PORTFEL AGRESYWNY

Modelowe portfele oferowane są w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Portfel Agresywny - akcji

Zbudowany jest do 100% z akcji (max. 10) wybranych spośród 75 najpłynniejszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do 50% z gotówki. To portfel bez zabezpieczenia o zakładanym średnim czasie inwestycji wynoszącym od 4 do 9 tygodni. Charakteryzuje się dużą zmiennością i kilkoma transakcjami w miesiącu. Zainteresowani więc będą nim aktywni inwestorzy oczekujący szybkiego zwrotu z inwestycji i nie obawiający się ryzyka.

Agresywny Akcyjny - portfel dla inwestorów chcących pomnożyć kapitał, skłonnych do częstego zawierania transakcji oraz gotowych do akceptacji podwyższonego ryzyka.

 

Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności:

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy materiał przygotowany przez Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpo-wiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

Opracowanie jest aktualne na dzień wydania.

Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) za wiarygodne, jednak-że Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności.

Źródłem danych są wiarygodne dla Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) serwisy, w tym m.in.: raporty spółek giełdowych, GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne oraz obliczenia własne.

Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczno-ści aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) jest zabronione. Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przed-stawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. Biuro Maklerskie Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiado-mości adresatów niniejszego dokumentu.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpo-średnio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.