WYBIERZ KATEGORIĘ

Indywidualne Ubezpieczenie na życie „Ochrona na Milion”

Produkty Strukturyzowane

Program Systematycznego Inwestowania

Karty Debetowe

Karty Kredytowe

Kredyty Gotówkowe

Lokata Inwestycyjna

Otwarcie i obsługa rachunku

Polecenie zapłaty

Produkty oszczędnościowe

Przelewy walutowe

Raiffeisen SFIO

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

Wymarzone Perspektywy

Uniqatowe Strategie

Zlecenia stałe

Wideo doradca

Jaka jest pełna definicja wypadku?
Wypadek jest to zdarzenie nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, które było przyczyną zaistnienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela i zaistniało w okresie udzielania przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia.
Wypadkiem nie jest zgon w wyniku np. zawału serca czy wylewu, nawet jeżeli jest to zgon nagły.
W ustaleniu przyczyny śmierci TU zawsze opiera się na dokumentach zastanych – czyli np. na karcie statystycznej zgonu. Tam lekarz stwierdzający zgon zawsze zaznacza przyczynę i na tej podstawie kwalifikujemy zdarzenie.
Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.
Natomiast zakresem ubezpieczenia jest:
Zgon ubezpieczonego, oraz zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Jaki jest wiek przystąpienia do ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 lat.
Do jakiego wieku ubezpieczonego może trwać umowa ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia może trwać maksymalnie do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym ubezpieczony ukończy 75 lat.
Ile wynosi składka w ubezpieczeniu „Polisa na Milion?
Składka wynosi 195 zł miesięcznie.
Czy można opłacać składkę kwartalnie, półrocznie, rocznie?
Niestety nie składkę można opłacać tylko z częstotliwością miesięczną.
Jaka kwota zostanie wypłacona w przypadku zgonu klienta na skutek udaru?
Ponieważ udar jest klasyfikowany jako zgon z przyczyn naturalnych (nie jest traktowany jako wypadek, nawet jeżeli był nagły, niepoprzedzony objawami chorobowymi) nastąpi wypłata świadczenia w wysokości 5 000 zł. Osobom uprawnionym przysługuje także świadczenie z tytułu assistance pogrzebowego.
W sytuacji gdy zgon nastąpił a przyczyn naturalnych wypłacane jest świadczenie z tytułu zgonu z każdej przyczyny w wysokości 5 000 zł. Świadczenie w wysokości 1 mln złotych przyznawane jest wyłącznie
w przypadku zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Jaką kwotę otrzyma uprawniony w przypadku zgonu ubezpieczonego
w wyniku wypadku?
Uprawniony otrzyma kwotę 5 000 zł z tytułu zgonu + sumę ubezpieczenia
za zgon w wyniku wypadku 1 000 000 zł (w sumie 1 005 000 zł)
Czy Warta zapłaci za transport zwłok w ramach świadczenia Assistance?
Niestety nie, w ramach świadczenia assistance – centrum operacyjne zorganizuje poniższe usługi związane z pogrzebem, przy czym koszty usług nie są objęte ubezpieczeniem:
a) organizacja transportu zwłok;
b) organizacja miejsca na cmentarzu;
c) organizacja ubrania ciała;
d) organizacja kremacji ciała;
e) organizacja zakupu i dostarczenia urny lub trumny;
f) organizacja karawanu;
g) organizacja grabarza;
h) organizacja zakupu i dostarczenia wieńców i kwiatów;
Komu przysługuję pomoc psychologa?
Pomoc psychologa w przypadku zgonu ubezpieczonego centrum operacyjne zorganizuje i pokryje koszty pomocy psychologa osobom uprawnionym
do świadczenia z assistance pogrzebowego, czyli osobą fizyczną będąca osobą uprawnioną lub małżonkiem albo partnerem ubezpieczonego,
lub dzieckiem ubezpieczonego lub rodzicem ubezpieczonego;
Jak zgłaszać zdarzenie do assistance pogrzebowego?
W przypadku śmierci ubezpieczonego, gdy uprawnieni chcą skorzystać
ze assistance muszą dokonać zgłoszenia telefonicznego na infolinię Warty,
nr. telefonu 801 308 308 jeśli klient jest na terytorium RP lub +48 502 308 308 jeśli jest za granicą. Konsultant udzieli wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać należne odszkodowanie. Świadczenia assistance należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie.
Czy np.: górnik, strażak, policjant, ratownik, pirotechnik, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, marynarz
są całkowicie wykluczeni z ubezpieczenia?
Wykluczenia dotyczące niebezpiecznych zawodów odnoszą się wyłącznie
do wypadków które są bezpośrednim następstwem wykonywania tego zawodu. Na przykładzie strażaka: gdyby zginął podczas akcji w płonącym budynku to jest wypadek wykluczony z ochrony, z powodu powiązania
z pełnieniem obowiązków służbowych w pracy o podwyższonym ryzyku. Gdyby jednak strażak zginie np. w wypadku samochodowym, jadąc
na wakacje lub po zakupy do sklepu, to jest to wypadek objęty ochroną – traktujemy to jako wypadek nie związany z wykonywanym zawodem.
Ile dni na odstąpienia od umowy mają osoby ubezpieczone?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą która zawarła umowę ubezpieczenia jako firma)
w ciągu 7 dni, licząc od daty jej zawarcia.
Kto może być ubezpieczającym?
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia – czyli umowę ubezpieczenia może zawrzeć zarówno osoba fizyczna jak i firma lub inna jednostka organizacyjna jak np. stowarzyszenie, fundacja etc.
Co się stanie jeżeli ubezpieczony nie wskaże uprawnionych lub uprawnieni do wypłaty świadczenia nie żyją?
Jeżeli, w chwili zgonu ubezpieczonego nie ma uprawnionego, świadczenie przypada członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności:
1) małżonek;
2) w równych częściach dzieci, jeżeli brak jest małżonka;
3) w równych częściach rodzice, jeżeli brak jest małżonka i dzieci;
4) w równych częściach inne osoby powołane do dziedziczenia
po ubezpieczonym, jeżeli brak jest osób wymienionych w pkt 1) – 3).
Jaki jest zakres świadczenia assistance?
a) organizacja pogrzebu (bez pokrycia kosztu)
b) organizacja i pokrycie kosztu towarzyszenia zwłokom (1000 zł)
c) pokrycie kosztu noclegu (2 doby do łącznej kwoty 1000 zł)
d) infolinia pogrzebowa (bez limitu)
e) organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej (1000 zł)
Co to oznacza że z odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku aktywnego udziału w zamieszkach, rozruchach i aktach terroru? Czy gdybym zginął w ataku terrorystycznym ubezpieczyciel nie wypłaciłby świadczenia?
Czynny udział oznacza, że dana osoba była osobą aktywną w tego typu zdarzenia. Jeżeli ktoś np. wdaje się w bójkę podczas demonstracji, lub samodzielnie przeprowadza atak terrorystyczny poprzez np. detonację ładunku wybuchowego przymocowanego do własnego ciała to jest to czynny udział i odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Natomiast ofiary takich zdarzeń czyli np. osoby które zginęły w wyniku ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez inną osobę są objęte ochroną i w razie zgonu ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 1 005 000 zł.
Czym są produkty strukturyzowane?

Produkty strukturyzowane mają charakter inwestycyjny, co oznacza że dają szansę na ponad przeciętny zysk (w stosunku do tradycyjnej lokaty terminowej) ale wiążą się też z ryzykiem.

Cechą charakterystyczną jest to, że umowa zawierana jest na określony czas a w dniu zakończenia wynik inwestycyjny jest wynikiem zachowania się instrumentu bazowego z uwzględnieniem określonej formuły matematycznej. Wynik inwestycyjny produktu strukturyzowanego nie zawsze musi być 1:1 taki jak wynik inwestycyjny instrumentu bazowego.

Najczęściej spotykane produkty strukturyzowane cechują się ochroną kapitału w dniu zapadalności, aczkolwiek należy podkreślić, że uniwersum jest bardzo szerokie i produkt strukturyzowany nie zawsze musi posiadać mechanizm ochrony kapitału.

Co może być aktywem bazowym?

Instrumentem bazowym może być każdy instrument finansowy mający rynkową wycenę oraz wysoką płynność. To czy dany instrument może być aktywem bazowym decyduje emitent, który na podstawie zawartej umowy od dany produkt musi wypłacić inwestorowi w terminie wynik inwestycyjny.

Przykładowe aktywa bazowe: akcje spółki PKO BP, indeks Wig20, para walut EURPLN, złoto, fundusz inwestycyjny, stawka WIBOR6M itp.

Ważną zaletą jest to, że w danym produkcie strukturyzowanym aktywem bazowym nie musi być tylko jeden instrument finansowy – może być to kilka instrumentów finansowych z różnych klas aktywów. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko poprzez dywersyfikację

Czy zawsze będę zarabiał ponadprzeciętny zysk na produktach strukturyzowanych?
Nie, produkty strukturyzowane mają charakter inwestycyjny i wiążą się z ryzykiem.
Czy gwarancja kapitału oznacza, że nigdy nie stracę?

Należy pamiętać, że gwarancja kapitału o ile występuje to tylko w dniu zapadalności.

W przypadku odsprzedaży przed terminem zapadalności (np. na rynku wtórnym/ wykupie przez emitenta ) należy liczyć się z tym, że kwota wykupu może być niższa niż gwarancja kapitału – stąd inwestowanie w tego typu produkty wiąże się z ryzykiem rynkowym.

Samo pojęcie „gwarancji” jest opisane w umowie związanej z produktem, dlatego też należy brać pod uwagę pozostałe ryzyka takie jak np.:
 • ryzyko wypłacalności emitenta
 • ryzyko wbudowane w mechanizm mający zapewnić ochronę kapitału. Występują produkty dla których kwota nie jest gwarantowana przez emitenta lecz „gwarancja” wynika z instrumentów finansowych z których zbudowany jest dany produkt strukturyzowany: np.: ubezpieczenie strukturyzowane (ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym) .
Czy istnieje ryzyko, że zarobię mniej niż na klasycznej lokacie terminowej?
Tak, produkty strukturyzowane (nawet te z gwarancją kapitału) są produktami inwestycyjnymi i są obciążone ryzkiem.
Czy mogę wycofać środki przed terminem zakończenia inwestycji?
Zazwyczaj tak, ale należy pamiętać że szczegóły (terminy, opłaty, limity) są opisane w umowie o dany produkt strukturyzowany.
Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Nie ma szczegółowych zasad opisujących minimalną kwotę – jest to kwestia uzależniona od emitenta. W przypadku oferty Raiffeisen Polbank w standardowej ofercie jest to 5 tyś. zł.
Jakie są zalety i ograniczenia produktów strukturyzowanych?

Należy pamiętać, że produkty strukturyzowane nie są kierowane dla Klientów, którzy nie akceptują ryzyka inwestycyjnego.

Do najważniejszych zalet należą:

 • ponadprzeciętny potencjalny zysk oraz ochrona kapitału w dniu zapadalności.
 • produkty strukturyzowane mają określony czas trwania co w połączeniu z ochroną kapitału daje dobry instrument do planowania finansowego – znane są terminy i minimalne kwoty przepływów pieniężnych dzięki czemu można zaplanować wydatki lub oszczędności w przyszłości.
 • możliwość partycypacji w zmianach instrumentów niedostępnych w standardowej ofercie (np. zagraniczne fundusze, surowce, akcje zagraniczne itp.)

W przypadku produktów z gwarancją kapitału do ograniczeń należą:

 • gwarancja kapitału jest tylko w terminie zapadalności
 • potencjalny zysk jest niższy niż bezpośrednia inwestycji w aktywo bazowe
Co to jest Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności?
Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" to produkt inwestycyjny oparty na Subfunduszach Raiffeisen SFIO Parasolowy. W ramach Programu Uczestnik dokonuje wyboru jednego z Portfeli Subfunduszy.
Jakie portfele dostępne są w ramach Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności"?

