FUNDUSZ RAIFFEISEN SFIO PARASOLOWY

Szukasz atrakcyjnego sposobu na inwestowanie swojego kapitału? Wybierz Fundusz Raiffeisen SFIO Parasolowy.
Fundusz Raiffeisen jest zarządzany przez ekspertów, którzy swoje decyzje inwestycyjne aktywnie dostosowują do sytuacji rynkowej i na bieżąco szukają najlepszych rozwiązań.
Jeśli:
  • oczekujesz atrakcyjnej stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka
  • chciałbyś, aby Twoje środki były zarządzane przez specjalistów od inwestycji
  • szukasz produktu, który pozwoli Ci wpłacać nawet niewielkie kwoty
  • chcesz na bieżąco znać wartość swojej inwestycji
to Fundusz Raiffeisen jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.
Filozofią inwestycyjną Funduszu jest realizacja celów inwestycyjnych Klientów poprzez:

fundusz sfio parasolowy grafika

Fundusze wchodzące w skład oferty Raiffeisen SFIO Parasolowy:


Raiffeisen SFIO Parasolowy Typ subfunduszu Cel inwestycji
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania Pieniężny Chcę pomnażać środki przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa inwestycji
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych Dłużny, polski, uniwersalny Chcę zarabiać na rynku dłużnym, akceptuję niskie ryzyko
Raiffeisen Globalnych Możliwości Absolutnej Stopy Zwrotu Chcę zarabiać na rynkach światowych i akceptuję średniookresowe wahania wartości jednostek
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania Absolutnej Stopy Zwrotu Chcę aktywnie pomnażać środki na rynku lokalnym i akceptuję średniookresowe wahania wartości jednostekRYZYKA


RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W RAIFFEISEN SFIO PARASOLOWY:

Ryzyko makroekonomiczne – osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.

Ryzyko inflacji – wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji.

Ryzyko kredytowe – w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej lub niewywiązanie się z zobowiązań przez emitenta może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa.

Ryzyko płynności – wynika z braku możliwości dokonywania transakcji lub ograniczenia
w nabywaniu bądź zbywaniu danego instrumentu przez Subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.

Ryzyko kontrahenta – związane jest z możliwością niewywiązania się partnerów Funduszu
z zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.

Ryzyko operacyjne – wynika głównie z nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia strat przez Subfundusz.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – to ryzyko, że bank depozytariusz, jako podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu i jego Subfunduszy, lub współpracujące z nim podmioty nie wywiążą się z obowiązków, wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę.

Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych – wynika z możliwości poniesienia strat spowodowanych niekorzystnymi zmianami kursów akcji, poziomów stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych konsekwencje mogą być większe niż w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.

Powyższa informacja została przygotowana przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej również "Bank"), który na podstawie odrębnej umowy pełni rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Organem Raiffeisen SFIO Parasolowy ("Fundusz") jest ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A." lub "Towarzystwo"). ALTUS TFI S.A. jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.

Powyższa informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne (Prospekty) dostępne w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Oferując jednostki uczestnictwa Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A..

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz Umową dotyczącą korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych i wymaganymi prawem informacjami zawartymi w Prospekcie, dostępnym w dostępnym w oddziałach Banku na stronie Banku oraz na stronie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa określa Tabela opłat, dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

ZOBACZ TAKŻE

Produkty, które mogą Cię zainteresować:

WYMARZONE KONTO OSOBISTE 

WYMARZONE KONTO OSOBISTE 

Konto za zero złotych, gdzie Twoje środki pracują na rachunku, a Ty masz dostęp do wygodnych płatności i dodatkowych korzyści!

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego,
  • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci Euronet z kartą Wymarzona Visa, z wyłączeniem wypłat gotówki z bankomatów tej sieci zlokalizowanych w placówkach innych banków,
  • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju z kartą Mastercard Debit,
  • dokonuj płatności i realizuj transakcje bez prowizji za przewalutowanie z kartą Mastercard Multiwalutowa,
  • oprocentowanie środków już od pierwszej złotówki.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.