KAPITALNY PAKIET

Pewne i wygodne jutro może zależeć od inwestycji, które poczynisz dziś.

Zainwestuj w Kapitalny Pakiet! Kapitalny Pakiet łączy w sobie zalety lokowania środków na wysokooprocentowanej lokacie oraz inwestowanie w wybrany Pakiet Modelowy oparty na Funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy.

Korzyści:

  • dywersyfikacja oszczędności poprzez inwestycje na rynku kapitałowym
  • atrakcyjne oprocentowanie lokaty 6 i 12-miesięcznej (nawet 3,50% w skali roku)
  • profesjonalne zarządzanie środkami w ramach trzech Pakietów Modelowych
  • bezterminowy okres trwania części inwestycyjnej - możliwość złożenia dyspozycji umorzenia jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie

POLITYKA INWESTYCYJNA


Minimalna wartość Pakietu to 10.000 zł (5000 zł na część inwestycyjną i 5000 zł na część depozytową).

kapitalny pakiet polityka

PROFIL INWESTORA


kapitalny pakiet sklad pakietow

RYZYKA


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyko związane z inwestowaniem, znajdą Państwo w zakładce MIFID.

Rodzaje ryzyka związane z bezpośrednią inwestycją w fundusze inwestycyjne, tj. Pakiety Modelowe oparte na Funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy.

Ryzyko makroekonomiczne - osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. 

Ryzyko inflacji - wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji. 

Ryzyko kredytowe - w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym subfunduszu istnieje ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej lub niewywiązanie się z zobowiązań przez emitenta może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa. 

Ryzyko płynności - wynika z braku możliwości dokonywania transakcji lub ograniczenia w nabywaniu lub zbywaniu danego instrumentu przez subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa. 

Ryzyko kontrahenta - związane jest z możliwością niewywiązania się partnerów funduszu z zobowiązań wynikających z zawieranych przez fundusz umów. 

Ryzyko operacyjne - wynika głównie z nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia strat przez subfundusz. 

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - istnieje ryzyko, że bank depozytariusz, jako podmiot prowadzący rejestr aktywów funduszu i jego subfunduszy, lub współpracujące z nim podmioty nie wywiążą się z obowiązków, wskutek czego subfundusz może ponieść stratę. 

Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych - wynika z możliwości poniesienia strat spowodowanych niekorzystnymi zmianami kursów akcji, poziomów stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych konsekwencje mogą być większe niż
w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.

 

 

 

Szczegółowe warunki korzystania z produktu Kapitalny Pakiet reguluje Umowa dotycząca otwierania i prowadzenia Kapitalnego Pakietu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów indywidualnych, która dostępna jest zarówno w placówkach Banku, jak i na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, mają one charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Szczegółowe informacje na temat jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne (Prospekty) dostępne w placówkach Banku i na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu
i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed zawarciem każdej transakcji Inwestor jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01