W ramach Programu dostępne są 4 Portfele Subfunduszy:

 • Portfel Bezpieczny – 70% Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, 30% Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych,
 • Portfel Stabilny – 30% Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, 40% Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych, 10% Raiffeisen Globalnych Możliwości, 20% Raiffeisen Aktywnego Inwestowania,
 • Portfel Zrównoważony - 20% Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, 30% Raiffeisen Aktywnych
 • Strategii Dłużnych, 15% Raiffeisen Globalnych Możliwości, 35% Raiffeisen Aktywnego Inwestowania,
 • Portfel Agresywny - 10% Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, 20% Raiffeisen Aktywnych
 • Strategii Dłużnych, 20% Raiffeisen Globalnych Możliwości, 50% Raiffeisen Aktywnego
  Inwestowania.
Ile potrzeba pieniędzy, aby rozpocząć inwestowanie w Programie?
W przypadku każdego z portfeli minimalna zadeklarowana kwota wpłaty do Programu wynosi 200 zł.
Czy można wpłacać więcej niż 200 zł?
Każda wpłata musi spełniać minimalną wysokość, ale może być też większa.
Czy są jakieś limity czasowe oszczędzania w Programie?
Tak, ale dotyczy on jedynie minimalnego okresu oszczędzania i wynosi 7 lat. Nie ma natomiast górnej granicy okresu oszczędzania, Uczestnik może zadeklarować dowolny, wyrażony w pełnych latach, dłuższy okres obowiązywania Umowy.
Czy w trakcie trwania Programu można zmienić okres oszczędzania?
Nie jest możliwa zmiana wcześniej zadeklarowanego okresu trwania Programu.
Czy w Programie Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" pobierane są opłaty manipulacyjne?
Uczestnictwo w Programie Systematycznego Inwestowania wiąże się z koniecznością poniesienia jedynie opłaty początkowej. Jej wysokość uzależniona jest od wybranego Portfela Subfunduszy oraz wysokości zadeklarowanej wpłaty (szczegóły są podane w Regulaminie Programu). Od kolejnych wpłat trafiających na rejestr nie są pobierane opłaty manipulacyjne.
Jak mogę aktywować kartę debetową?
Kartę debetową można aktywować:
 • w systemie bankowości internetowej R-Online
 • w aplikacji Mobilny Bank
 • w Centrum Telefonicznym dzwoniąc pod numer 801 180 801 lub 22 549 99 99
 • w oddziale Banku
Aby aktywować kartę w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty, następnie Aktywuj, gdzie widoczne są karty do aktywacji. Po wybraniu karty do aktywacji należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
Jak mogę zastrzec kartę debetową?
Kartę debetową można zastrzec:
 • w systemie bankowości internetowej R-Online
 • w aplikacji Mobilny Bank
 • w Centrum Telefonicznym dzwoniąc pod numer 801 180 801 lub 22 549 99 99
 • w oddziale Banku
Aby zastrzec kartę w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty, następnie Zastrzeż, gdzie widoczne są wszystkie Twoje karty wydane przez Raiffeisen Polbank. Po wybraniu karty do zastrzeżenia należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
Jak mogę nadać lub zmienić numer PIN do karty?
PIN do karty można nadać lub zmienić w systemie bankowości internetowej R-Online wybierając zakładkę Karty. Następnie zakładka Nadaj/ Zmień PIN, gdzie widoczne są wszystkie Twoje karty wydane przez Raiffeisen Polbank. Po wybraniu karty do nadania/ zmiany PIN należy dwukrotnie wpisać nowy numer PIN, a następnie potwierdzić hasłem otrzymanym w wiadomości SMS.
Na jaki okres jest wydawana karta debetowa?
Karta debetowa jest wydawana na okres 3 lat. Po okresie 3 lat karta jest wznawiana na kolejny okres, przy założeniu że poprzednia karta została aktywowana przez Klienta.
W jaki sposób mogę zmienić dzienne limity transakcji dla karty debetowej?
Dzienne limity można zmienić:
 • w systemie bankowości internetowej R-Online
 • w Centrum Telefonicznym dzwoniąc pod numer 801 180 801 lub 22 549 99 99
 • w oddziale Banku
Aby dokonać zmiany dziennych limitów transakcji w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty -> Szczegóły karty -> Zmień limity transakcyjne. W R-Online można dokonać zmiany limitów gotówkowych oraz bezgotówkowych, w tym limitów dla transakcji internetowych oraz limitów dla innych transakcji wykonywanych na odległość bez przedstawienia karty. Zmiana limitów dziennych następuje od razu. Po ponownym zalogowaniu do R-Online w szczegółach karty widoczne są nowe wartości limitów dziennych.
Czy kartą debetową mogę zapłacić za zakupy w Internecie?
Tak. Wszystkie karty debetowe wydane przez Raiffeisen Polbank umożliwiają dokonywanie transakcji w Internecie.
Czy mogę ustanowić odrębne limity dzienne dla transakcji w Internecie?
Tak. Dla każdej karty debetowej można ustanowić w systemie bankowości internetowej R-Online dzienne limity dla transakcji internetowych.
Co to jest Naklejka Zbliżeniowa Minikarta Debit?
Mastercard Minikarta Debit to zbliżeniowa karta debetowa w postaci naklejki, która umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych. Możesz ją zamówić, jeżeli posiadasz dowolny rodzaj konta osobistego w PLN z oferty Raiffeisen Polbank. Minikartę zbliżeniową można przykleić np. na telefon i płacić zbliżeniowo za zakupy - wygodnie i szybko. Transakcje powyżej 50 zł dokonywane Minikartą Debit, wymagają potwierdzenie numerem PIN, tak jak przy płatności tradycyjną kartą debetową.
Co to jest karta debetowa NFC i płatności poprzez Mobilny Portfel?
Karta debetowa NFC, wydawana przez organizację płatniczą VISA, to wirtualna karta płatnicza zapisana w jednej, innowacyjnej aplikacji Mobilny Portfel. Aby zamówić kartę debetową NFC HCE w aplikacji Mobilny Portfel, należy posiadać dowolny rodzaj konta osobistego w PLN z oferty Raiffeisen Polbank w roli posiadacza lub współposiadacza.

Teraz wystarczy smartfon, który masz zawsze przy sobie, aby płacić wygodnie i bezpiecznie, przykładając smartfon do terminala. Wystarczy zbliżyć wzbudzony lub odblokowany telefon do terminala POS z funkcją zbliżeniową. Nie jest konieczne zalogowanie się do aplikacji aby dokonać płatności, chyba że Klient wybierze taką opcję w ustawieniach aplikacji. Płatność odbywa się analogicznie do płatności zbliżeniowej kartą plastikową, tj. dla płatności poniżej 50 zł, nie jest wymagany PIN, dla płatności powyżej 50 zł, należy podać PIN karty na terminalu płatniczym.
Co to jest kod CVV2 lub CVC2?
Kod CVV2/CVC2 jest drukowany na rewersie karty płatniczej. Są to 3 cyfry widoczne na pasku podpisu. Kod CVV2/CVC2 wykorzystywany jest do płatności internetowych oraz innych płatności realizowanych na odległość np. telefonicznych.
W jaki sposób przeliczane są transakcje dokonane w walutach obcych kartami debetowymi?
W przypadku kart debetowych VISA transakcje zrealizowane w walucie USD lub EUR przeliczane są na PLN według kursu VISA, obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.
Transakcje kartą zrealizowane w walutach: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, ZAR przeliczane są na EUR według kursu VISA, obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą, a następnie przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.
Transakcje kartą zrealizowane w walutach innych niż wymienione powyżej przeliczane są na USD według kursu VISA, obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem tych transakcji, a następnie przeliczane są na PLN według kursu VISA obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.
W przypadku kart debetowych Mastercard transakcje zrealizowane w walucie EUR przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym kursie sprzedaży EUR, obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji. Transakcje zrealizowane w innej walucie niż EUR, przeliczane są na EUR według kursu Mastercard obowiązującego na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem tej transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na PLN po pierwszym ogłoszonym kursie sprzedaży EUR, obowiązującym w Banku na jeden dzień roboczy przed zaksięgowaniem transakcji kartą.
Jak mogę aktywować kartę kredytową?
Kartę kredytową można aktywować:
 • w systemie bankowości internetowej R-Online
 • w aplikacji Mobilny Bank
 • w Centrum Telefonicznym dzwoniąc pod numer 801 180 801 lub 22 549 99 9
 • w oddziale Banku

Aby aktywować kartę w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty, następnie Aktywuj, gdzie widoczne są karty do aktywacji. Po wybraniu karty do aktywacji należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
Jak mogą zastrzec kartę kredytową?
Kartę kredytową można zastrzec:
 • w systemie bankowości internetowej R-Online
 • w aplikacji Mobilny Bank
 • w Centrum Telefonicznym dzwoniąc pod numer 801 180 801 lub 22 549 99 99
 • w oddziale Banku

Aby zastrzec kartę w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty, następnie Zastrzeż, gdzie widoczne są wszystkie Twoje karty wydane przez Raiffeisen Polbank. Po wybraniu karty do zastrzeżenia należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
Jak mogę nadać lub zmienić numer PIN do karty?
PIN do karty można nadać lub zmienić w systemie bankowości internetowej R-Online wybierając zakładkę Karty. Następnie zakładka Nadaj/ Zmień PIN, gdzie widoczne są wszystkie Twoje karty wydane przez Raiffeisen Polbank. Po wybraniu karty do nadania/ zmiany PIN należy dwukrotnie wpisać nowy numer PIN, a następnie potwierdzić hasłem otrzymanym w wiadomości SMS.
Na jaki okres jest wydawana karta kredytowa?
Karta kredytowa jest wydawana na okres 3 lat. Po okresie 3 lat karta jest wznawiana na kolejny okres, jeżeli spełnione są warunki wskazane w Umowie karty kredytowej 
i Regulaminie kart kredytowych.
Czy z karty kredytowej mogę dokonać przelewu na inne konto?
Tak, z konta karty kredytowej można dokonać przelewu na konto w Raiffeisen Polbank lub innym banku w Polsce, z wyłączeniem przelewów do ZUS oraz Urzędu Skarbowego. 

Aby dokonać przelewu z konta karty kredytowej w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty, następnie zakładkę Przelew z karty i wybrać konto karty, 
z której chcemy dokonać przelewu. Formatkę przelewu wypełniamy w ten sam sposób, jak standardowy przelew. Przelew z konta karty jest transakcją bezgotówkową. Za przelew pobierana jest prowizja, zgodnie z Tabelą oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych.
W jaki sposób mogę zmienić dzienne limity transakcji dla karty kredytowej?
Dzienne limity można zmienić:

 • w systemie bankowości internetowej R-Online
 • w Centrum Telefonicznym dzwoniąc pod numer 801 180 801 lub 22 549 99 99
 • w oddziale Banku

Aby dokonać zmiany dziennych limitów transakcji w systemie bankowości internetowej R-Online należy wybrać zakładkę Karty -> Szczegóły karty -> Zmień limity transakcyjne. W R-Online można dokonać zmiany limitów gotówkowych oraz bezgotówkowych (w tym limitów dla transakcji internetowych oraz limitów dla innych transakcji wykonywanych na odległość bez przedstawienia karty ) . Zmiana limitów dziennych następuje od razu. Po ponownym zalogowaniu do R-Online w szczegółach karty widoczne są nowe wartości limitów dziennych.
Czy kartą kredytową mogą zapłacić za zakupy w Internecie?
Tak. Wszystkie karty kredytowe wydane przez Raiffeisen Polbank umożliwiają dokonywanie transakcji w Internecie.
Czy mogę ustanowić odrębne limity dzienne dla transakcji w Internecie?
Tak. Dla każdej karty kredytowej i debetowej można ustanowić w systemie bankowości internetowej R-Online dzienne limity dla transakcji internetowych.
Co to jest Minikarta zbliżeniowa Mastercard?
Minikarta zbliżeniowa Mastercard to karta płatnicza w postaci naklejki, która umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych. Możesz ją zamówić, jeżeli posiadasz kartę kredytową wydaną przez Raiffeisen Polbank. Minikartę zbliżeniową można przykleić np. na telefon i płacić zbliżeniowo za zakupy - wygodnie i szybko. Transakcje powyżej 50 zł, dokonywane Minikartą zbliżeniową Mastercard, wymagają potwierdzenie numerem PIN, tak jak przy płatności tradycyjną kartą kredytową.
Czy mogę otrzymać kartę dodatkową do mojej karty kredytowej?
Tak. Wniosek o wydanie karty kredytowej dodatkowej dla osoby, która ukończyła 13 rok życia można złożyć w dowolnym oddziale Banku.
Czy transakcje dokonane kartą kredytową mogę rozłożyć na raty?
Tak. Transakcje dokonane kartą kredytową na kwotę min. 300 zł można rozłożyć na raty. Transakcje mogą być rozłożone na 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 rat. Opłata miesięczna za rozłożenie transakcji na raty wskazana jest w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych.
Co to jest okres bezodsetkowy?
Okres bezodsetkowy jest to okres, za który bank nie naliczy odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą kredytową, jeżeli całe zadłużenie z ostatniego wyciągu zostanie spłacone we wskazanym terminie. W przypadku kart kredytowych wydanych przez Raiffeisen Polbank okres bezodsetkowy dla transakcji bezgotówkowych wynosi do 56 dni. 

Okres bezodsetkowy składa się z miesięcznego okresu rozliczeniowego, który kończy się wygenerowaniem wyciągu oraz 25 dni na spłatę zadłużenia wskazanego na wyciągu.
Co to jest kod CVV2 lub CVC2?
Kod CVV2/CVC2 jest drukowany na rewersie karty płatniczej. Są to 3 cyfry widoczne na pasku podpisu. Kod CVV2/CVC2 wykorzystywany jest do płatności internetowych oraz innych płatności realizowanych na odległość np. telefonicznych.
W jaki sposób przeliczane są transakcje dokonane w walutach obcych kartami kredytowymi?
W przypadku karty kredytowych Visa transakcje dokonane w walutach innych niż złote są przeliczane po kursie organizacji płatniczej Visa, do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 5% wartości transakcji.

