBOREM

Lokata inwestycyjna wygraj z WIBOREM to dwuletnia lokata inwestycyjna dająca możliwość osiągnięcia zysku do 3% w skali roku.

Lokata trwa dwa lata i ma możliwość wypłaty kuponu co kwartał (łącznie 8 Kuponów) w określonych Terminach Wypłaty Kuponów. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 3% w skali roku.

Zasady naliczania wysokości Kuponów.

Wysokość danego Kuponu uzależniona jest od poziomu Stawki WIBOR 3M w każdym dniu roboczym dla danego Okresu Objętego Obserwacją.

Wysokość Kuponu dla danego Okresu Objętego Obserwacją

Kupon = N*N*[[X/Y*D]/365]]*3%

N - kwota lokaty

X - liczba dni roboczych w danym Okresie Objętym Obserwacją, gdzie Stawka znajdzie się w Zakresie, przy czym przyjmuje się, że Stawka dla ostatniego dnia roboczego w danym Okresie Objętym Obserwacją jest równa stawce z poprzedniego dnia roboczego.

Y - liczba wszystkich dni roboczych w danym Okresie Objętym Obserwacją

D - liczba dni kalendarzowych w danym Okresie Objętym Obserwacją


Lokata oferowana jest w okresie subskrypcji w terminie od 18.04.2017 do 27.04.2017

Start inwestycji: 28.04.2017

Koniec Okresu Umownego Lokaty przypada na dzień 30.04.2019

Minimalna kwota lokaty to 5 000 zł.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami produktu zawartymi w Propozycja Wygraj z WIBORem

Dlaczego warto


Dlaczego warto skorzystać z lokaty inwestycyjnej:

  • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
  • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
  • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
  • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
  • możliwość inwestowania na krótki okres,
  • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.

Ryzyka


Z Lokatą Inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:

  • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty),
  • ryzyko walutowe - polega na wahaniach kursów walutowych, które mogą doprowadzić zarówno do zwiększenia się jak i zmniejszenia stopy zwrotu z inwestycji zależnie od kierunku zmiany stosownie do szczegółowych warunków lokaty. Zmiany kursów walutowych są efektem działań sił popytu i podaży na światowych rynkach finansowych.
  • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01