Lokata Inwestycyjna Umocnienie PLN V

Lokata inwestycyjna Umocnienie PLN V to czteromiesięczna lokata inwestycyjna dająca możliwość osiągnięcia zysku w maksymalnej wysokości 3,25% w skali roku.

Lokata Inwestycyjna Umocnienie PLN V

Lokata trwa 4 miesiące a w przypadku spełnienia założeń inwestycyjnych daje możliwość osiągnięcia zysku w maksymalnej wysokości 3,25% w skali roku.

Lokata Inwestycyjna Umocnienie PLN V to lokata składająca się z dwóch części:

 • bezpiecznej (będącej odpowiednikiem lokaty bankowej) pozwalającej na zapewnienie 100% gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu trwania lokaty,
 • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia oprocentowania w wysokości maksymalnie 3,25% w skali roku uzależnionego od zachowania kursu EUR/PLN ogłaszanego przez serwis Reuters oraz realizacji określonej strategii inwestycyjnej.

W Dniu Zakończenia Lokaty następuje wypłata:

 • 100 % Kwoty Lokaty,

oraz 

 • gwarantowanych odsetek w wysokości 0,25% w skali roku

oraz

 • potencjalnego Kuponu w wysokości maksymalnie do 3,0% w skali roku (w przypadku spełnienia Warunków).


Lokata oferowana jest w okresie subskrypcji w terminie od 18.10.2017 do 31.10.2017

Start inwestycji 02.11.2017
Koniec Okresu Umownego Lokaty przypada na dzień 05.11.2018
Minimalna kwota lokaty 5 000 zł

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami produktu zawartymi w:

Dlaczego warto?


Dlaczego warto skorzystać z lokaty inwestycyjnej:

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
 • możliwość inwestowania na krótki okres,
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.

Ryzyka


Z lokatą inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:

ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty),

ryzyko walutowe - polega na wahaniach kursów walutowych, które mogą doprowadzić zarówno do zwiększenia się jak i zmniejszenia stopy zwrotu z inwestycji zależnie od kierunku zmiany stosownie do szczegółowych warunków lokaty. Zmiany kursów walutowych są efektem działań sił popytu i podaży na światowych rynkach finansowych.

ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MiFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MiFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyko związane z inwestowaniem, znajdziesz w zakładce MiFID.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01