W przypadku kart kredytowych Mastercard transakcje dokonane w walucie EUR są przeliczane po kursie referencyjnym obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania transakcji. W przypadku transakcji dokonane w walucie innych niż PLN i EUR. Transakcja jest przeliczana po kursie organizacji płatniczej Mastercard na EUR, następnie na PLN po kursie referencyjnym obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania transakcji.
Jaki termin generowania wyciągu mogę wybrać wnioskując o kartę kredytową?
Wyciąg może być generowany 6, 12, 18, 24 lub ostatniego dnia miesiąca. W dniu generowania wyciągu kończy się dany okres rozliczeniowy, który trwa miesiąc (oprócz pierwszego okresu rozliczeniowego, który może być krótszy). Od dnia wygenerowania wyciągu jest 25 dnia na spłatę zadłużenia.
Posiadam kartę kredytową Wizz Air Mastercard, kiedy otrzymam 500 punktów powitalnych?
500 punktów powitalnych jest przyznawane po dokonaniu pierwsze transakcji bezgotówkowej kartą Wizz Air, pod warunkiem, że transakcja ta zostanie wykonana w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania karty. Punkty powitalne nie są przyznawane w przypadku wymiany innej karty kredytowej wydanej przez Bank na kartę Wizz Air Mastercard.
Posiadam kartę kredytową Wizz Air, kiedy otrzymam e-mail z linkiem do aktywacji konta Wizz Air?
E-mail z linkiem do aktywacji konta Wizz Air jest wysyłany przez Wizz Air dopiero po aktywacji karty kredytowej Wizz Air. Do konta można się zalogować wpisując adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku oraz hasło tymczasowe przesłane w mailu. Po zalogowaniu na konto Wizz Air należy uzupełnić pozostałe dane tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego – bez uzupełnienia tych danych nie będzie możliwe przekazanie punktów na konto Wizz Air.
Posiadam kartę kredytową Wizz Air, nie otrzymałem emaila z linkiem do aktywacji konta Wizz Air.
Jeżeli nie otrzymałeś e-maila z linkiem do aktywacji konta Wizz Air:

 • Upewnij się, że aktywowałeś kartę kredytową Wizz Air
 • Jeżeli karta jest aktywna, sprawdź w systemie bankowości internetowej R-Online lub dzwoniąc do Centrum Telefonicznego, czy adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku jest poprawny
 • Jeżeli adres e-mail w systemie Banku jest niepoprawny, dokonaj jego zmiany w R-Online lub dzwoniąc do Centrum Telefonicznego, następnie złóż dyspozycję ponownego wysłanie e-maila z linkiem do aktywacji.
Nie mam konta w Raiffeisen Polbank. Czy mogę wnioskować o kredyt?
Tak. Aby wnioskować i otrzymać kredyt nie trzeba mieć konta, ani go zakładać.
Czy muszę mieć stałą umowę o pracę, żeby dostać kredyt?
Nie ma konieczności posiadania umowy o pracę. Akceptujemy różne źródła dochodów, między innymi umowę o dzieło, czy umowę zlecenia.
Czy dwie osoby niespokrewnione mogą starać się o kredyt?
Tak, o kredyt mogą się razem starać osoby, które nie są spokrewnione, pod warunkiem, że mieszkają pod tym samym adresem.
jaką kwotę mogę wnioskować?
Można wnioskować o kwotę od 1000 zł do 150 000 zł.
Na jaki okres mogę rozłożyć spłatę pożyczki?
Spłatę pożyczki można rozłożyć maksymalnie na okres do 10 lat.
Jaką kwotę pożyczki maksymalnie mogę dostać?
 Można otrzymać do 150 000 zł.
Mam już jeden kredyt w Raiffeisen Polbank, a potrzebuję dodatkowej gotówki, czy mogę dostać kolejny kredyt?
Oczywiście. Decyzja o przyznaniu kolejnej pożyczki zależy od zdolności kredytowej, która jest każdorazowo badana przy wnioskowaniu o kredyt.
Jaka jest wysokość miesięcznej raty?
 Wysokość miesięcznej raty jest uzależniona od kwoty pożyczki i okresu jej spłacania.
Jaki muszę mieć minimalny dochód, aby otrzymać kredyt?
 Minimalny dochód wynosi 1 200 zł.
Chcę zwiększyć kwotę kredytu jak to zrobić?
W celu zwiększenia kwoty kredytu można się ubiegać o spłatę obecnego kredytu wraz z dobraniem nowych środków lub zawnioskować o kolejny kredyt.
Czy mogę przeznaczyć kredyt na spłatę innych moich pożyczek i kredytów?
Tak oczywiście. Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach.
Jakie dokumenty są potrzebne? Czy muszę mieć zaświadczenie od pracodawcy?
Rodzaj potrzebnych dokumentów uzależniony jest od kwoty kredytu i źródła dochodu. Dla większości Klientów maksymalnie do kwoty 5 000 zł nie wymagamy zaświadczenia od pracodawcy. A np. na podstawie wyciągów z kont za ostatnie 3 miesiące można wnioskować nawet o 50 000 zł.
W jaki sposób mogę złożyć wniosek o kredyt?
Aby zawnioskować o kredyt możesz odwiedzić jeden z naszych oddziałów lub zadzwonić na naszą infolinię 22 549 99 99 lub 801 180 801 lub 519 299 999*
Czy mogę wziąć kredyt sam bez poręczycieli?
Tak, Raiffeisen Polbank nie wymaga poręczycieli do pożyczek gotówkowych.
Jak szybko wypłacane są pieniądze?
Środki z kredytu są wypłacane w dniu podpisywania umowy.
W jaki sposób wypłacana jest kwota pożyczki?
Środki z kredytu mogą zostać wypłacone na rachunek w Raiffeisen Polbank lub na rachunek w innym banku.
Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki? Czy wiążę się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów?
Tak, zawsze można spłacić kredyt wcześniej i nie wymaga to ponoszenia żadnych kosztów.
Czy mogę zrezygnować z pożyczki zaraz po jej udzieleniu?
Klient ma 14 dni, podczas których może odstąpić od kredytu.
Czy muszę iść do oddziału by wnioskować o kredyt?
Nie ma konieczności udawania się do oddziału, zawsze możesz zadzwonić do centrum telefonicznego.
Czy ubezpieczenie pożyczki jest niezbędne?
Nie, skorzystanie z ubezpieczenia do kredytu jest dobrowolne.
Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia pożyczki w trakcie spłaty?
Tak, z ubezpieczenia można zrezygnować w każdym momencie trwania kredytu.
Czy można założyć lokatę w R-Online?
Oferta lokat inwestycyjnych dostępna jest dla klientów posiadających R-online, którzy podpisali umowę otwierania i prowadzenia Lokat inwestycyjnych oraz posiadają wypełniony test adekwatności.
Czy można założyć lokatę przez Infolinię?
Oferta lokat inwestycyjnych dostępna jest wyłącznie w oddziale oraz poprzez bankowość internetową. Dodatkowy kanał jakim jest kontakt z Dealerem Walutowym dostępny jest wyłącznie dla klientów Bankowości Prywatnej oraz klientów korporacyjnych.
Czy można zmienić numer rachunku do wypłaty środków z lokaty?
W okresie zapisów czy subskrypcji nie ma takiej możliwość jednakże w momencie zamiany lokaty subskrypcyjnej na lokatę inwestycyjną klient zawsze mam możliwość zmiany rachunku.
Jaka jest opłata za zerwanie lokaty?
Opłata za zerwanie jest ustalana każdorazowo dla odrębnej emisji. Naliczana jest memoriałowo i maleje każdego dnia aż do dwóch dni przed dniem rozliczenia lokaty.
Jak wyliczyć wysokość opłaty za zerwanie lokaty?
Aby wylicz opłatę za zerwanie lokaty w trakcie trwania inwestycji na dany dzień należy:
(O x D/T) x kwota lokaty gdzie:
O – opłata za zerwanie podana w propozycji nabycia lokaty
D – ilość dni, jaka pozostała do końca inwestycji
T – czas trwania lokaty.
Czy Bank pobiera i odprowadza podatek od zysków z lokaty?
Bank pobiera i odprowadza podatek od zysków kapitałowych uzyskanych z lokat inwestycyjnych. W przypadku klientów korporacyjnych, to klient jest zobowiązany samodzielnego odprowadzenia podatku. Należy jednak pamiętać że Bank nie świadczy usług doradca podatkowego i klient każdorazowo powinien zapoznać się z opinią wykfalifikowanego doradcy podatkowego.
Zerwanie lokaty w okresie subskrypcji – kiedy będą środki na koncie?
Najpóźniej w następnym Dniu Roboczym, należy pamiętać, iż Klient nie otrzymuje Odsetek Subskrypcyjnych. Dyspozycja zerwania lokaty w okresie subskrypcyjnym może zostać złożona najpóźniej w przedostatnim dniu Okresu Subskrypcji.
Zerwanie lokaty w czasie trwania inwestycji – kiedy będą środki na koncie?
Klient otrzymuje środki w ciągu 2 dni roboczych po dniu złożenia Dyspozycji. Należy pamiętać, iż w przypadku zerwania Klient jest obciążony Opłatą za Zerwanie.
Kto może otworzyć konto osobiste w naszym Banku?
Konto osobiste może założyć osoba pełnoletnia, w tym osoba posiadająca inne obywatelstwo niż polskie, oraz - za zgodą przedstawiciela ustawowego - osoba małoletnia w wieku 13-18 lat.
Kto nie może otworzyć konta osobistego w naszym Banku?
Bank nie prowadzi rachunków dla osób, co do których została ogłoszona upadłość konsumencka oraz dla osób, które zostały ubezwłasnowolnione, a także dla małoletnich poniżej 13 roku życia.
Czy Bank prowadzi rachunki wspólne?
Tak. Wówczas rachunek otwierany jest co najwyżej dla dwóch osób (współposiadaczy). Rachunek wspólny można otworzyć w dowolnej placówce Banku oraz za pośrednictwem Centrum Telefonicznego.
Co jest potrzebne do otwarcia konta osobistego?
Tylko dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport lub inny dokument tożsamości.
Jak mogę otworzyć konto osobiste?
W każdej placówce naszego Banku, za pośrednictwem kuriera lub poprzez potwierdzenie tożsamości przelewem z innego Banku
Czy mogę ustanowić pełnomocnika do konta osobistego?
Tak, oczywiście. Pełnomocnictwo można ustanowić w dowolnej placówce Banku lub w formie z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego, które to następnie należy dostarczyć do dowolnej placówki Banku.
Jakie uprawnienia posiada pełnomocnik?
O uprawnieniach dla pełnomocnika zawsze decyduje posiadacz rachunku (Klient). Klient może zdecydować, że uprawnienia pełnomocnika obejmują pełny zakres czynności możliwych do wykonania na rachunku.
W jaki sposób odwołać pełnomocnictwo?
Pełnomocnictwo można odwołać za pośrednictwem naszego Centrum Telefonicznego, w dowolnej placówce Banku lub poprzez wiadomość skierowaną do Banku, po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej R-Online.
Mam rachunek prowadzony wyłącznie na mnie. Czy mogę do rachunku dodać jako posiadacza drugą osobę?
Tak, oczywiście. Proszę wraz z nowym posiadaczem konta osobistego odwiedzić dowolną placówkę Banku. Koszt przekształcenia rachunku na wspólny wynosi od 10 PLN do 15 PLN, w zależności od rodzaju posiadanego konta osobistego.
Czy mogę zmienić rodzaj już posiadanego konta osobistego?
Tak, oczywiście. Wystarczy odwiedzić dowolną placówkę Banku lub zadzwonić do naszego Centrum Telefonicznego. Koszt zmiany rodzaju konta wynosi od 0 PLN do 20 PLN, w zależności od rodzaju zmienianego konta osobistego.
Co to jest zapis na wypadek śmierci?
To dyspozycja Klienta, którą można złożyć wyłącznie do rachunków prowadzonych na rzecz jednej osoby. Klient w tej dyspozycji określa, komu, po jego śmierci, powinny być wypłacone środki pieniężne z rachunku bankowego, przy czym wskazana osoba powinna należeć do kręgu rodzeństwa, wstępnych, zstępnych oraz małżonka. Bank, po śmierci Klienta, może wypłacić na podstawie takiej dyspozycji maksymalnie dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Dyspozycję można złożyć pisemnie w dowolnej placówce Banku. Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci Bank pobiera opłatę 30 PLN.
Ograniczenia co do kręgu osób, na których rzecz można ustanowić dyspozycję jak też co do kwoty wynikają z przepisów ustawy prawo bankowe.
Jak mogę zamknąć rachunek?
Zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Telefonicznym w celu indywidualnego dopasowania rodzaju rachunku bankowego, który sprosta oczekiwaniom Klienta. Definitywną dyspozycję zamknięcia konta osobistego można dokonać w dowolnej placówce Banku lub za pośrednictwem Centrum Telefonicznego.
Co to jest Centralna Informacja?
Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą w nowej usłudze – Centralnej informacji o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, tak zwanych „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych. Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek o udostępnienie informacji w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.
Centralna informacja umożliwia w jednym punkcie:
 • posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
 • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
Wniosek o uzyskanie centralnej informacji można złożyć w dowolnej placówce Banku, a koszt wygenerowania zbiorczej informacji to 30 PLN.
Co to jest polecenie zapłaty?
Jest to bardzo wygodna forma rozliczeń krajowych międzybankowych podobna do zlecenia stałego o zmiennej kwocie na rzecz tego samego odbiorcy. Różnicą jest to, że to nie Bank Klienta (nadawcy) inicjuje przelew, a odbiorca przysyła do Banku poprzez system Elixir prośbę o obciążenie konta Klienta. Bank realizuje transakcję, gdy posiada zgodę swojego Klienta na obciążanie jego konta w ramach polecenia zapłaty. Zgoda Klienta jest wydawana jest raz i nie musi pamiętać o zrobieniu przelewu a jedynie dbać o zapewnienie środków na realizację.
Wysokość kwoty jak i termin obciążenia powinny być zgodne z przesłaną przez odbiorcę fakturę do Klienta (Bank nie ma wpływu na kwotę i termin realizacji).
Jakie warunki musza być spełnione, aby korzystać z polecenia zapłaty?

