Lokata inwestycyjna

Lokata inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym.

Przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym, w zależności od specyfiki danej emisji). Reszta środków pozostaje na lokacie terminowej. Gwarantuje to zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty).

lokata inwestycyjna szansa na wyzsze oprocentowanie lokata inwestycyjna gwarancja

 

 

PROFIL INWESTORA


LOKATA INWESTYCYJNA JEST PRZEZNACZONA DLA:
  • Klientów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
  • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie,
  • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyfacjnego.

Korzyści:
  • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
  • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
  • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
  • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
  • możliwość inwestowania na krótki okres,
  • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.

RYZYKA


Z lokatą inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:

ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty),

ryzyko walutowe - polega na wahaniach kursów walutowych, które mogą doprowadzić zarówno do zwiększenia się jak i zmniejszenia stopy zwrotu z inwestycji zależnie od kierunku zmiany stosownie do szczegółowych warunków lokaty. Zmiany kursów walutowych są efektem działań sił popytu i podaży na światowych rynkach finansowych.

ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające
z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MiFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MiFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyka związanego z inwestowaniem, znajdziesz w zakładce MiFID.

 

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01