Aby móc uczestniczyć w rozliczeniach dokonywanych za pośrednictwem polecenia zapłaty należy:

 • posiadać przynajmniej jedno Konto Osobiste,
 • konieczne jest wypełnienie dwóch formularzy zgody, a podpis na nich składany musi być zgodny ze wzorem podpisu w Banku.

Najszybszym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest złożenie dwóch formularzy zgody bezpośrednio u odbiorcy, który prześle jeden egzemplarz do naszego Banku.
Można też złożyć od razu jeden formularz w Banku, a jeden dostarczyć do odbiorcy, tylko przy tej opcji składając w Banku zgodę trzeba mieć zaakceptowane przez odbiorcę identyfikator odbiorcy i przelewu.

Jak poznać, że otrzymana faktura będzie już realizowana w formie polecenia zapłaty?
Na otrzymanej fakturze należy sprawdzić, czy w miejscu gdzie podawana jest forma zapłaty widnieje zapis: POLECENIE ZAPŁATY. Jeśli tak oznacza, że ta faktura będzie już realizowana w tej formie. Ważne jest jedynie czy została zgoda Klienta dostarczona do Banku, przy czym odbiorca zazwyczaj wstawia tą klauzulę na fakturę po potwierdzeniu tego z Bankiem Klienta.
Kiedy Bank przyjmie i obciąży moje konto w formie polecenia zapłaty?
Realizacja przelewu w formie polecenia zapłaty nastąpi tylko, gdy: 
 • Bank posiada zgodę swojego Klienta na obciążanie jego konta w formie polecenia zapłaty,
 • na rachunku będą wystarczające środki na reazliację,
 • podany zostanie prawidłowy identyfikator transakcji i odbiorcy, który zawsze znajduje się na formularzu wydania zgody przez Klienta. 
Czy można cofnąć pojedyncze obciążenie na koncie zrealizowane w formie polecenia zapłaty i w jaki sposób?
Każdą płatność wykonaną w ramach polecenia zapłaty można cofnąć w ciągu 56 dni kalendarzowych i co ważne nie jest potrzebna zgoda odbiorcy. Usługa polecenia zapłaty będzie nadal aktywna dla danego odbiorcy. 
Aby cofnąć pojedynczą transakcję wystarczy w najbliżej placówce Banku złożyć stosowaną dyspozycję. Zwrot powinien być na koncie w ciągu 2 dni roboczych.
Jak cofnąć wydaną zgodę na realizację przelewów w formie polecenia zapłaty dla danego odbiorcy?
Jest to bardzo proste. Aby cofnąć zgodę na obciążanie w formie polecenia zapłaty wystarczy bezpośrednio u odbiorcy lub w najbliższej placówce Banku złożyć stosowaną dyspozycję (formularz odwołania zgody). Należy jednak pamiętać, że powinno to być na tyle wcześnie, aby kolejne polecenie zapłaty nie zostało zrealizowane.
Czy pełnomocnik do rachunku może korzystać z polecenia zapłaty?
Nie. Korzystać z polecenia zapłaty może tylko właściciel/współwłaściciel konta, ale pełnomocnik może złożyć i podpisać zgodę na rzecz właściciela.
Czy jeśli rachunek jest wspólny, aby działało polecenie zapłaty musi być zgoda obu współwłaścicieli konta?
Nie. Wystarczy, że Bank otrzyma jeden egzemplarz zgody na obciążanie konta podpisany przez jednego ze współwłaścicieli.
Gdzie mogę zobaczyć czy polecenie zapłaty zostało zrealizowane?
Transakcje na rachunku ewidencjonowane są standardowo w historii lub na wyciągu konta. Można sprawdzić to w bankowości R-Online lub też skontaktować się z Bankiem.
Czy są jakieś ograniczenia kwotowe przy realizacji polecenia zapłaty?
Nie.
Co oznacza brak upoważnienia do realizacji polecenia zapłaty?
Brak upoważnienia do realizacji polecenia zapłaty oznacza, że Bank nie posiada zgody Klienta na obciążanie konta lub przesłana zgoda została odrzucona przez Bank.
Jaki rachunek mogę wskazać do rozliczeń w formie polecenia zapłaty?
Do rozliczeń w formie polecenia zapłaty można wskazać tylko Konto Osobiste.
Kto może złożyć i podpisać zgodę na obciążanie konta w formie polecenia zapłaty?
Zgodę na obciążanie konta w formie polecenia zapłaty może złożyć i podpisać:
 • właściciel lub współwłaściciel,
 • pełnomocnik właściwie umocowany do tej czynności (tylko na rzecz właściciela tego konta, a nie sam na siebie).
W jakiej walucie i z jakich krajów są realizowane przelewy w formie polecenia zapłaty?
Tylko w PLN oraz usługa dostępna jest tylko w rozliczeniach krajowych.
Czy jest konieczne posiadanie konta, aby otworzyć lokatę terminową.
Tak, aby otworzyć lokatę terminową w Raiffeisen Polbank konieczne jest posiadanie konta w naszym Banku. Lokatę terminową można otworzyć z konta osobistego, konta lokacyjnego lub konta walutowego a’vista (w odpowiedniej walucie).
Czym różni się lokata terminowa od rachunku oszczędnościowego?
Deponując środki na koncie oszczędnościowym, Klient zawsze ma możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych już odsetek. W przypadku zerwania lokaty terminowej przez terminem zapadalności, Klient nie otrzymuje naliczonych odsetek. Ponadto w Raiffeisen Polbank oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych jest zmienne natomiast oprocentowanie lokat terminowych jest stałe w okresie trwania lokaty.
Czy Raiffeisen Polbank ma w ofercie lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem.
Nie. Raiffeisen Polbank oferuje lokaty terminowe wyłącznie ze stałym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty terminowej jest podawane w skali roku.
Gdzie zostaną przelane środki wraz z odsetkami po zakończeniu lokaty?
Środki z lokaty terminowej oraz naliczone odsetki zostaną przelane na rachunek Klienta, który został wskazany przy otwieraniu lokaty. W czasie trwania lokaty terminowej, Klient może dokonać zmiany rachunku do rozliczenia kapitału lokaty lub odsetek.
Co to jest lokata odnawialna?
Lokata odnawialna oznacza lokatę terminową, która po okresie umownym np. po 3 miesiącach automatycznie odnowi się na taki sam okres. Odnowienie lokaty terminowej następuje na warunkach, (m.in. według oprocentowania) wskazanych w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych, obowiązującej na dzień odnowienia lokaty terminowej.
Jak mogę otworzyć lokatę terminową w Raiffeisen Polbank?
Lokaty terminowe można otwierać w różnych kanałach, w zależności od rodzaju lokaty terminowej np. Lokatę Mobilną można otworzyć w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank a e-Lokatę – w systemie bankowości internetowej R-Online oraz w Mobilnym Banku. Dostępność danego rodzaju lokaty terminowej można sprawdzić w aktualnej Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych.
Jakie są rodzaje przelewów walutowych?
Przelewy walutowe dzieli się na:
wewnętrzne w walucie obcej pomiędzy własnymi kontami lub różnych Klientów,
wychodzące w kraju i za granicę w walucie obcej: zagraniczny SEPA, STANDARDOWY i TARGET
Co warto wiedzieć przed realizacją przelewu walutowego wychodzącego?
Godziny graniczne na zlecenie danego przelewu walutowego, czy data waluty z jaką dociera przelew do odbiorcy, czy też możliwa do zdefiniowania opcja kosztów dla danego rodzaju przelewu są uzależnione także od wymogów ustawowych. Istotną rzeczą zatem jest sprawdzenie, jak dany przelew będzie mógł być wykonany przez Bank.

Prosimy także zwracać szczególną uwagę na sposób wypełnienia formularza przelewu lub samodzielnego zlecenia przelewu, aby dane były kompletne. W przypadku błędnych lub niezgodnych danych:
 • bank docelowy może pobrać z kwoty przelewu opłatę, co w efekcie pomniejszy kwotę, jaka zostanie zaksięgowana na rachunku odbiorcy,
 • Bank może obciążyć konto dodatkową opłatą,
 • przelew może zostać odrzucony przez Bank, co może się wiązać też z dodatkowym kosztem.
W jakiej formie mogę zlecić przelew walutowy?
Przelew walutowy można zlecić:

 • wewnętrzny lub wychodzący w formie przelewu jednorazowego z datą bieżącą, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji,
 • wewnętrzny w formie zlecenia stałego, czyli cyklicznego przelewu o stałej kwocie i częstotliwości realizacji, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji,
 • wewnętrzny, zewnętrzny w formie jednorazowego przelewu do tego samego odbiorcy o zmiennej kwocie realizacji z datą bieżącą, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji, poza kwotą i datą realizacji, przy czym realizacja pojedynczego przelewu wymaga każdorazowo złożenia zlecenia do Banku przez Klienta (opcja dostępna wyłącznie w bankowości R-Online).
Co ma wpływ na czas realizacji przelewu walutowego?
Na czas realizacji przelewu walutowego ma wpływ dzień i godzina złożenia zlecenia, a także rodzaj i opcja przelewu wybrane przez Klienta oraz dzień księgowania go przez nasz Bank (mogą obowiązywać godziny graniczne), a to przekłada się datę waluty w jakiej środki będą księgowane na koncie odbiorcy.
Co to jest TARGET?
TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) to paneuropejski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla dokonywania rozrachunku płatności w euro, nadzorowany przez Europejski Bank Centralny. Składa się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne z krajów Unii Europejskiej.
Przelew TARGET to przelew walutowy za granicę lub w kraju i możliwy jest do zlecenia, gdy poza podstawowymi danymi przelewu (dane nadawcy, odbiorcy, tytuł):
- bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET2 (Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Systemu Ekspresowego Transferu Płatności) - aktualną listę banków uczestniczących w TARGET2 na dany dzień można sprawdzić na stronie internetowej naszego Banku)
- numer rachunku odbiorcy będzie w formacie IBAN (w przypadku krajów, w których obowiązuje standard IBAN)
- podany został numeru kodu BIC,
- walutą, w której wykonywany jest przelew jest EUR,
- opcją kosztową jest SHA.
Co to jest SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area) to Jednolity Obszar Płatności w euro, w ramach którego funkcjonują standardy paneuropejskich instrumentów płatniczych opracowane i utrzymywane przez Europejską Radę Płatności. Przyjęcie i realizację przelewu regulują zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Przelew SEPA realizowany jest poprzez system płatności STEP2 SEPA Credit Trasfer, którego operatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Bankowe EBA Clearing (ABE Clearing S.A.S. a capital variable). Bank występuje, jako uczestnik pośredni rozliczający płatności w euro w tym systemie za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego.
Przelew SEPA to przelew walutowy za granicę lub w kraju i możliwy jest do zlecenia, gdy poza podstawowymi danymi przelewu (dane nadawcy, odbiorcy, tyuł):
 • bank odbiorcy jest uczestnikiem SEPA, czyli wchodzi do Jednolitego Obszaru Płatności (na dzień 1.06.2016r. roku Jednolity Obszar Płatności obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein, Norwegię, Szwajcarię, Andorę, Monako oraz San Marino, a aktualną listę banków uczestniczących w SEPA na dany dzień można sprawdzić pod adresem internetowym: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/ lub na stronie naszego Banku),
 • numer rachunku odbiorcy jest w formacie IBAN i zlecenie posiada kod BIC banku odbiorcy, przy czym kod BIC, Bank uzupełnia za Klienta na podstawie numeru IBAN),
 • walutą, w której wykonywany jest przelew jest EUR,
 • opcją kosztową jest SHA.
Czym różni się przelew walutowy wychodzący STARNDARD od SEPA i TARGET?
Zasadniczymi różnicami pomiędzy przelewem walutowym STANDARD a SEPA i TARGET są:

 • data waluty, z jaką będzie księgowanie u odbiorcy,
 • waluty w jakich mogą być realizowane,
 • opcje kosztów, jakie są możliwe do zdefiniowania dla przelewu,
 • opcje przelewu, jakie są możliwe do zdefiniowania dla przelewu,
 • wysokość opłat ponoszonych za realizację danego przelewu.
Jakie są możliwe daty waluty dla przelewu walutowego wychodzącego STARNDARD, SEPA i TARGET i co to oznacza?
Możliwe daty waluty dla przelewu walutowego wychodzącego to:

 • SEPA z datą waluty maksymalnie D+1,
 • TARGET z datą waluty D+0 (w czasie rzeczywistym),
 • STANDARD z datą waluty od D+2 do D+0, zależnie od wybranych opcji przelewu lub waluty wysyłanej:
  • w opcji ZWYKŁY
   D+1 dla walut UE - EUR, BGN, CZK, DKK, LTL, PLN, RON, SEK, HUF, GBP, ISK, CHF, NOK,
   D+2 dla walut spoza UE, które nie widnieją powyżej [np.: USD]
  • w opcji SZYBKI - D+1 (tylko USD)
  • w opcji EKSPRESOWY - D+0 (tylko PLN, EUR, USD)
Powyższe daty liczone są od następnego dnia roboczego Banku kiedy konto zostało obciążone (w ramach godzin granicznych) i oznacza, że w tym dniu Bank wysyła przelew i jest księgowany na koncie odbiorcy.
Czym różnią się opcje kosztów SHA, OUR i BEN i kiedy można je zastosować?
Możliwe opcje kosztów dla przelewu walutowego wychodzącego to:

 • dla SEPA tylko z opcja SHA,
 • dla TARGET tylko z opcja SHA,
 • dla STANDARD opcje SHA, OUR lub BEN zależnie od kanału zlecenia, waluty i opcji przelewu

opcja BEN dostępna tylko w placówce a OUR zależnie od opcji przelewu i waluty wysyłanej a SHA w każdym przypadku.

Poszczególne skróty opcji kosztów odpowiednio oznaczają i powodują:

SHA - koszty przelewu pokrywają obie strony (to powoduje, że koszty naszego banku obciążą konto nadawcy a banków pośredniczących i banku odbiocy w przypadku przelewu STANDARD pomniejszą kwotę zlecaną, jaka finalnie dotrze do odbiorcy, jeśli takie ksozty wystąpią a w przypadku SEPA nie pomniejszy się kwota zlecana, jaka finalnie dotrze do odbiorcy),
OUR - koszty przelewu pokrywa tylko nadawca (to powoduje, że kosztami naszego banku, banków pośredniczących i banku odbiocy zostanie obciążaone konto nadawcy i nie pomniejszy się kwota zlecana, jaka finalnie dotrze do odbiorcy),
BEN - koszty przelewu pokrywa tylko odbiorca (to powoduje, że koszty naszego banku, banków pośredniczących i banku odbiocy pomniejszą kwotę zlecaną, jaka finalnie dotrze do odbiorcy)
W jakich walutach może być realizowany przelew walutowy wychodzący STARNDARD, SEPA i TARGET?
Waluty, w jakich możliwa jest realizacja przelewu walutowego wychodzącego to:

 • SEPA tylko w walucie EUR
 • TARGET tylko w walucie EUR
 • STANDARD zależnie od opcji przelewu i waluty wysyłanej:
  • w opcji ZWYKŁY we wszystkich walutach prezentowanych w Tabeli Kursów Walut w Banku,
  • w opcji SZYBKI w walucie USD (inne waluty niedostępne dla tej opcji)
  • w opcji EKSPRESOWY w walucie PLN, EUR, USD (inne waluty niedostępne dla tej opcji)
Jakie opłaty poniosę za realizację przelewu walutowego?
Opłata za przelew walutowy zależy od sposobu zlecenia przelewu, rodzaju przelewu i wybranych opcji przelewu oraz rodzaju konta, z którego realizowana jest transakcja. Opłata może być zatem sumą kilku składników.
Szczegóły dostępne są we właściwej Tabeli Opłat i Prowizji np. na naszej stronie internetowej.
Czy przelew do banku na terenie Unii Europejskiej w walucie EUR mogę zlecić, jako przelew walutowy STANDARD lub TARGET a nie SEPA?

Przelew SEPA jest specyficznym rodzajem przelewu, który musi spełniać wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej, zatem:

nie można wykonać takiego przelewu, jako przelewu walutowego STANDARD,
można wykonać taki przelew, jako przelew walutowy TARGET.
Z jakich rachunków mogę zlecić przelew walutowy?
Przelew walutowy można zlecić z kont: Osobistych, Walutowych a'vista.
Kto może zlecić przelew walutowy z konta?
Przelew walutowy może zlecić:

 • właściciel lub współwłaściciel,
 • pełnomocnik właściwie umocowany do tej czynności.
13. Gdzie mogę złożyć dyspozycję przelewu walutowego?
Przelew walutowy można zlecić w:

 • placówce Banku (WEWNTRZBANKOWE, SEPA oraz STANDARDOWY ZWYKŁY i SZYBKI),
 • Centrum Telefonicznym (WEWNĄTRZBANKOWE, SEPA oraz STANDARDOWY ZWYKŁY),
 • bankowości intrnetowej R-Online (wszystkie rodzaje przelewów walutowych),
 • bankowości mobilnej Mobilny Bank (tylko WEWNĄTRZBANKOWE).
Jak przebiega złożnie dyspozycji przelewu walutowego w placówce?
Warunkiem przyjęcia przez Bank przelewu walutowego w placówce jest:

 • przedłożenie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane identyfikujące osobę zlecającą przelew,
 • złożenie w formie pisemnej na dedykowanym formularzu danych niezbędnych do realizacji transakcji takich jak numeru rachunku, z którego ma nastąpić przelew, danych identyfikujących osobę zlecającą, poprawne i kompletne numery rachunków (w tym BIC, IBAN), kompletne dane odbiocy i tytuł, kwotę, walutę przelewu i rodzaj kosztu,
 • złożenie podpisu przez osobę wypłacającą, zgodnego ze wzorem złożonym wcześniej w Banku;
 • posiadanie wystarczających środków na koncie w chwili dokonywania transakcji.
Co to jest BIC/SWIFT?
BIC (Bank Identifier Code) to kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Co to jest IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Numer IBAN wprowadzony został na mocy regulacji 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o płatnościach transgranicznych z dnia 19 grudnia 2001 roku. Powinien być podawany razem z kodem BIC banku odbiorcy.
W przypadku braku tych danych można być obciążonym kosztami związanymi z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności przez bank odbiorcy.

W obrocie międzynarodowym numer IBAN może zawierać maksymalnie 34 znaki alfanumeryczne.
Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju (w Polsce jest nim NRB) kodu kraju.
W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków i otrzymuje się go poprzez dodanie do numeru NRB kodu kraju PL: PL00111111112222222222222222 gdzie:
PL - 2 litery oznaczają kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek.
00 - 2 cyfry to tzw. cyfra kontrolna,
11111111 - 8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku.
2222222222222222 - 16 cyfrowy numer rachunku Klienta
Jakie są godziny graniczne na złożenie przelewu walutowego, aby na pewno został zaksięgowany i wysłany tego samego dnia?
W Banku obowiązują następujące godziny graniczne na złożenie dyspozycji przelewu walutowego, aby przelew został zrealizowany w tym samym dniu:

R-Online/Mobilny Bank:
 • 15:00 w przypadku przelewu wychodzącego walutowego,
 • 21:30 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego pomiędzy rachunkami w tej samej walucie (bez przewalutowania) poniżej 1 mln EUR lub równowartości w innych walutach,
 • 16:00 w przelewu wewnątrzbankowego przypadku pomiędzy rachunkami w różnej walucie (z przewalutowaniem),

placówka Banku:
 • 13:00 w przypadku przelewu krajowego wychodzącego w PLN,
 • 14:00 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego pomiędzy rachunkami w tej samej walucie (bez przewalutowania) poniżej 1 mln EUR lub równowartości w innych walutach,
 • 13:00 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego przypadku pomiędzy rachunkami w różnej walucie (z przewalutowaniem)

Centrum Telefoniczne:
 • 14:00 w przypadku przelewu wychodzącego walutowego,
 • 21:30 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego pomiędzy rachunkami w tej samej walucie (bez przewalutowania) poniżej 1 mln EUR lub równowartości w innych walutach,
 • 16:00 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego przypadku pomiędzy rachunkami w różnej walucie (z przewalutowaniem).
Co to jest Fundusz Inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.
Co to jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?
Organem zarządzającym funduszem inwestycyjnym oraz reprezentującym go w stosunkach z osobami trzecimi jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny stanowi odrębną masę majątkową w stosunku do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Bankructwo TFI nie zagraża więc środkom zgromadzonym w funduszu.
Co to oznacza, że Raiffeisen SFIO jest funduszem Parasolowym?
Raiffeisen SFIO jest to fundusz z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Inwestor ma dostęp do różnych rozwiązań inwestycyjnych w zależności od preferencji i akceptowalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Zaletą funduszu parasolowego jest możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami. Dochody ze środków przenoszonych pomiędzy subfunduszami są wolne od podatku od zysków kapitałowych. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie odkupienia jednostek lub przeniesienia środków z funduszu z subfunduszami do innego funduszu. W skład Raiffeisen SFIO Parasolowy wchodzą cztery Subfundusze:
 • Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania
 • Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych
 • Raiffeisen Globalnych Możliwości
 • Raiffeisen Aktywnego Inwestowania
Ile potrzeba pieniędzy, aby rozpocząć inwestowanie w subfundusze Raiffeisen SFIO Parasolowy?
W przypadku każdego z subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego minimalna kwota pierwszej wpłaty to 100 zł, a każda kolejna to również tylko 100 PLN.
Jaka jest filozofia Inwestycyjna SFIO Parasolowego?
 • Aktywne zarządzanie z wykorzystaniem strategii Absolutnej Stopy Zwrotu– poszukiwanie okazji rynkowych w ramach określonych limitów inwestycyjnych i generowanie dodatnich stóp zwrotu z inwestycji niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych;
 • Unikanie stratnych pozycji i restrykcyjna kontrola ryzyka poprzez stosowanie określonych technik inwestycyjnych;
 • Brak benchmarków i ryzyka kierunkowego – Klient nie musi znać się na rynku i nie musi na bieżąco śledzić cyklów koniunkturalnych;
 • Uzależnienie części wynagrodzenia od realizowanego wyniku inwestycyjnego;
 • Świadczenie najwyższej klasy usług zarządzania aktywami - Zarządzający Funduszem z Altus TFI, to specjaliści z ogromnym doświadczeniem i wiedzą.
Na czym polega strategia Absolutnej Stopy Zwrotu wykorzystywana w zarządzaniu funduszem Raiffeisen SFIO Parasolowy?
ABSOLUTNA STOPA ZWROTU jest strategią, w której Zarządzający dzięki odpowiedniej 
i elastycznej alokacji oraz selekcji różnych klas aktywów (odpowiednie rynki i instrumenty) jak również stosowaniu technik inwestycyjnych (np. Long/Short), umożliwia osiągniecie stabilnych, dodatnich stóp zwrotu w każdej sytuacji rynkowej. Zarządzający ma restrykcyjne podejście do zarządzania ryzykiem ponieważ ważniejsze od maksymalizacji zysków jest zabezpieczenie powierzonych środków.
Dla kogo przeznaczony jest Subfundusz Aktywnego Oszczędzania?
Subfundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu relatywnie wysokiego bezpieczeństwa i wykazują się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku.
Dla kogo przeznaczony jest Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych?
Subfundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku.
Dla kogo przeznaczony jest Subfundusz Globalnych Możliwości?
Subfundusz adresowany jest do Inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 2 lat.
Dla kogo przeznaczony jest Subfundusz Aktywnego Inwestowania?
Subfundusz adresowany jest do Inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 4 lat.
W jaki sposób mogę dokonać wpłaty na konto?
Wpłaty na konto można dokonać:

 • w kasach Banku,
 • we wpłatomatach sieci Euronet oznaczonych znakiem danego rodzaju karty np. VISA, Mastercard, Visa Electron (obecnie jedynie usytuowanych w placówkach Banku a docelowo wszystkich w kraju)
W jaki sposób mogę dokonać wypłaty z konta?
Wypłaty z konta można dokonać:

 • w kasach Banku,
 • z bankomatów lub kas innych instytucji oznaczonych znakiem danego rodzaju karty np. VISA, Mastercard, Visa Electron, w przypadku posiadania karty płatniczej (docelowo także usługi Blik z wykorzystaniem telefonu komówkowego).
Na co warto zwrócić uwagę przed dokonaniem wpłaty we wpłatomacie?
Przed dokonaniem wpłaty we wpłatomacie warto:

 • sprawdzić czy karta płatnicza jest ważna i aktywna,
 • ustalić lokalizację najbliższego wpłatomatu (listę prezentujemy na stronie internetowej),
 • przygotować banknoty, aby nie były pogięte, gdyż wpłatomat może ich nie przyjąć lub zaciąć się,
 • przygotować odliczoną kwotę pamiętając przy tym, że wpłatomaty mogą mieć ograniczenia, co do liczby banknotów a tym samym wysokości kwoty, jaką możemy zdeponować za jednym razem.
Na co warto zwrócić uwagę przed dokonaniem wypłaty z bankomatu?
Przed dokonaniem wypłaty z bankomatu warto:

 • sprawdzić czy karta płatnicza jest ważna i aktywna,
 • ustalić lokalizację najbliższego bankomatu, listę placówek, w których są bankomaty prezentujemy na naszej stronie internetowej, a listę pozostałych bankomatów można sprawdzić na stronach internetowych np. sieci Euronet,
 • potwierdzić czy pobierana jest prowizja za daną transakcję, zaglądając do Tabeli Opłat i Prowizji np. poprzez naszą stronę internetową.
Jak przebiega wypłata gotówki w placówce?
Warunkiem wykonania przez Bank wypłaty gotówkowej w placówce jest:

 • przedłożenie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane identyfikujące osobę wypłacającą,
 • podanie w formie ustnej danych niezbędnych do realizacji transakcji (numeru rachunku lub rodzaju rachunku, z którego ma nastąpić wypłata, danych identyfikujących osobę wypłacającą oraz kwoty i waluty wypłaty),
 • złożenie podpisu przez osobę wypłacającą, zgodnego ze wzorem złożonym wcześniej w Banku;
 • posiadanie wystarczających środków na koncie w chwili dokonywania transakcji;
 • wcześniejsze zgłoszenie większej wypłaty (awizowanie), o ile kwota wypłaty wymaga awizowania.
Jak dokonać wpłaty/wypłaty we wpłatomacie/bankomacie?
Dokonując takiej transakcji we wpłatomacie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na ekranie urządzenia.
W obu przypadkach operacja jest prosta i szybka a do realizacji transakcji wystarczy karta płatnicza, która na początku jest wymagana do identyfikacji osoby i rachunku.
Czy we wszystkich placówkach zrealizuję wypłatę każdej kwoty i waluty i we wszystkich nominałach?
Obowiązują ograniczenia co do rodzajów walut, nomianłów, wysokości kwot możliwych do wypłaty, które uzależnione są od typu placówki.
Dla większych kwot wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie wypłaty (tzw. awizowanie) i odnosi się to do sumy wypłat w ciągu jednego dnia, w ramach jednej placówki Banku.
Listy placówek Banku z podziałem na typy oraz oraz wysokości kwot, walut, rodzaje nominałów i zasady awizacji (opisane w regulaminie) dostępne są na naszej stronie internetowej.
Czy we wszystkich placówkach zrealizuję wpłatę każdej kwoty i waluty i we wszystkich nominałach?
Obowiązują ograniczenia, co do rodzaju walut i nomianłów możliwych do wpłaty, które uzależnione są od typu placówki.
Listy placówek Banku z podziałem na typy oraz wysokości kwot, walut i rodzaje nominałów (opisane w regulaminie) dostępne są na naszej stronie internetowej.
Jak szybko po wpłacie środki będą dostępne na koncie?
W przypadku dokonania wpłaty w kasie Banku czy wpłatomacie, środki są dostępne zaraz po wpłacie, za wyjątkiem niedostępności systemu głównego Banku np. w wyniku przetwarzania nocnego czy prac technicznych.
Kto może dokonać wpłaty na konto?
Wpłaty na konto może dokonać:
 • właściciel lub współwłaściciel,
 • każdy pełnomocnik,
 • osoba trzecia (tylko w kasie Banku), o ile zna numer rachunku do dokonania wpłaty.
Kto może dokonać wypłaty z konta?
Wypłaty na konta może dokonać:
 • właściciel lub współwłaściciel,
 • pełnomocnik właściwie umocowany do tej czynności.
Czy na wszystkie konta przyjmowane są wpłaty?
Tak, na wszystkie konta. Dostępność wpłaty uzależniona jest jedynie od sposobu jej dokonania.
Czy ze wszystkich kont realizowane są wypłaty?
Tak, ze wszystkich kont. Dostępność wypłaty uzależniona jest jedynie od sposobu jej dokonania.
Czy poniosę jakieś opłaty za wpłatę na konto?
Wpłaty we wpłatomatach usytuowanych w placówkach Banku są bezpłatne.
Za wpłaty w kasach Banku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty i jest to uzależnione od rodzaju konta.
Szczegóły dostępne są we właściwej Tabeli Opłat i Prowizji np. na naszej stronie internetowej.
Czy poniosę jakieś opłaty za wypłatę z konta?
Opłata za wypłatę zależy od sposobu i miejsca dokonania wypłaty oraz rodzaju konta, z którego realizowana jest transakcja.
Szczegóły dostępne są we właściwej Tabeli Opłat i Prowizji np. na naszej stronie internetowej.
Jakie są rodzaje przelewów krajowych w PLN?
Przelewy krajowe dzieli się na:

 • wewnętrzny w walucie PLN pomiędzy własnymi kontami lub na rzecz innego odbiorcy,
 • zewnętrzny w walucie PLN,
 • do ZUS/US/IC w walucie PLN.
 W jakiej formie mogę zlecić przelew krajowy w PLN?

Przelew krajowy w PLN można zlecić:
 • wewnętrzny lub zewnętrzny w formie przelewu jednorazowego z datą bieżącą lub przyszłą, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji,
 • do ZUS/US/IC w formie przelewu jednorazowego z datą bieżącą, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji,
 • wewnętrzny lub zewnętrzny w formie zlecenia stałego, czyli cyklicznego przelewu o stałej kwocie i częstotliwości realizacji, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji,
 • wewnętrzny lub zewnętrzny w formie polecenia zapłaty, czyli cyklicznego obciążenia konta przez wierzyciela kwotą i w terminie wskazanych na przesłanej do Klienta fakturze (transakcja inicjowana jest przez wierzyciela na podstawie otrzymanej zgody od Klienta),
 • wewnętrzny, zewnętrzny lub do ZUS/US/IC w formie jednorazowego przelewu do tego samego odbiorcy o zmiennej kwocie realizacji z datą bieżącą, określając w dniu zlecenia wszystkie dane potrzebne do realizacji, poza kwotą i datą realizacji, przy czym realizacja pojedynczego przelewu wymaga każdorazowo złożenia zlecenia do Banku przez Klienta.
Jak realizowane są przelewy krajowe zewnętrzne w PLN?
Przelewy krajowe zewnętrzne w PLN standardowo Bank realizuje poprzez KIR SA (Krajową Izbę Rozliczeniową SA), zgodnie z harmonogramem sesji Elixir. W rozliczeniach międzybankowych są 3 sesje rozliczeniowe Elixir i odbywają się tylko w dni robocze.
Na życzenie Klienta i za dodatkową opłatą Bank może zrealizować przelew szybciej poprzez NBP (Narodowy Bank Polski), jako przelew SORBNET (dotyczy tylko przelewów zewnętrznych realizowanych w formie przelewu jednorazowego z datą bieżącą, z wyłączeniem przelewów do ZUS/US/IC).
Co ma wpływ na czas realizacji przelewu krajowego Elixir?
Na czas realizacji przelewu krajowego ma wpływ:
 • dzień i godzina złożenia zlecenia przelewu przez Klienta oraz księgowania go przez nasz Bank (mogą obowiązywać godziny graniczne), a to przekłada się na odpowiednią sesję rozliczeniową KIR, w której przelew jest przekazywany do innego banku,
 • innego banku, kiedy przyjmuje daną sesję i księguje przelew
W każdym banku obowiązują godziny wysyłania i przyjmowania poszczególnych sesji oraz długość procesu księgowania uzależniona jest od wielkości sesji.
której godzinie w Banku są wychodzące sesje rozliczeniowe Elixir?
W naszym Banku wychodzące sesje rozliczeniowe Elixir są w dni robocze o następujących godzinach:
 • I sesja: 08:00
 • II sesja: 12:15
 • III sesja: 15:00

Przykłady:
1. Jeśli Klient zleca przelew w naszym Banku o 09:23 to zakwalifikuje się on na II sesję o 12:15 i tego samego dnia powinien być zaksięgowany w innym Banku (około 14:00 do 17:00 zależnie od tego jak II sesja jest księgowana w innym Banku).
2. Jeśli Klient zleca przelew w naszym Banku o 13:12 to zakwalifikuje się on na III sesję o 15:00 i jeśli inny Bank przyjmuje III sesję tego samego dnia to powinien być zaksięgowany w innym Banku w tym samym dniu (około 17:00 – 19:30 zależnie od tego jak III sesja jest księgowana w innym Banku a jeśli nie przyjmuje to księgowanie nastąpi kolejnego dnia roboczego rano)
3. Jeśli Klient zleca przelew w naszym Banku o 15:38 to zakwalifikuje się on na I sesję dnia następnego roboczego o 08:00 rano i tego dnia dopiero powinien być zaksięgowany w innym Banku (około 10:00 do 12:00 zależnie od tego jak I sesja jest księgowana w innym Banku).
której godzinie w Banku są przychodzące sesje rozliczeniowe Elixir?
W naszym Banku przychodzące sesje rozliczeniowe Elixir są w dni robocze o następujących godzinach:

 • I sesja: 10:30-11:30
 • II sesja: 14:30-15:15
 • III sesja: 17:30-18:00
Z jakich rachunków mogę zlecić przelew krajowy w PLN?
Przelew krajowy w PLN można zlecić z kont: Osobistych, Walutowych a'vista, Lokacyjnych (wszystkich Kont Lokacyjnych Plus, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Kont Wymarzony Cel).
Kto może zlecić przelew krajowy z konta?
Przelew krajowy z konta może zlecić:

 • właściciel lub współwłaściciel,
 • pełnomocnik właściwie umocowany do tej czynności.
Gdzie mogę złożyć dyspozycję przelewu krajowego w PLN?
Przelew krajowy można zlecić w:

 • dowolnej placówce Banku (wszystkie rodzaje przelewów krajowych, za wyjątkiem doładowania telefonu),
 • Centrum Telefonicznym (za wyjątkiem przelewu SORBNET i i doładowania telefonu),
 • bankowości intrnetowej R-Online (wszystkie rodzaje przelewów krajowych),
 • bankowości mobilnej Mobilny Bank (za wyjątkiem przelewu SORBNET i doładowania telefonu).
Jak przebiega złożnie dyspozycji przelewu krajowwgo w placówce?
Warunkiem przyjęcia przez Bank przelewu krajowego w placówce jest:

 • przedłożenie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane identyfikujące osobę zlecającą przelew,
 • podanie w formie ustnej danych niezbędnych do realizacji transakcji (numeru rachunku lub rodzaju rachunku, z którego ma nastąpić przelew, danych identyfikujących osobę zlecającą, numer rachunku, dane odbiocy i tytuł oraz kwoty i waluty przelewu),
 • złożenie podpisu przez osobę wypłacającą, zgodnego ze wzorem złożonym wcześniej w Banku,
 • posiadanie wystarczających środków na koncie w chwili dokonywania transakcji.
Czy poniosę jakieś opłaty za przelew krajowy z konta?
Opłata za przelew krajowy zależy od sposobu zlecenia przelewu oraz rodzaju konta, z którego realizowana jest transakcja.
Szczegóły dostępne są we właściwej Tabeli Opłat i Prowizji np. na naszej stronie internetowej.

Co to jest SORBNET?
SORBNET [System Obsługi Rachunków Bankowych] to stworzona i prowadzona przez Narodowy Bank Polski platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki w PLN międzybankowe w czasie rzeczywistym.
Za pośrednictwem SORBNET realizowane są głównie przelewy krajowe na kwoty równe, większe od 1 mln PLN [poza przelewami do US/ZUS oraz poza przelewami wewnętrznymi i zagranicznymi]. Istnieje jednak możliwość realizacji przelewu SORBNET na kwotę niższą niż 1 mln PLN.

Przelew SORBNET jest księgowany przez Bank w dni robocze do godziny 15:00.
Co to jest NRB?
NRB (Numer Rachunku Bankowego) to standard numeracji rachunków bankowych w polskich bankach opracowany na potrzeby rozliczeń międzybankowych, by usprawnić rozliczenia transakcji. NRB jest ciągiem 26 cyfr i składa się z następujących elementów:

XXYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZ
X - (2 cyfry) - cyfra kontrolna
Y - (8 cyfr) - numer rozliczeniowy banku
Z - (16 cyfr) - numer rachunku klienta w banku
Jakie są godziny graniczne na złożenie przelewu krajowego, aby na pewno został zaksięgowany i wysłany tego samego dnia?
W Banku obowiązują następujące godziny graniczne na złożenie dyspozycji przelewu, aby przelew został zrealizowany w tym samym dniu:

R-Online/Mobilny Bank:
 • 15:00 w przypadku przelewu krajowego wychodzącego w PLN,
 • 21:30 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego oraz doładowania telefonu (brak możliwości w Mobilnym Banku)

placówka Banku:
 • 14:00 w przypadku przelewu krajowego wychodzącego w PLN oraz przelewu wewnątrzbankowego,

Centrum Telefoniczne:
 • 15:00 w przypadku przelewu krajowego wychodzącego w PLN (brak możliwości zlecenia SORBNET),
 • 21:30 w przypadku przelewu wewnątrzbankowego.
Czy są jakieś limity transakcyjne na realizację przelewu krajowego?
W placówce Banku nie ma limitów transakcyjnych (Klient może zlecić przelew na każdą kwotę).

W Centrum Telefonicznym obowiązuje jednorazowy limit transakcyjny do kwoty:
 • Klient bankowości indywidualnej: 200.000 PLN,
 • Klient bankowości prywatnej: 999.999,99 PLN

W bankowości R-Online/Mobilny Bank obowiązuje dzienny limit transakcyjny (z wyłączeniem przelewów własnych) do kwoty:
 • Klient bankowości indywidualnej: 50.000 PLN,
 • Klient bankowości prywatnej: 300.000 PLN.
Posiadam z żoną wspólny rachunek - czy możemy obydwoje wspólnie zawrzeć umowę ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy”?
Wymarzone Perspektywy to indywidualne ubezpieczenie, dlatego każdy klient musi samodzielnie przystąpić do Ubezpieczenia. Nie ma jednak przeciwskazań aby rachunek, z którego będzie opłacana składka na poczet ubezpieczenia był taki sam dla dwóch osób.
Kto może przystąpić do Ubezpieczenia „Wymarzone Perspketywy”?
Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:
 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat,
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie, konwersję oraz dokonywania wypłat,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji
Jaki zakres zdarzeń obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana Ubezpieczającemu na wypadek: zgonu, zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku oraz dożycia przez Ubezpieczającego do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności, tj. do 80 roku życia.
Ubezpieczyciel wypłaca tylko jedno Świadczenie z Umowy Ubezpieczenia za pierwsze zaistniałe Zdarzenie Ubezpieczeniowe.
Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest przedstawiony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
W jaki sposób pobierana jest składka ubezpieczeniowa?
Wymarzone Perspektywy to indywidualne ubezpieczenie ze składką jednorazową. Klient ma również możliwość dokonywania dopłat w dowolnym momencie. Składki (zarówno składka jednorazowa jaki i składki dodatkowe) Klient opłaca samodzielnie na rachunek wskazany przez Ubezpieczyciela w Umowie Ubezpieczenia.
Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony – ochrona trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia przez Klienta 80 roku życia, chyba, że wcześniej nastąpiło inne zdarzenie ubezpieczeniowe tj zgon, lub zgon w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.
Co zrobić w przypadku zgonu bądź zgonu z tyt. Nieszczęśliwego Wypadku?
Ubezpieczony, bądź osoba przez niego upoważniona (Uposażony) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte ochroną bezpośrednio do Ubezpieczyciela, lub za pośrednictwem Agenta Ubezpieczyciela (banku).
W co inwestowane są środki:
Klient sam decyduje w co ulokowane zostaną środki - ma możliwość dokonania wyboru spośród 21 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych lub może skorzystać z pomocy profesjonalistów wybierając spośród 4 strategii inwestycyjnych.
Jakie są koszty tego ubezpieczenia:
Tylko jedna Opłata administracyjna (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku. Klient nie ponosi żadnych innych kosztów.
Co to znaczy, że świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega postępowaniu spadkowemu?
Osoby wskazane przez ubezpieczonego jako uprawnione do świadczenia (tzw. Uposażeni), w przypadku jego śmierci uzyskują je bezpośrednio od ubezpieczyciela bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Co ważne - oszczędności zgromadzone na polisie nie wchodzą w skład tzw. masy spadkowej i dostają je wyłącznie osoby w niej wskazane, a świadczenie jest zwolnione z podatku od spadków.
Co oznacza dodatkowe ubezpieczenie na życie z tytułu zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku?
Oznacza to, że do świadczenie z tytułu zgonu zostanie podwyższone o dodatkową kwotę:
w pierwszym roku kwota wynosi 20 tys. zł i rośnie z roku na rok o kolejne 20 tys. zł – aż do 9 rocznicy Polisy. Wówczas suma ubezpieczenia wynosi aż 200 tys zł i jest niezmienna do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej.
Co jeśli będę chciał odstąpić od Umowy?
Klient może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zwraca klientowi kwotę otrzymaną w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanej na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK:
1) powiększoną o pobraną opłatę administracyjną oraz
2) pomniejszoną o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe.
Posiadam z żoną wspólny rachunek - czy możemy obydwoje wspólnie zawrzeć umowę ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy”?
Wymarzone Perspektywy to indywidualne ubezpieczenie, dlatego każdy klient musi samodzielnie przystąpić do Ubezpieczenia. Nie ma jednak przeciwskazań aby rachunek, z którego będzie opłacana składka na poczet ubezpieczenia był taki sam dla dwóch osób.
Co to znaczy, że świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega postępowaniu spadkowemu?
Osoby wskazane przez ubezpieczonego jako uprawnione do świadczenia (tzw. Uposażeni), w przypadku jego śmierci uzyskują je bezpośrednio od ubezpieczyciela bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Co ważne - oszczędności zgromadzone na polisie nie wchodzą w skład tzw. masy spadkowej i dostają je wyłącznie osoby w niej wskazane, a świadczenie jest zwolnione z podatku od spadków.
Jakie są koszty tego ubezpieczenia:
Tylko jedna Opłata za zarządzanie (naliczana od wartości rachunku): 0,99% w skali roku. Klient nie ponosi żadnych innych kosztów.
W jaki sposób pobierana jest składka ubezpieczeniowa?
UNIQAtowe Strategie to indywidualne ubezpieczenie ze składką jednorazową. Klient ma również możliwość dokonywania dopłat w dowolnym momencie. Składki (zarówno składka jednorazowa jaki i składki dodatkowe) Klient opłaca samodzielnie na rachunek wskazany przez Ubezpieczyciela w Umowie Ubezpieczenia.
Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreślony. Ochrona ustaje z chwilą wypowiedzenia od umowy przez Klienta, wypowiedzenia umowy bądź zaistnienia zdarzeń ubezpieczeniowych.
Co zrobić w przypadku zgonu bądź zgonu z tyt. Nieszczęśliwego Wypadku?
Ubezpieczony, bądź osoba przez niego upoważniona (Uposażony) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte ochroną bezpośrednio do Ubezpieczyciela, lub za pośrednictwem Agenta Ubezpieczyciela (banku).
W co inwestowane są środki:
Klient sam decyduje w co ulokowane zostaną środki - ma możliwość dokonania wyboru spośród 21 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych lub może skorzystać z pomocy profesjonalistów wybierając spośród 4 strategii inwestycyjnych.
Jaki zakres zdarzeń obejmuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje różne zdarzenia: zachorowania na nowotwór, zawał serca, udar mózgu oraz trwałe inwalidztwo lub śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem. Zakres ochrony zależy od wieku Klienta i kwoty inwestycji.
Ubezpieczyciel wypłaca tylko jedno Świadczenie z Umowy Ubezpieczenia za pierwsze zaistniałe Zdarzenie Ubezpieczeniowe. 
Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest przedstawiony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 Jakie rodzaje zleceń stałych mogę założyć?
 Zlecenie stałe można ustanowić jedynie, jako stała kwota, w formie:
 • przelewu wewnętrznego (pomiędzy własnymi kontami lub na rzecz innego Klienta Banku) w PLN lub walucie obcej (bez przewalutowania),
 • przelewu zewnętrznego krajowego w PLN (z wyłączeniem US/ZUS/IC).
Rachunkiem obciążanym może być tylko własne konto.
 Co warto wiedzieć przed ustanowieniem zlecenia stałego?
 Przed ustanowieniem zlecenia stałego ważne są następujące informacje:
 • pierwszą najwcześniejszą datą w harmonogramie może tylko następny dzień roboczy,
 • termin pierwszej realizacji nie może przypadać na dzień wolny od pracy lub święto (może to być najwcześniej dzień następny)
 • Bank wysyła przelewy wnikające z harmonogramu tylko w dni robocze,
 • środki powinny być zapewniane na koncie zawsze na dzień roboczy poprzedzający datę realizacji wynikającą z harmonogramu,
 • jeśli data realizacji przypadnie w weekend lub święto to Bank realizuje przelew w dzień roboczy poprzedzający te dni. 
 Gdzie mogę ustanowić zlecenie stałe?
 Zlecenie stałe można ustanowić w:

 • placówce Banku,
 • Centrum Telefonicznym,
 • bankowości intrnetowej R-Online.
 Czy poniosę jakieś opłaty za ustanowienie, modyfikację zerwanie lub realizację zlecenia stałego?
 Opłata za te dyspozycje zależy od sposobu zlecenia przelewu, rodzaju przelewu. Mogą zatem istnieć opłaty.
Szczegóły dostępne są we właściwej Tabeli Opłat i Prowizji np. na naszej stronie internetowej.
Jakie są dostępne częstotliwości realizacji przelewu dla zlecenia stałego?
Dostępne częstotliwości realizacji przelewu w ramach zlecenia stałego to:

 • dzienna,
 • tygodniowa,
 • dwutygodniowa,
 • miesięczna,
 • dwumiesięczna,
 • kwartalna,
 • półroczna,
 • roczna.
 Kiedy i jak dokładnie Bank wysyła przelew wynikający z harmonogramu?
 Bank wysyła przelew wynikający z harmonogramu zawsze I sesją rozliczeniową Elixir. Ozacza to, że na koniec dnia roboczego poprzedzającego datę z harmonogramu powinny być zapewnione środki na koncie. Jeśli nie będzie środków, wówczas przelew nie zostanie wysłany i samodzilenie Klient będzie musiał zlecić jednorazowy przelew. 
 Jeśli nie będzie wystarczających środków na koncie na realizację przelewu wynikającego z harmonogramu, czy Bank wyśle transakcję, jak później zostanie zasilone konto?
 Nie. Zlecenie stałe działa automatycznie i system przgotowuje przelew raz na datę wskazaną w harmonogramie i musi być pełna kwota zapewniona na koncie. Jeśli na koniec dnia roboczego poprzedzającego datę z harmonogramu nie będzie środków lub będzie niewystarczająca kwota, wówczas przelew nie zostanie wysłany i samodzilenie Klient będzie musiał zlecić jednorazowy przelew. 
 Czy ustanawiając zlecenie stałe trzeba podać datę zakończenia czy może to być na czas nieoznaczony? 
 Wskazanie daty zakończenia lub jej niewskazania zależy wyłącznie od decyzji Klienta.
Z jakich rachunków mogę ustanowić zlecenie stałe? 
 Zlecenie stałe można zlecić tylko z kont:
 • Osobistych (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • Walutowych a'vista (wewnętrzne)
 Kto może ustanowić zlecenie stałe z konta?
 Przelew krajowy z konta może zlecić:
 • właściciel lub współwłaściciel,
 • pełnomocnik właściwie umocowany do tej czynności
 Jak przebiega złożenie dyspozycji przelewu krajowego w placówce? 
 Warunkiem przyjęcia przez Bank dyspozycji ustanowienia zlecenia stałego w placówce jest:
 • przedłożenie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane identyfikujące osobę zlecającą przelew,
 • podanie w formie pisemnej na dedykowanym druku lub ustnej danych niezbędnych do realizacji (numeru rachunku lub rodzaju rachunku, z którego mają nastąpić przelewy, danych identyfikujących osobę zlecającą, numer rachunku, dane odbiorcy, tytuł, kwotę i walutę przelewu oraz częstotliwość z jaką ma być realizowane przelewy w ramach zlecenia stałego),
 • złożenie podpisu przez osobę wypłacającą, zgodnego ze wzorem złożonym wcześniej w Banku
Kto może korzystać z usługi Wideo Doradca?
Usługa Wideo Doradca umożliwia połączenie wideo z osobistym doradcą po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej R Online (na komputerze PC lub Mac) lub aplikacji mobilnej Wideo Doradca. Usługa jest dostępna dla wszystkich Klientów Indywidualnych Banku, jedynym warunkiem jest posiadanie aktywnego hasła do systemu bankowości internetowej R-Online.
W jakich godzinach są dostępni doradcy?
Wideo doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-20:00. W przypadku gdy przypisany wideo doradca jest niedostępny lub zajęty, istnieje możliwość połączenia z innym dostępnym doradcą z Oddziału Wirtualnego. Aby mieć pewność przeprowadzenia rozmowy wideo z przypisanym wideo doradcą zachęcamy do wcześniejszego umówienia godziny (podobnie jak umówienie spotkania z doradcą w oddziale) bezpośrednio przez podany telefon komórkowy, e-mail lub użycie w aplikacji przycisku „Proszę o kontakt”.
Jakie są wymagania dla urządzeń mobilnych?

Aby poprawnie obsługiwać aplikację Wideo Doradca, urządzenia mobilne (smartfon, tablet) powinny posiadać system operacyjny Android w wersji min. 4.0 lub iOS w wersji min. 8.0.

Zalecana minimalna konfiguracja sprzętowa zapewniająca wygodę komunikacji i wysoką jakość połączenia:
 • przednia kamera w urządzeniu;
 • połączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi, lub sieć komórkową w standardzie 4G (LTE, HSPA) lub 3G;
 • procesor 1 GHz, co najmniej dwurdzeniowy;
 • pamięć RAM min. 512 GB;
 • ekran min. 3,5” (zalecany 4” i więcej).
 Jak sprazić jaką mam wersję systemu mobilnego?>
 • Android – należy wejść w menu Ustawienia w zakładkę Informacje o urządzeniu (lub Informacje o telefonie/tablecie -najczęściej jest to ostatnia opcja na liście). Następnie należy wejść w opcję Informacje o oprogramowaniu, gdzie zostaną wyświetlone wszystkie dane o smartfonie/tablecie. Numer wersji systemu Android widoczny jest w wierszu Wersja systemu.
 • iOS – należy wejść w menu Ustawienia w zakładkę Ogólne w opcję To urządzenie, gdzie zostaną wyświetlone wszystkie dane o smartfonie/tablecie. Numer wersji systemu iOS widoczny jest w wierszu Wersja.
 Skąd można pobrać aplikację mobilną Wideo Doradca? 

 Aplikację mobilną „Wideo Doradca” należy samodzielnie wyszukać we właściwym sklepie z aplikacjami:

Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji Wideo Doradca wyświetlane automatycznie ilustrowane instrukcje obsługi lub dostępne pod ikoną (i) przy kolejnych logowaniach.
Jakie są wymagania dla komputerów/laptopów?
 • kamera internetowa, mikrofon i głośniki (lub zestaw słuchawkowy) - dowolne wbudowane w komputer/laptop lub podłączane jako urządzenia zewnętrzne;
 • połączenie z Internetem przez stałe łącze, sieć Wi-Fi, lub sieć komórkową w standardzie 4G (LTE, HSPA) lub 3G (aplikacja dostosowuje dynamicznie jakość połączenia do jakości dostępnego transferu danych);
 • system Microsoft Windows w wersjach: 10, 8.1, 8, oraz 7 (wszystkie w wersjach 32- i 64-bitowych), lub system Apple Mac OS X w wersji min. 10.8 (Mountain Lion) - 10.11.6 (El Capitan) oraz macOS min. Sierra 10.12 i wyższe;
 • wspierana wersja przeglądarki internetowej:
  • MS Internet Explorer wer. 11.x,
  • Google Chrome min. wer.. 48,
  • Apple Safari min. wer. 9.0.3,
 • zainstalowana w systemie wtyczka VidyoWeb (komunikat z instrukcją instalacji wtyczki pojawi się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Wideo Doradca (lub po wydaniu nowej wersji wtyczki przez Vidyo);

Uwaga! W przypadku wspieranych przeglądarek i systemów zalecamy aktualizację do najnowszej dostępnej wersji. Brak aktualizacji może w niektórych szczególnych sytuacjach powodować nieprawidłowe działanie aplikacji. Na chwilę obecną przeglądarki Mozilla Firefox, Opera i Microsoft EDGE (we wszystkich wersjach) nie są wspierane przez Vidyo, dlatego prosimy o użycie innych wspieranych wersji przeglądarek lub wspieranych urządzeń mobilnych.

Zalecana minimalna konfiguracja sprzętowa zapewniająca wygodę komunikacji, wysoką jakość połączenia oraz płynność obrazu:

 • procesor Intel Core 2 Duo 2 GHz lub równoważny,
 • 2 GB RAM,
 • 40 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
 • procesor graficzny wspierający wyświetlanie rozdzielczości HD ze sterownikiem obsługującym OpenGL 2.0.
Jak zainstalować wtyczkę VidyoWeb?

 Przy pierwszym uruchomieniu na danym urządzeniu usługi Wideo Doradca w systemie bankowości internetowej R-Online większości Klientów wyświetli się komunikat w postaci wyskakującego okienka z informacją o braku zainstalowanej w systemie wtyczki VidyoWeb (plug-in dostarczany przez firmę Vidyo Inc.) koniecznej do korzystania z aplikacji Wideo Doradca – jak poniżej:

Prosimy o pobranie i uruchomienie pliku instalacyjnego zgodnie z komunikatem na ekranie (proces może się różnić w zależności od ustawień i wersji używanej przeglądarki). Dalszy proces instalacji następuje automatycznie.

Jednorazowa instalacja wtyczki VidyoWeb obejmuje przeglądarki MS Internet Explorer oraz Mozilla Firefox. Osobny zestaw rozszerzeń/wtyczek obsługuje przeglądarki Google Chrome i Opera. Po poprawnym zainstalowaniu wtyczki może być konieczne odświeżenie strony lub ponowne uruchomienie przeglądarki. Podobny proces należy przejść w przypadku wymaganej aktualizacji wersji wtyczki.

Uwaga! Przeglądarki Google Chrome i Opera wymagają zainstalowania najpierw rozszerzenia VidyoWebConnector (tzw. konektora NPAPI) ze strony Chrome Web Store, a następnie instalacji wtyczki VidyoClientForWeb. W trakcie instalacji wystarczy kierować się komunikatami w instrukcji wyświetlanej w aplikacji Wideo Doradca.

Uwaga! Niezależnie od przeglądarki, przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Wideo Doradca dostępnej przez R-Online (po prawidłowym zainstalowaniu wtyczki) pojawi się angielski komunikat z prośbą o zgodę na użycie kamery i mikrofonu przez stronę internetową – jak poniżej. Po zaakceptowaniu zgody przyciskiem „Yes” aplikacja uruchomi się dalej wyświetlając ekran z ww. informacją o nagrywaniu rozmów, a na kolejnym - wizytówkę przypisanego doradcy wraz z informacją o jego dostępności. Zalecamy zaznaczenie pola „If Yes, do not ask again fot this website”, dzięki czemu komunikat nie będzie pojawiał się przy każdym uruchomieniu strony.

 Jak można zalogować się do aplikacji Wideo Doradca? 

 W przypadku logowania przez komputer/laptop po zalogowaniu do R-Online wystarczy otworzyć menu „Twoje systemy” (ikona drogowskazu w prawym górnym rogu ekranu) i wybrać zakładkę Wideo Doradca. Aplikacja otworzy się o osobnej zakładce przeglądarki.

 

W przypadku aplikacji na urządzeniu mobilnym, logowanie następuje z użyciem tego samego Identyfikatora i Hasła stosowanych do logowania do systemu bankowości internetowej R-Online lub Mobilnego Portfela.

 Czym jest Identyfikator i czy można go zmienić?
 Identyfikator to nadawany przez Bank numer składający się z 7 cyfr, stosowany również do logowania do R-Online. Raz nadany Klientowi Identyfikator nie ulega zmianie. 
 Czy dane do logowania do Wideo Doradca i R-Online mogą się różnić?
 Nie, logowanie do Wideo Doradca i R-Online następuje zawsze tymi samymi danymi. Oznacza to, że zarówno zmiana hasła do logowania do R-Online jak i jego zablokowanie odnosi skutek również do Wideo Doradca i odwrotnie – zablokowanie hasła przy logowaniu do Wideo Doradcy odnosi skutek do R Online.
Czy Klient musi mieć zawsze włączoną kamerę?

 Po zalogowaniu do aplikacji Wideo Doradcy (przez R-Online lub w aplikacji mobilnej) kamera po stronie Klienta jest domyślnie wyłączona, co jest potwierdzane informacją na pierwszym ekranie aplikacji, gdzie Klient powinien wybrać przycisk „Akceptuję”.

W dowolnym momencie, w trakcie trwania połączenia wideo, Klient może kamerę włączyć, tak aby doradca mógł go zobaczyć lub ponownie ją wyłączyć i prowadzić rozmowę jedynie z transmisją głosu i widokiem doradcy. Zachęcamy do włączania kamery, aby w pełni wykorzystać tę formę komunikacji w jak najbardziej naturalny sposób, jak przy bezpośredniej rozmowie.
Aplikacje mobilne domyślnie korzystają z przedniej kamery urządzenia. Używając aplikacji Wideo Doradca przez R-Online, przed połączeniem z doradcą, Klient ma dodatkowo sekcję „WYBIERZ URZĄDZENIA”, gdzie można od razu włączyć kamerę i dodatkowo wybrać kamerę, z której będzie korzystać (np. jeśli ma jednocześnie dostępną kamerę wbudowaną w laptopa i podłączoną kamerę zewnętrzną).

 Jakie są możliwości sterowania głosem i wideo?
 Aplikacja zapewnia regulację głośności oraz wybór kamery (przednia/tylna/zewnętrzna), mikrofonu i głośnika
(np. wbudowany lub zewnętrzny), włączanie/wyłączanie kamery, włączanie/wyłączanie głośnika/mikrofonu. Aplikacja mobilna domyślnie używa przedniej kamery w urządzeniu (a jeśli jej nie ma używa tylnej kamery) oraz głośnika zewnętrznego lub słuchawek (jeśli są podłączone do wyjścia słuchawkowego) lub sparowanego przez Bluetooth zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego.
 Czy jest możliwość rozmowy z doradcą tylko poprzez czat tekstowy?
 Nie, aplikacja Wideo Doradca umożliwia prowadzenie rozmowy z doradcą poprzez czat tekstowy jedynie podczas trwania połączenia wideo. W przypadku chęci skorzystania z samego czatu z dowolnym dostępnym doradcą, prosimy o skorzystanie z opcji CZAT na głównej stronie internetowej Banku w sekcji KONTAKT.
 Czy rozmowy z wideo doradcą są nagrywane?
 Tak, w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo rozmowy z wideo doradcami są nagrywane (zarówno dźwięk jak i obraz). Nagrania są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z obsługą Klientów, np. w celu rozwiązania ewentualnych reklamacji.
 Jaki transfer danych generuje rozmowa wideo?

Połączenie wideo poprzez aplikację Wideo Doradca na urządzenia mobilne oznacza zwiększoną transmisję danych przez sieć komórkową, co może mieć znaczenie dla Klientów, którzy płacą za każdy MB danych lub mają nieduże pakiety/limity transferu w abonamencie komórkowym. 1 minuta rozmowy przez aplikację mobilną na smartfonie z wyświetlaniem dokumentu generuje przeciętnie transfer 3 – 6 MB/min.

Uwaga! Podana wielkość transferu danych jest jedynie przybliżona, gdyż zależy m.in. od jakości połączenia (zasięgu, stabilności, ilości błędów i przepustowości łącza itp.) czy wyświetlanych treści (np. czy klient ma włączoną kamerę po swojej stronie, czy doradca wyświetla dodatkowy dokument, czy do rozmowy dołączony jest ekspert itp.). Aplikacja dostosowuje dynamicznie jakość połączenia do jakości dostępnego transferu danych. Aby uzyskiwać jak najlepszą jakość obrazu i dźwięku zalecamy korzystanie z połączenia przez Wi-Fi lub dostęp przez R-Online z użyciem stałego łącza.

Jakie informacje o doradcy będzie widział Klient?

Po zalogowaniu do aplikacji Wideo Doradca (aplikacja mobilna lub aplikacja Wideo Doradca w R-Online) Klient zobaczy wizytówkę doradcy przypisanego do obsługi: informację o statusie dostępności, zdjęcie, imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Klient każdorazowo będzie obsługiwany przez tego samego, osobistego doradcę. W sytuacji nieobecności doradcy, klient będzie miał możliwość połączenia z wyznaczonym zastępcą, którego dane zobaczy na wizytówce po zalogowaniu do aplikacji.
Możliwe statusy dostępności doradcy to:

 • "dostępny" (można nawiązać połączenie),
 • „zajęty” (doradca prowadzi rozmowę z innym Klientem),
 • "niedostępny” (doradca nieobecny na stanowisku), lub
 • „niedostępny z ustawionym zastępcą” (przy dłuższych nieobecnościach doradcy).
W przypadku gdy przypisany wideo doradca jest niedostępny lub zajęty, ale jest dostępny inny doradca z Oddziału Wirtualnego, w aplikacji pojawi się dodatkowe pole i możliwość połączenia z nią/nim.
 Jakie dyspozycje możliwe są do zrealizowania podczas rozmowy wideo?
Dyspozycje możliwe aktualnie do zrealizowania określa Tabela funkcjonalności będąca załącznikiem do aktualnego Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu dla Klientów Indywidualnych. Ponadto doradca może udzielić pełnych informacji o ofercie Banku w ramach rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb Klienta, a podczas rozmowy wideo zaprezentować na ekranie odpowiednie dokumenty i materiały.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.